Slagdala

Utsikt från åsen

Foto: Jerry Svensson

När inlandsisen drog sig tillbaka för cirka 10 000 år sedan formades Virserumsåsen av smältvatten som förde med sig sten och grus i isens tunnlar och sprickbildningar. Området är värdefullt ur såväl geologiskt som landskapsestetiskt perspektiv. På åsryggen består skogen främst av tall. På sidorna blandas den upp med gran. På marken dominerar riset, framförallt blåbär. Längst upp på åsryggen och i gläntor är däremot lingon och ljung vanligare.                          

Torräng med spännande djur och växter

Ängsmarken i reservatets nordvästra del är numera betesmark. Markerna har restaurerats under senare år och alla små inväxande tallar har försvunnit. Markvegetationen är av torrängstyp med fårsvingel och rödven som dominerande gräsarter och tack vare att området numera betas har blommande växter typiska för torra betesmarker återkommit. Slagdala är dessutom en riktig "hot spot" när det gäller vilda bin och fjärilar och en hel del ovanliga arter finns här. Exempel på spännande växter är backsippa, backtimjan, spindelört och blåmunkar. Bland de bevingade arterna hör väddsandbi och bredbrämad bastardssvärmare till områdets insektsfauna.

En mäktig ås

Virserumsåsen norr om Virserum räknas som en av södra Sveriges mäktigaste åsbildningar. Områdets högsta punkt ligger ungefär 40 meter över omgivande mark. I de norra delarna av reservatet gör åsryggen ett kraftigt avbrott. Söderut har åsen en typisk och välutvecklad getryggsform. Åkern i reservatets nordvästra del är troligen en så kallad erosionsränna, det vill säga att smältvatten från inlandsisen har gröpt ur dalgången strax efter att området blivit isfritt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Det är förbjudet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. medföra okopplad hund;
 4. uppgöra eld;
 5. tälta eller uppställa husvagn samt
 6. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare el dyl.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1974
Areal: 10 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås med bil från avtagsväg mot Kråketorp från allmän väg mellan Virserum och Skirö.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet