Västra Sörby

Öppen betesmark med många träd

Foto: Pontus Axén

Västra Sörby är ett reservat i närheten av berömda Halltorp. Naturreservatet är det nordvästligaste hörnet av Mittlandsskogen på Öland och består av ädellövskogar med inslag av trädklädda betesmarker, öppna torrängar, sumpskog, kalkfuktängar och rikkärr. 

Artrikedomen i området är mycket hög och innefattar nära ett hundratal rödlistade arter, främst inom grupperna insekter, svampar, fåglar och kärlväxter. Lågor och torrträd i solexponerade och halvskuggiga miljöer utgör viktiga substrat för vedlevande fauna. De kalkrika markförhållandena skapar förutsättning för hotade svampar knutna till ek och hassel. Naturreservatet är genom sin placering mycket viktig då det utgör en brygga mellan Mittlandsskogen centralt på ön och den västra kustädellövskogen. I skogen finns även över 4000 meter fornlämningsregistrerade stensträngar som minner om äldre tiders markanvändning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad i betesmark under betessäsong.
 • Cykla i betesmark under betessäsong.
 • Bryta kvistar.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad plats.
 2. Tälta mer än ett dygn på samma ställe.
 3. Skada eller medvetet störa däggdjur, fåglar och andra ryggradsdjur, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 4. Elda annat än i medhavd grill eller friluftskök eller på särskilt anvisade platser.
 5. Medföra okopplad hund eller annat husdjur i betesmark under betessäsong.
 6. Framföra cykel i betesmark under betessäsong.
 7. Bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar utöver enstaka exemplar för artbestämning.
 2. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 3. Samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som dödar.
 4. Genomföra tävling, evenemang eller likvärdig organiserad verksamhet som väsentligt kan ändra naturmiljön eller har en betydande påverkan på friluftslivet.
 5. Placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2020
Areal: 170 ha
Kommun: Borgholm
Markägare: Borgholms kommun och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Hur sköts reservatet?

Kontakt