Västra Sörby

Öppen betesmark med många träd

Foto: Pontus Axén

Västra Sörby är ett reservat i närheten av berömda Halltorp.

Naturreservatet Västra Sörby utgör det nordvästligaste hörnet av Mittlandsskogen på Öland och består av ädellövskogar med inslag av trädklädda betesmarker, öppna torrängar, sumpskog, kalkfuktängar och rikkärr. Artrikedomen i området är mycket hög och innefattar nära ett hundratal rödlistade arter, främst inom grupperna insekter, svampar, fåglar och kärlväxter. Lågor och torrträd i solexponerade och halvskuggiga miljöer utgör viktiga substrat för vedlevande fauna. De kalkrika markförhållandena skapar förutsättning för hotade svampar knutna till ek och hassel. Naturreservatet är genom sin placering mycket viktig då det utgör en brygga mellan Mittlandsskogen centralt på ön och den västra kustädellövskogen. I skogen finns även över 4000 meter fornlämningsregistrerade stensträngar som minner om äldre tiders markanvändning.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad plats.
 2. Tälta mer än ett dygn på samma ställe.
 3. Skada eller medvetet störa däggdjur, fåglar och andra ryggradsdjur, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 4. Elda annat än i medhavd grill eller friluftskök eller på särskilt anvisade platser.
 5. Medföra okopplad hund eller annat husdjur i betesmark under betessäsong.
 6. Framföra cykel i betesmark under betessäsong.
 7. Bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar utöver enstaka exemplar för artbestämning.
 2. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 3. Samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som dödar.
 4. Genomföra tävling, evenemang eller likvärdig organiserad verksamhet som väsentligt kan ändra naturmiljön eller har en betydande påverkan på friluftslivet.
 5. Placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.

Föreskrifterna C 2, C 4, C 5 och C 12 gäller inte fastighetsägare, jordbruksarrendator och jakträttsinnehavare.

Föreskriften C 3 gäller inte jakträttsinnehavare vid jakt.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2020
Areal: 170 ha
Kommun: Borgholm
Markägare: Borgholms kommun och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hur sköts reservatet?