Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Slagdala

Utsikt från åsen

Foto: Jerry Svensson

När inlandsisen drog sig tillbaka för cirka 10 000 år sedan formades Virserumsåsen av smältvatten som förde med sig sten och grus i isens tunnlar och sprickbildningar. Området är värdefullt ur såväl geologiskt som landskapsestetiskt perspektiv. På åsryggen består skogen främst av tall. På sidorna blandas den upp med gran. På marken dominerar riset, framförallt blåbär. Längst upp på åsryggen och i gläntor är däremot lingon och ljung vanligare.                          

Torräng med spännande djur och växter

Ängsmarken i reservatets nordvästra del är numera betesmark. Markerna har restaurerats under senare år och alla små inväxande tallar har försvunnit. Markvegetationen är av torrängstyp med fårsvingel och rödven som dominerande gräsarter och tack vare att området numera betas har blommande växter typiska för torra betesmarker återkommit. Slagdala är dessutom en riktig "hot spot" när det gäller vilda bin och fjärilar och en hel del ovanliga arter finns här. Exempel på spännande växter är backsippa, backtimjan, spindelört och blåmunkar. Bland de bevingade arterna hör väddsandbi och bredbrämad bastardssvärmare till områdets insektsfauna.

En mäktig ås

Virserumsåsen norr om Virserum räknas som en av södra Sveriges mäktigaste åsbildningar. Områdets högsta punkt ligger ungefär 40 meter över omgivande mark. I de norra delarna av reservatet gör åsryggen ett kraftigt avbrott. Söderut har åsen en typisk och välutvecklad getryggsform. Åkern i reservatets nordvästra del är troligen en så kallad erosionsränna, det vill säga att smältvatten från inlandsisen har gröpt ur dalgången strax efter att området blivit isfritt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivna fordon.
 • Parkera bil, husvagn, släpvagn på annat ställe än anvisad plats.
 • Köra och landa drönare och andra liknande saker.
 • Skada eller störa djur och rovfåglar i deras bon och lyor.
 • elda på andra ställen än särskilt utpekade. Du får använda friluftskök.
 • Bryta kvistar eller fälla levande och döda träd och buskar.
 • Gräva upp eller dra upp växter.
 • Samla in insekter och andra smådjur i fällor som dödar.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroller, snitslar och liknande.

Du får bara plocka enstaka exemplar av mossor, lavar och svampar på träd för att kunna artbestämma.


C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet

Det är förbjudet att inom reservatet:

1.       framföra motordrivet fordon

2.       parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad plats

3.       starta och landa med luftfartyg som drönare och liknande farkoster

4.       skada eller medvetet störa däggdjur och fåglar, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt

5.       elda annat än i friluftskök eller på särskilt anvisade platser

6.       bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

7.       plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar annat än enstaka exemplar för artbestämning

8.       gräva eller dra upp kärlväxter

9.       samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som är konstruerade för att döda

10.    placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1974
Areal: 10 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås med bil från avtagsväg mot Kråketorp från allmän väg mellan Virserum och Skirö.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss