Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvinnsgröta alvar

Översvämmad alvarmark om våren

Foto: Charlotta Larsson

Denna del av Stora Alvaret är förhållandevis öppen och domineras av tunna jordar. De svaga höjdryggar som sträcker sig över alvaret skapar variation i landskapsbilden.

Kulturlandskap

Överbäcken, som slingrar sig över alvaret, skapar förutsättningar för typiska fuktängar med stora tokbestånd. Längst i öster finns ett par mindre inhägnader, avgränsade med stenmurar. Dessa betas sedan länge av mjölkkor och har någon gång varit gödslade. Längst västerut i området finns resterna av en husgrund av järnålderstyp, med tydliga rester av väggar och vallar. Ungefär mitt i området ligger ett antal stensträngar och tre forntida gravar. Här finns även några vaktarkojor. Herdarna som vaktade byns får var ofta inhyseshjon och de byggde kojorna till skydd mot väder och vind.

Artrika torrängar

I väster breder stora grusalvar ut sig med typiska mosskuddar och fetknopp av olika slag. Här finns även ett rikt insektsliv. I de östra delarna av området löper ett antal höjdryggar i nordsydlig riktning. Uppe på de artrika torrängarna växer betesgynnade växter som solvända, ölandssolvända, backtimjan, kattfot. Getväpplingen är en annan växt typisk för de kalkrika öländska jordarna. Alvartypen av getväppling skiljer sig från övriga genom att vara lågvuxen samt genom att blomfärgen varierar, från ljusgul till orange och purpur. Blomningen sker i juni och juli.

Sägnen om namnet

Kvinnsgröta sägs ha fått sitt namn efter att byns kvinnor ska ha gett en grupp danska soldater så mycket gröt att de somnat. Deras män som gömt sig utanför byn kunde därefter enkelt skära halsarna av danskarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Använda området för orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser
 2. ställa upp motorfordon eller husvagn annat än på särskilt anvisade platser
 3. tälta mer än en natt på samma plats
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 6. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar mossar och lavar
 8. anordna orienteringstävling eller träning därför
 9. skada hägnader
 10. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1994
Areal: 138 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet är beläget strax nordväst om byn Kvinnsgröta på sydöstra Öland. Följ väg 136 söderut mot Ottenby. Ta av vid Södra Möckleby och korsa Stora alvaret i riktning mot Torngård. Fortsätt söderut längs den östra landsvägen (väg 137). Sväng av mot byn Kvinnsgröta cirka 2 km söder om Torngård. Framme i Kvinnsgröta, följ bygatan norrut. Längst i norr finns en parkeringsplats på nordsidan av den sista gården i radbyn. Reservatet gränsar i norr till naturreservatet Mellstaby alvar.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss