Mossberga-Vipetorp

Murgröna draperar många av träden i Mossberga-Vipetorp

Fotograf: Charlotta Larsson

Naturreservatet Mossberga-Vipetorp ligger i ett geografisk mycket viktigt område. Tack vare bildandet av reservatet stärks möjligheten för hotade arter att sprida sig mellan biologiskt värdefulla miljöer.

Rik på växtlighet

På östra sidan om väg 136, inte långt från Rälla och golfbanan Ekerum ligger naturreservatet Mossberga-Vipetorp. Området består av ädellövskogar med mycket ek där många har riktigt hög ålder. Här finns också betade gräsmarker och våtmarker med en rik kärlväxtflora. Den vackra Prästmossen är t ex ett fint ställe att besöka om man vill titta på orkidén kärrknipprot. Den finns här i stora mängder under sommaren. Reservatet är hemvist för många hotade arter av skalbaggar, lavar och svampar. Kanske inte så konstigt när man betänker att Halltorps hage, känt för sina månghundraåriga ekar och ovanliga skalbaggar inte ligger långt härifrån.

Ovanliga arter

Området som idag är reservat var länge en doldis i Mittlandskogen. När Ölands botaniska förening i mitten av 90-talet inventerade området fann man flera mycket ovanliga arter av främst svampar och lavar. Bland annat hittades lundröksvamp och savlundlav, två arter som bara finns på ett fåtal ställen i Sverige. I samband med bildandet av reservatet inventerade Länsstyrelsen också området och det visade sig att det fanns ett stort antal andra spännande arter som behövde skydd och skötsel. Arter som trivs i Mossberga-Vipetorp är t ex ekoxe, mindre ekbock och långbensgroda.

Nära till Rälla

Områdets södra del ligger i nära anslutning till Rälla och Länsstyrelsen hoppas att området kan bli välbesökt av närboende.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt
  anvisade vägar och platser.
 3. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat
  sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 5. Göra upp eld.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar
  eller ris.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 114,3 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län