Örarevet

Örarevets yttersta spets

Fotograf: Malin Miller

Örarevet är en två kilometer lång rullstensås. Till åsen hör en arkipelag med ett trettiotal låga holmar och skär, uppbyggda av lösa moränavlagringar.                         

Format av hav och vind

Vind och vågor har i hög grad bidragit till landskapets karaktär. Detta gäller särskilt markerna öster om den väg som löper längs revet. Här har låg, gles tallskog lyckats klamra sig fast. Öppna strandklappersträngar - så kallade stentorg - i revets mittparti jämte lav- mossytor och gräsrika tallhedar är typiska för revets ostsida.

Laguner

De bredaste strandängarna ligger omkring och mellan revets stora västliga uddar, där lugna vikar och "laguner" bildats. De vanligast förekommande arterna är, från vattenbrynet räknat: strandtåg, agnsäv, salttåg, rödsvingel och krypven. Bland de fåtaliga örterna kan nämnas strandkrypa, kustarun, bunge och klöverärt.

Fågelsträck

De låga skären inom reservatet är viktiga häckningsplatser för bland annat kanadagåsen. Andra typiska eller särskilt intressanta arter är vigg, strandskata, roskarl, kentsk tärna och småtärna. Höst- och vårsträcken över området är betydande med vadare, änder och småfågel.

Kustens växter

Enbuskarna är typiska för såväl Örarevet som för holmarna och skären. I enbuskarnas skydd förekommer ibland ungplantor av bland annat ek, slån, rönn, rosa, olvon och måbär. Bland de dominerande arterna kan nämnas gräsen fårsvingel, rödven och vårbrodd samt örterna röllika, kattfot, gulmåra och gråfibbla.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet
  än 5 knop inom det vattenområde som är beläget väster om revet.
 4. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande
 5. Tälta.
 6. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 7. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 8. Framföra cykel annat än på väg eller stig.
 9. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 10. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 11. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 12. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 13. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 14. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är även förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är vidare förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 • Utföra undersökning eller forskning.farkost.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 239 hektar
Kommun: Torsås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län