Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Västra Sörby

Öppen betesmark med många träd

Foto: Pontus Axén

På våren hörs många fåglars stämmor i denna utpost av Mittlandsskogen. Sommaren bjuder på blomsterprakt i hagar och kärr. På hösten dyker märkliga svampar upp ur den kalkrika myllan. I Västra Sörby finns mycket att uppleva och upptäcka!

Rikt på arter

Du befinner dig nu i nordvästra hörnet av Mittlandsskogen, en skog med höga naturvärden. I naturreservatet finns också kalkrika fuktängar och kärr liksom trädklädda betesmarker. Den omväxlande naturen bäddar för ett rikt växt- och djurliv. Närheten till Halltorps hage, vida känt för sin exceptionella artrikedom, kommer sannolikt leda till att ännu fler arter dyker upp i reservatet i framtiden.

Rätta förutsättningar

Cirka hundra ovanliga arter har Västra Sörby som sitt hem. Vissa behöver döda ädellövträd, antingen solbelysta eller i skugga, för att överleva. Andra hittar vi på öppen kalkrik mark, såväl torr som blöt. Många sällsynta svampar går att finna tack vare att det vuxit träd här under lång tid. Svamparna samarbetar nämligen med träden. Försvinner träden försvinner också svamparna.

Gamla kulturmarker

I Västra Sörby finns många lämningar som berättar om att markerna brukats sedan forntiden. Röjningsrösen vittnar om var bönder haft sina små åkrar. För att hägna in sina djur byggde de stensträngar. Totalt finns hela 4000 meter stensträngar i reservatet. Många är övertorvade och svåra att upptäcka men det finns också exempel på de som är meterhöga och iögonfallande.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad i betesmark under betessäsong.
 • Cykla i betesmark under betessäsong.
 • Bryta kvistar.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad plats.
 2. Tälta mer än ett dygn på samma ställe.
 3. Skada eller medvetet störa däggdjur, fåglar och andra ryggradsdjur, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 4. Elda annat än i medhavd grill eller friluftskök eller på särskilt anvisade platser.
 5. Medföra okopplad hund eller annat husdjur i betesmark under betessäsong.
 6. Framföra cykel i betesmark under betessäsong.
 7. Bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar utöver enstaka exemplar för artbestämning.
 2. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 3. Samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som dödar.
 4. Genomföra tävling, evenemang eller likvärdig organiserad verksamhet som väsentligt kan ändra naturmiljön eller har en betydande påverkan på friluftslivet.
 5. Placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2020
Areal: 170 ha
Kommun: Borgholm
Markägare: Borgholms kommun och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger intill väg 136 mellan Ekerum och Halltorp. En större rastplats med parkering, rastbord och toalett finns på östra sidan om vägen. Denna kan användas som parkering till reservatet. I dagsläget saknas anordning för friluftslivet.

Hur sköts reservatet?

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss