Kvinnsgröta alvar

Översvämmad alvarmark om våren

Fotograf: Charlotta Larsson

Denna del av Stora Alvaret är förhållandevis öppen och domineras av tunna jordar. De svaga höjdryggar som sträcker sig över alvaret skapar variation i landskapsbilden.

Kulturlandskap

Överbäcken, som slingrar sig över alvaret, skapar förutsättningar för typiska fuktängar med stora tokbestånd. Längst i öster finns ett par mindre inhägnader, avgränsade med stenmurar. Dessa betas sedan länge av mjölkkor och har någon gång varit gödslade. Längst västerut i området finns resterna av en husgrund av järnålderstyp, med tydliga rester av väggar och vallar. Ungefär mitt i området ligger ett antal stensträngar och tre forntida gravar. Här finns även några vaktarkojor. Herdarna som vaktade byns får var ofta inhysehjon och de byggde kojorna till skydd mot väder och vind.

Artrika torrängar

I väster breder stora grusalvar ut sig med typiska mosskuddar och fetknopp av olika slag. Här finns även ett rikt insektsliv. I de östra delarna av området löper ett antal höjdryggar i nordsydlig riktning. Uppe på de artrika torrängarna växer betesgynnade växter som solvända, ölandssolvända, backtimjan, kattfot. Getväpplingen är en annan växt typisk för de kalkrika öländska jordarna. Alvartypen av getväppling skiljer sig från övriga genom att vara lågvuxen samt genom att blomfärgen varierar, från ljusgul till orange och purpur. Blomningen sker i juni och juli.

Del av världsarvet

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret. Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser
 2. ställa upp motorfordon eller husvagn annat än på särskilt anvisade platser
 3. tälta mer än en natt på samma plats
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 6. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar mossar och lavar
 8. anordna orienteringstävling eller träning därför
 9. skada hägnader
 10. använda området för militärövningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1994
Areal: 138 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län