Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mossberga-Vipetorp

Murgröna draperar många av träden i Mossberga-Vipetorp

Foto: Charlotta Larsson

Naturreservatet Mossberga-Vipetorp ligger i ett geografisk mycket viktigt område. Tack vare bildandet av reservatet stärks möjligheten för hotade arter att sprida sig mellan biologiskt värdefulla miljöer.

Rik på växtlighet

På östra sidan om väg 136, inte långt från Rälla och golfbanan Ekerum ligger naturreservatet Mossberga-Vipetorp. Området består av ädellövskogar med mycket ek där många har riktigt hög ålder. Här finns också betade gräsmarker och våtmarker med en rik kärlväxtflora. Den vackra Prästmossen är t ex ett fint ställe att besöka om man vill titta på orkidén kärrknipprot. Den finns här i stora mängder under sommaren. Reservatet är hemvist för många hotade arter av skalbaggar, lavar och svampar. Kanske inte så konstigt när man betänker att Halltorps hage, känt för sina månghundraåriga ekar och ovanliga skalbaggar inte ligger långt härifrån.

Ovanliga arter

Området som idag är reservat var länge en doldis i Mittlandskogen. När Ölands botaniska förening i mitten av 90-talet inventerade området fann man flera mycket ovanliga arter av främst svampar och lavar. Bland annat hittades lundröksvamp och savlundlav, två arter som bara finns på ett fåtal ställen i Sverige. I samband med bildandet av reservatet inventerade Länsstyrelsen också området och det visade sig att det fanns ett stort antal andra spännande arter som behövde skydd och skötsel. Arter som trivs i Mossberga-Vipetorp är t ex ekoxe, mindre ekbock och långbensgroda.

Nära till Rälla

Områdets södra del ligger i nära anslutning till Rälla och Länsstyrelsen hoppas att området kan bli välbesökt av närboende.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 5. Göra upp eld.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 114,3 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet är uppdelat på tre delområden som alla ligger nordost om Rälla. Ett av delområdena angränsar till samhället. Efter att du passerat Rälla på väg österut. Sväng vänster vid vägskylten naturreservat. Efter ca 50 m sväng vänster igen. Här finns besöksparkering med rastbord.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss