Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Slagdala

Utsikt från åsen

Foto: Jerry Svensson

I naturreservatet skyddas en del av Virserumsåsen. Uppe på åsen växer gles barrskog och nedanför den finns öppna, sandiga marker. Sandmiljöerna är mycket värdefulla för en lång rad blommor och insekter.        

Hot spot för sandarter

Slagdala är utpekat som en av Sveriges artrikaste miljöer för gruppen gaddsteklar (bin, humlor med flera). Artrikedomen är på sätt och vis människans förtjänst. Bönders kreatur har betat vid Slagdala i generationer. Betet, men också uttag av sand och grus i grustäkter, har skapat perfekta miljöer med blottad, solvärmd sand för exempelvis sandlevande vildbin gräva ut sina bon i.

Värdefulla sandiga miljöer

Förr fanns det gott om öppna sandmiljöer som till exempel flygsandfält och sandiga raviner i Sverige. Idag är de en bristvara vilket är ett hot mot sandlevande växter och djur. Men i Slagdala har de en fristad. För att det ska förbli så måste åtgärder till i reservatet framöver. Därför kommer fler områden att betas, skogen glesas ut och nya sandblottor skapas.

Lämningar från istiden

Virserumsåsen sträcker sig genom hela Kalmar län i sydostlig-nordvästlig riktning. Den är 56 meter som högst och anses vara en av södra Sveriges mäktigaste åsbildningar. Här i Slagdala är åsen 40 meter hög. Åsen skapades när inlandsisen smälte för cirka 10 000 år sedan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivna fordon.
 • Parkera bil, husvagn, släpvagn på annat ställe än anvisad plats.
 • Köra och landa drönare och andra liknande saker.
 • Skada eller störa djur och rovfåglar i deras bon och lyor.
 • elda på andra ställen än särskilt utpekade. Du får använda friluftskök.
 • Bryta kvistar eller fälla levande och döda träd och buskar.
 • Gräva upp eller dra upp växter.
 • Samla in insekter och andra smådjur i fällor som dödar.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroller, snitslar och liknande.

Du får bara plocka enstaka exemplar av mossor, lavar och svampar på träd för att kunna artbestämma.


C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet

Det är förbjudet att inom reservatet:

1.       framföra motordrivet fordon

2.       parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad plats

3.       starta och landa med luftfartyg som drönare och liknande farkoster

4.       skada eller medvetet störa däggdjur och fåglar, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt

5.       elda annat än i friluftskök eller på särskilt anvisade platser

6.       bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

7.       plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar annat än enstaka exemplar för artbestämning

8.       gräva eller dra upp kärlväxter

9.       samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som är konstruerade för att döda

10.    placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1974
Areal: 10 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås med bil från avtagsväg mot Kråketorp från allmän väg mellan Virserum och Skirö.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss