Hulterstad alvar

Hulterstads alvar om våren

Området består till största delen av ett öppet och vackert alvarlandskap, välhävdat av betande nötboskap och hästar.

Rikt fågelliv

Vid fuktängarna kring våtmarken Heljemossen i den sydöstra delen av området finns ett rikt fågelliv. Strandskata, tofsvipa och enkelbeckasin är relativt vanliga. Brushane, storspov och rödspov är exempel på mer ovanliga fåglar som också förekommer i området. Efter insatser med bränning, röjning och återupptaget bete, har omfattningen av främst vadarfåglar ökat väsentligt under senare år. Liknande insatser behövs på flera håll för att rädda kvar ett flertal arter som häckfåglar på Stora Alvaret.

Vackra vyer och rik flora

Hulterstads alvar är ett mycket öppet alvar. Det vidsträckta området är vackert och kännetecknas av tunna jordar där grusalvar (ölandssolvändealvar) dominerar. I den västra delen finns stora områden av hällmarksalvar och karstsprickor. Här växer rikligt med vildlin, tulkört och backtimjan. Här finns också mer sällsynta växter som alvarstånds och klipplök. På djupare jordar växer toppjungfrulin och den för Öland endemiska alvarmalörten. Den stora sandliljan är sällsynt på Öland men riklig i området. I anslutning till Penåsabäcken och våtmarkerna finns gott om ölandstok, majviva och ängsvädd.

Gamla vägar

På senare tid har man upptäckt resterna av ett åttiotal vägar på Stora Alvaret. En del är förhistoriska medan andra är anlagda betydligt senare. De flesta vägarna övergavs på 1800-talet när stenmurarna började anläggas, men en del används ännu idag. Vägarna användes bland annat för att frakta ved och virke, från hamnarna längs Kalmarsund till byarna på östra sidan, och därför kallas de ibland för vedvägar. Ett förslag till alvarpromenad: Ta den gamla vägen över till Lunda eller Kastlösa på västra sidan. Tingstad flisor är ett annat utflyktsmål som ligger inom räckhåll.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. göra upp eld.
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 9. snitsla spår, ordna orienteringskontroll eller liknande.
 10. skada hägnader.
 11. skada fasta fornlämningar och historiska lämningar som rösen, murar och liknande.

Undersökningar eller forskning inom området ska utföras i samråd med länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 859 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län