Forsby

Betesmark i Forsby

Foto: Erik Nordlind

Tallskog, granskog, klibbalssumpskog, ek och lind. Till och med bokskog. Listan på trädslag som finns representerade här kan göras lång. Upplev naturens variation och speciella karaktär i Forsby. Det har människan gjort sedan järnåldern.

Variationsrikt naturområde i tre delar

Naturen i Forsby naturreservat har stor variationsrikedom. Reservatet kan delas in i tre delar, Nordvästra delen (15 hektar) som domineras av källpåverkad mark i en sluttning ner mot Vindån. De centrala delarna (67 hektar) består av kuperad terräng där tallskogen dominerar på höjd- ryggarna och grandominerad barrblandskog i sänkorna. De östra delarna (33 hektar) karaktäriseras av tallskog.

Nordvästra delen – Kraftiga källflöden

Källflödena på sluttningen ner mot ån ger upphov till små bäckar och rännilar som slutligen förenas i Vindån. De fuktigaste delarna närmast ån domineras av klibbalssumpskog. Längre upp i sluttningen övergår den i blandsumpskog med äldre gran och klibbal. I sumpskogens kanter växer ek och lind.

Centrala delen – Varierat och kuperat

De centrala delarna av reservatet består av en mängd intressanta naturtyper. Den kuperade terrängen har starkt markerade höjdryggar där tallskogen dominerar. I sänkorna tar granen över och blandas upp med lövträd. Ju fuktigare marken blir, desto mer påtagligt blir lövinslaget. I den nordöstra delen finns ett vackert ädellövskogsbestånd med ek, lind, lön och en del alm. Söder om detta område finns ett bokbestånd med gott om gamla, grova bokar.

Östra delen – Barr och grov ek

Ett varierat naturskogsområde som karaktäriseras av tallskog. Här finns många värdefulla nyckelelement såsom gammal grov ek, torrakor (torra, döda stående träd) lodytor samt rikligt med död ved. Detta får bland annat guldpudrad spiklav, kornig nållav och talltickan att trivas.

Fynd från järnåldern

Flera fynd av gravhögar, domarringar och stensättningar inom området tyder på att Forsby varit bebott under såväl äldre som yngre järnåldern. Här har också framställts tjära och i reservatets centrala del finns dessutom en ödegruva som består av ett gruvhål samt en övermossad och övertorvad varphög.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Rida, framföra hästfordon eller cykla utanför befintlig väg eller stig.
 3. Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 4. Göra upp eld.
 5. Störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Ta loss bitar från berggrunden.
 8. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 13. Utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 14. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 114,9 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger i nordligaste delen av Västerviks kommun. Längs E22, cirka 7 km norr om Edsbruk och Västra Ed sväng av öster ut mot Forsby.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet