Stenbergsmo

Mossklädda trädbaser

Fotograf: Daniel Cluer

Urskogar är synonymt med dramatik. Stenbergsmo inget undantag. Nedfallna träd i olika nedbrytningsfaser, stora stenblock och porlande vatten ger karaktär. I spännande paradox till det dramatiska uppmanas du att känna lugnet i reservatet. Lyssna på tystnaden.

Skogsmarken

Kärnområdet

Reservatets kärnområde är en äldre urskogsartad barrblandskog och utgår från den sydöstra delen av reservatet. Träden här är mellan 160 och 170 år. Vissa tallar är troligen ännu äldre. Trädskiktet domineras av gran och tall, men även björk, asp och enstaka ek, rönn, oxel och fågelbär förekommer. Tallen trivs bäst på högre och torrare växtplatser medan granen föredrar friskare och fuktigare partier.

Utanför kärnområdet

Väster om kärnområdet finner du en tallskog som är betydligt yngre; 90-95 år. Den nordöstra delen av reservatet har en liknande tallskog. I nordväst är skogen mer blandskogsartad; tall, björk och gran samsas om utrymmet med asp, ek, sälg och hassel. Detta bestånd varierar i ålder men är i huvudsak relativt ungt. Norrut i reservatet porlar en bäck; där övergår också skogsmarken i björk- och hasseldominerad lövskog. Bäcken mynnar ut i en yngre björksumpskog där arter som dvärghäxört och storgröe påträffats.

Flora och fauna

I den centrala delen av reservatet löper en djup sänka. Den bildar ett fuktstråk som söderut övergår i ett kärr. I skogen finns mycket lågor (liggande döda träd) i olika nedbrytningsstadier och stående döda träd och högstubbar. Dessa utgör viktiga födo- och boplatser åt insekter och växter som är beroende av död ved; till exempel knärot, vedtrappmossa och granticka. Sänker du blicken från de mäktiga träden domineras fältskiktet av blåbärs- och lingonris. I de mer bördiga partierna kan du också hitta blåsippa, tallört och skogsnäva.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än högst två dygn i följd på särskilt anvisad plats.
 3. Tälta.
 4. Medvetet störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.


Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Sätta ut fällor för insamling av insekter.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 30,3 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län