Mossberga-Vipetorp

Murgröna draperar många av träden i Mossberga-Vipetorp

Foto: Charlotta Larsson

På 1990-talet hittade biologer en lång rad sällsynta svampar och lavar i Mossberga-Vipetorp. Upptäckten ledde till att ett naturreservat bildades för att skydda värdefulla ädellövskogar, öppna och trädklädda betesmarker och kärr. Den omväxlande naturen plus att marken är rik på kalk bäddar för en mångfald utöver det vanliga.

Ingen jungfrulig mark

Under flera århundraden hade bönder från Vipetorp, Mossberga och Högsrum sina slåtterängar och djur på bete här. Då var landskapet mer öppet. Under 1900-talet växte skogar upp på de marker som inte längre brukades. I dessa skogar finns det här och var gamla ekar och hasselbuketter med grova stammar. De minner om den era när slåtter- och betesmarker bredde ut sig kring byarna.

En ljusare skog

Numera går åter betesdjur i stora delar av reservatet. Syftet är att skapa en skog med större, öppna ytor och gläntor. De solvärmda miljöerna är värdefulla för många av reservatets sällsynta svampar. Och för de gamla ekarna, som inte mår bra när det blir för skuggigt. I gläntornas bryn trivs hagtorn och andra blommande buskar, som är värdefulla restauranger för insekter på jakt efter pollen och nektar.

Svamplokal av rang

Mossberga-Vipetorp är ett av Ölands viktigaste områden för hotade marksvampar. Gemensamt för många av svamparna är att de bara trivs på kalkrik mark. Vissa växer endast vid ekar och andra lövträd samt hassel, med vilka svamparna har ett intimt samarbete. Större delen av svampen finns under jord i form av tunna trådar – mycel – som är sammankopplade med trädens rötter. Mycelet förser rötterna med näring och i utbyte får svampen kolhydrater. Den fruktkropp som svampen skjuter upp ovan jord, den del som vi ser, är kortlivad. Men under jord kan svampens mycel leva vidare i decennier!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 5. Göra upp eld.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 114,3 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet är uppdelat på tre delområden som alla ligger nordost om Rälla. Ett av delområdena angränsar till samhället. Efter att du passerat Rälla på väg österut. Sväng vänster vid vägskylten naturreservat. Efter ca 50 m sväng vänster igen. Här finns besöksparkering med rastbord.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss