Stormaren

Den fågelrika våtmarken i Stormaren

Fotograf: Johan Teiffel

Alvaret är rikt på vätar, det vill säga tillfälliga vattensamlingar. Under sommaren torkar dessa vanligen ut. De så kallade alvarsjöarna är dock tillräckligt djupa för att kunna ha en vattenspegel under hela året.

Alvarsjön

Stormaren är en alvarsjö med vattenspegel under hela året. Här finns ett rikt fågelliv och en spännande flora. Degerhamns alvar utgörs till stor del av grus- och hällmarksalvar med vackra hedar där det växer ölandssolvända, backtimjan, bergsskrabba, alvarglim och fältsippa. I området finns också rosenvingad gräshoppa, som har sin huvudsakliga utbredning på centralasiens stäpper. Här på Stora alvaret finns den kvar som en relikt sedan varmare tidsåldrar och trivs på de knastertorra grusmarkerna. Man upptäcker den när den flyger undan med ett ljudligt rasslande och visar sina rosenfärgade bakvingar.

Det rika fågellivet

Sjöfåglar

Stormaren är en bra plats för att se sjöfåglar. Här finns ett fint urval av Sveriges simänder och man kan hitta både smådopping och svarthakedopping. Oftast ses de i kanten av sjön mot starr- och vassruggar. Betydligt enklare att hitta är de stora och högljudda grågässen. Under sommaren ses de ofta i stora flockar vid Stormaren. Gåsfamiljen håller ihop under flyttningen till och från övervintringsplatserna och på så vis lär sig ungarna att hitta vägen.

Rovfåglar

Stormaren är också en bra lokal för rovfåglar. Brun kärrhök och ängshök jagar regelbundet i området och under september och oktober avlöses de av blå kärrhökar och fjällvråkar. Nu för tiden är det heller inte ovanligt att åter igen se örnar i omgivningarna. Oftast handlar det om havsörn, men från oktober och framåt finns det chans att se kungsörn.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Beträda eller vistas inom det område som är markerat på beslutskarta, under tiden 1 april – 31 juli.
  2. Göra upp eld.
  3. Gräva eller dra upp växter med rötterna.
  4. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 213,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län