Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ottenby rev

Undervattensbild på blåstång

Foto: Magnus Danbolt

Under ytan vid Ölands sydspets döljer sig en rik undervattensvärld. Här finns täta tångskogar, musselbankar och frodiga ålgräsängar. De vegetationsklädda bottnarna är perfekta barnkammare för fisk. För sjöfågel och säl erbjuder revet ett välfyllt skafferi. I reservatet skyddas också grunda vikar och sandrevlar som är mycket värdefulla för vadarfåglar.

Skydd av värdefulla marina miljöer

Ottenby rev består av grunda havsmiljöer som omger Ölands södra udde. Aktivt
fiske i havet utanför udden har i stort sett inte förekommit sedan medeltiden. Därefter har människan påverkat den lokala havsmiljön i mindre utsträckning. Det gör Ottenby rev till ett friskt ekosystem rikt på alltifrån mikroskopiska alger till
knubbsälar!

Alger i brunt, grönt och rött

Kalkstenshällen som Ottenby vilar på fortsätter söderut under vattnet. Det nästan en mil långa revet utgör stora delar av reservatets bottnar. Revet är en förutsättning för att alger ska kunna växa här, då de behöver något hårt underlag att fästa på. Algskogarna är frodiga och täta ända ner till 10 meters djup, vilket är unikt för såväl Kalmar län som grannlänen. Det beror på att vattnet är så klart att ljus når långt ner i vattnet. Algerna behöver ljus, precis som växterna på land.

Levande rev

På och runt revet växer stora mängder blåmusslor. Dessa musselbankar kallas biogena rev, alltså rev som är uppbyggda av levande organismer. Likt kalkstenshällen erbjuder musslorna en plats där alger kan växa. Musselbankarnas
skrymslen och vrår är också perfekta hem för havets smådjur.

Sandrevlar och laguner

I reservatet finns flera grunda vikar och sandrevlar. Den största, Sandviksreveln, ligger längs östra sidan av Ölands södra udde. Reveln är uppbyggd av sand och
förändras ständigt av strömmande vatten och stormar. Den är nu så lång att en lagun har bildats mellan reveln och uddens stränder. I lagunens skyddade vatten breder sjögräsängar med framför allt ålgräs ut sig.

Smådjur, fisk och säl

Reservatets undervattensängar är mycket värdefulla miljöer. Här bor mängder av smådjur som tångräkor, dammsnäckor och ishavsgråsuggor. För småfisk erbjuder de en skyddad miljö där de kan gömma sig och hitta mat. Totalt har fjorton olika fiskarter noterats i reservatet. Den rika förekomsten av fisk lockar till sig knubb- och gråsäl, som efter middagen kan ta en vilopaus på något av skären och kobbarna.

Mat till fåglar

Reservatets rika marina djur- och växtliv lockar till sig många fåglar. I lagunen finns gott om mat till vadarfåglar, ett stenkast från deras häckningsplatser på Sandviksreveln. Även rastande fåglar stannar till vid lagunen för en ät- och vilopaus. Musselbankar på djupare vatten är viktiga för sjöfågel som ejder, svärta och alfågel.

Undervattensbild på knubbsäl

Nyfiken knubbsäl i Ottenby revs naturreservat. Fotograf: Magnus Danbolt

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Köra eller landa luftfarkost.
 • Skada havsbotten, mark, block och rev.
 • Lämna kvar sopor eller skräpa ner.
 • Släppa ut toalettavfall från land eller fartyg.
 • Jaga.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.
 • Snitsla spår eller sätta upp orienteringskontroll.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Placera ut boj, snorkelled eller liknande.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Störa djurlivet.
 2. Förtöja eller ankra båt i mer än ett dygn på samma ställe.
 3. Starta och landa med bemannad eller obemannad luftfarkost.
 4. Ovan eller under vatten dika, dämma, muddra, schakta, utfylla, tippa, spränga, borra, fylla ut med massor, eller på annat sätt skada havsbotten, mark eller block och rev.
 5. Anordna upplag, tippa, dumpa eller utfylla i vatten, på havsbotten eller på land.
 6. Bedriva verksamhet med redskap som omlagrar eller på annat sätt skadar havsbotten eller växt- och djursamhällen inom vattenområdet.
 7. Släppa ut orenat avloppsvatten eller tankspolvatten i vatten från land eller från fartyg.
 8. Jaga

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Genomföra idrottstävling eller idrottsarrangemang.
 2. Placera ut boj, skylt, tavla, affisch, konstföremål, snitsel, markering och snorkelled eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2020
Areal: 12 766 hektar
Kommun: Mörbylånga kommun
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket samt Allmänt vatten
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

 

Hitta hit

Naturreservatet är helt marint och angränsar till vattenområdet i naturreservatet Ottenby på Ölands södra udde. Det är endast tillgängligt med båt. Närmaste parkering finns i Ottenby.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss