Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Örarevet

Örarevets yttersta spets

Foto: Anna Lindberg

I naturreservatet ingår Örarevet, en två kilometer lång rullstensås, plus en skärgård med ett trettiotal låga holmar och skär. Åsen är ett populärt ströv- och utflyktsområde med vidsträckta strandängar, säregna enbuskhedar och karga klapperstensstränder. I norra delen finns en kommunal badplats med en inbjudande sandstrand.

Örtrika betesmarker

Traktens bönder har under flera hundra år haft sina djur på sommarbete på Örarevet och intilliggande holmar och skär. Betet har hållit markerna öppna och bidragit till en rik flora. Kattfot, gulmåra, gråfibbla, klöverärt och kustarun är några arter att hålla utkik efter i naturreservatets enbusksklädda betesmarker.

Lämningar från krig, fiske och sjöfart

På Örarevets östra sida syns spåren efter fyra skansar. Försvarsanläggningarna byggdes under skånska kriget 1676–1677 för att skydda kusten mot danskar och holländare. Labyrinterna på revets södra del är av yngre datum. Liknande labyrinter är vanliga vid kusten och är ofta utlagda av fiskare och sjömän.

Naturreservatets fåglar

Naturreservatet är känt för sitt rika fågelliv. Låga skär, välbetade strandängar och buskrika betesmarker erbjuder fåglarna många värdefulla häckningsmiljöer. Ett 40-tal fågelarter är mer eller mindre bofasta. Till de mer ovanliga arterna hör småtärna och skräntärna. Reservatets mest kända fågel är sannolikt mellanskarven, eller ”ålakråkan” som den också kallas.

Det finns fyra rast- och grillplatser på revet. Från parkeringen går en led ut längs hela revet. Från och med säsongen 2023 kommer det inte längre att finnas ved tillgängligt vid grillplatserna. Det är egen ved som gäller. Tänk på att du inte får ta grenar från reservatet och elda med.

Leden första del, fram till första grillplatsen, är tillgänglighetsanpassad med stenmjölsgrusning. Även grillplatsen är anpassad med plant underlag och extra utrymme runt grill och vid bordet.

Toalett finns sommartid vid badplatsen i norr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop väster om revet.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Tälta.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop inom det vattenområde som är beläget väster om revet.
 4. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 5. Tälta.
 6. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 7. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 8. Framföra cykel annat än på väg eller stig.
 9. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 10. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 11. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 12. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 13. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 14. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är även förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är vidare förbjudet alt utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Artobservationer från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 16 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 239 hektar
Kommun: Torsås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

För att komma till Örarevet kör man gamla E22 till cirka 2,5 km nordost om Söderåkra samhälle. Härifrån är det skyltat ner till reservatet.

I revets norra del, närmast parkeringen har kommunen en badstrand med brygga, toalett- och omklädningsutrymmen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss