Örarevet

Örarevets yttersta spets

Foto: Anna Lindberg

Örarevet är en två kilometer lång rullstensås. Till åsen hör en arkipelag med ett trettiotal låga holmar och skär, uppbyggda av lösa moränavlagringar.                         

Format av hav och vind

Vind och vågor har i hög grad bidragit till landskapets karaktär. Detta gäller särskilt markerna öster om den väg som löper längs revet. Här har låg, gles tallskog lyckats klamra sig fast. Öppna strandklappersträngar - så kallade stentorg - i revets mittparti jämte lav- mossytor och gräsrika tallhedar är typiska för revets ostsida.

Laguner

De bredaste strandängarna ligger omkring och mellan revets stora västliga uddar, där lugna vikar och "laguner" bildats. De vanligast förekommande arterna är, från vattenbrynet räknat: strandtåg, agnsäv, salttåg, rödsvingel och krypven. Bland de fåtaliga örterna kan nämnas strandkrypa, kustarun, bunge och klöverärt.

Fågelsträck

De låga skären inom reservatet är viktiga häckningsplatser för bland annat kanadagåsen. Andra typiska eller särskilt intressanta arter är vigg, strandskata, roskarl, kentsk tärna och småtärna. Höst- och vårsträcken över området är betydande med vadare, änder och småfågel.

Kustens växter

Enbuskarna är typiska för såväl Örarevet som för holmarna och skären. I enbuskarnas skydd förekommer ibland ungplantor av bland annat ek, slån, rönn, rosa, olvon och måbär. Bland de dominerande arterna kan nämnas gräsen fårsvingel, rödven och vårbrodd samt örterna röllika, kattfot, gulmåra och gråfibbla.

Örarevet har skyddsvärnsliknande stenvallar längs östra stranden. Dessa användes troligen som värn vid danskars och ryssars strandhugg, kanske så sent som i början av 1800-talet.

Det finns fyra rast- och grillplatser på revet. Från parkeringen går en led ut längs hela revet. Från och med säsongen 2023 kommer det inte längre att finnas ved tillgängligt vid grillplatserna. Det är egen ved som gäller. Tänk på att du inte får ta grenar från reservatet och elda med.

Leden första del, fram till första grillplatsen, är tillgänglighetsanpassad med stenmjölsgrusning. Även grillplatsen är anpassad med plant underlag och extra utrymme runt grill och vid bordet.

Toalett finns sommartid vid badplatsen i norr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop väster om revet.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Tälta.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop inom det vattenområde som är beläget väster om revet.
 4. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 5. Tälta.
 6. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 7. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 8. Framföra cykel annat än på väg eller stig.
 9. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 10. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 11. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 12. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 13. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 14. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är även förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är vidare förbjudet alt utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Artobservationer från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 16 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 239 hektar
Kommun: Torsås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

För att komma till Örarevet kör man gamla E22 till cirka 2,5 km nordost om Söderåkra samhälle. Härifrån är det skyltat ner till reservatet.

I revets norra del, närmast parkeringen har kommunen en badstrand med brygga, toalett- och omklädningsutrymmen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss