Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Forsby

Betesmark i Forsby

Foto: Erik Nordlind

Forsby naturreservat är uppdelat på tre områden med värdefull skog. Barrträden dominerar men här finns också löv- och sumpskogar av olika slag. I skogarna lever en lång rad sällsynta växter och djur.

Hem för många arter

Arter som behöver äldre skog med död ved för en alltmer tynande tillvaro. Det är bristen på deras livsmiljöer som gör att de har det tufft i rationellt skött skogsmark. Men i det här naturreservatet har de en fristad. Vedtrappmossa, stubbtrådmossa och långfliksmossa frodas på fallna granar med murken ved. På grova ekars skrovliga bark sticker gulpudrad spiklav och brun nållav ut sina millimeterlånga fruktkroppar som sitter på skaft.

Skogens växter

I reservatets mullrika marker växer typiska lundväxter som blåsippa, ormbär och vårärt. Där det är fuktigt kan du stöta på den lilla säregna gullpudran. Den oansenliga orkidén knärot växer i reservatets äldre granskogar. Alla dessa växter är signalarter som indikerar skyddsvärd skog.

Befolkat förr i tiden

Det finns flera fornlämningar i Forsby. De äldsta är troligen från äldre järnåldern (500 år före vår tideräkning – 550 år efter vår tideräkning). I det centrala området finns två gravfält. Det södra fältet utgörs av tio stensättningar och det norra av 18 högar, fyra domarringar och två stensättningar. Betydligt yngre lämningar, i form av ett gammalt gruvhål och en överväxt varphög kan du också få se vid ditt besök.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Rida, framföra hästfordon eller cykla utanför befintlig väg eller stig.
 3. Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 4. Göra upp eld.
 5. Störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Ta loss bitar från berggrunden.
 8. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 13. Utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 14. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 114,9 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger i nordligaste delen av Västerviks kommun. Längs E22, cirka 7 km norr om Edsbruk och Västra Ed sväng av öster ut mot Forsby.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss