Ottenby rev

Undervattensbild på blåstång

Fotograf: Magnus Danbolt

Naturreservatet Ottenby rev består av det grunda havsområdet som omger Ölands södra udde. Det stora området innehåller en blandning av de naturtyper som finns i Östersjön och angränsar dessutom till naturreservatet Ottenby som är en av Sveriges mest kända fågellokaler.

Unik mångfald

Naturreservatet Ottenby rev består av det grunda havsområdet som omger Ölands södra udde. Den hårda havsbottnen här är uppbyggd av samma kalkstenshäll som Öland och ger på många sätt samma unika förutsättningar för arter och miljöer i vattnet som den gör på land.

Växter, alger och djur frodas utanför udden och ålgräsängar breder ut sig på de grundare sand-och grusbottnar. Väldigt täta tångbestånd växer ner till över 10 meters djup vilket är unikt och är ett tecken på god vattenkvalitet när ljuset kan tränga ner så djupt. Värt att nämna är de täta bestånden av sågtång som här är nära sin nordligaste utbredningspunkt i Östersjön. Revet och botten runt kalkstenshällen hyser också stora musselbankar. Både tångbälten och musselbankar är mycket viktiga för andra alg- och djurarter. Området har en hög artrikedom av fisk och andra rörliga arter som lever i och kring tångsamhällen och musslor. Vid undersökningar 2016 hittades fjorton olika fiskarter i området. Reven och bankarna är viktiga för sjöfågel som ejder, svärta, tärnor och alfågel. Området fungerar också som rastplats och födosöksområde för Kalmarsunds knubbsälskoloni.

Historiskt viktig plats för människor

Ölands södra udde var en viktig plats för fiske under medeltiden. Stora sillstim gick in nära Ölands södra kust och Kyrkohamn var under en period ett av landets viktigaste fiskelägen. Området var rikt men avsaknaden av hamnar och det utsatta läget mot havet gjorde möjligheterna att utvecklas begränsade. Mot slutet av medeltiden förändrades fisket mot lite mer än husbehov och var knutet till den som hade fiskerätten. Ett aktivt fiske i området har i stort sett inte förekommit sedan dess. Havet utanför Ölands södra udde har därför inte påverkats direkt av människan på länge. Det har gjort att det stora grunda området har mycket goda förutsättningar för ett rikt marint liv.

Geologisk historia

Längs det utskjutande revet som sträcker sig runt tio kilometer söderut från Ölands sydspets är kalkstenshällen mer eller mindre exponerad på botten. Längs hällens kanter och längs reservatets västra och östra gränser finns sand och grus men man kan fortfarande ana den underliggande kalkstenen. Vid Ottenbys nordvästra strand finns en kalkstensklint som visar Ölands geologiska historia med tydliga lager. På stränderna rund Ottenby och i grundområdena ligger många stora stenblock som inlandsisen tagit med sig från fastlandet och lämnat kvar. Vid södra udden kan man se stora mängder svart alunskiffer som har spolats upp från havet vid stormar. Det mesta av dessa miljöer ligger så grunt att ljuset fortfarande når dit och växter kan leva. Ur ett östersjöperspektiv är detta ett unikt marint landskap.

Sandrevlar och laguner

I reservatet finns flera grunda vikar och sandrevlar. Den största, Sandviksreveln, ligger längs östra sidan av Ölands södra udde och sträcker sig längs Schäferiängarna. Den är numera så omfattande att vattnet innanför reveln bildar en lagun. Från Kyrkhamn och söderut på västra sidan av Ölands södra udde ligger det så kallade Västrevet som består av flera mindre öar.

De skyddade områdena har både sand- och grusbotten där sjögräsängar frodas. Ängarna som främst utgörs av ålgräs är viktiga livsmiljöer för många arter av växter och djur. De dämpar vågor och strömmar, tar upp näringsämnen ur vattnet och minskar på så vis effekterna av övergödning. Stora mängder kol tas också upp och lagras i ålgräsängar. Detta bidrar till att minska klimatförändringar. Sandviksreveln skyddar lagunområdet och känsligare alger och kärlväxter trivs där. Lagunen har blivit en viktig plats för vadarfåglar, både som häckningsplats på Sandviksreveln och som födosöksområde.

Undervattensbild på knubbsäl

Nyfiken knubbsäl i Ottenby revs naturreservat. Fotograf: Magnus Danbolt

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Störa djurlivet.
 1. Förtöja eller ankra båt i mer än ett dygn på samma ställe.
 1. Starta och landa med bemannad eller obemannad luftfarkost.
 1. Ovan eller under vatten dika, dämma, muddra, schakta, utfylla, tippa, spränga, borra, fylla ut med massor, eller på annat sätt skada havsbotten, mark eller block och rev.
 1. Anordna upplag, tippa, dumpa eller utfylla i vatten, på havsbotten eller på land.
 1. Bedriva verksamhet med redskap som omlagrar eller på annat sätt skadar havsbotten eller växt- och djursamhällen inom vattenområdet.
 1. Släppa ut orenat avloppsvatten eller tankspolvatten i vatten från land eller från fartyg.
 1. Jaga

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Genomföra idrottstävling eller idrottsarrangemang.

 2. Placera ut boj, skylt, tavla, affisch, konstföremål, snitsel, markering och snorkelled eller liknande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2020
Areal: 12 766 hektar
Kommun:
Mörbylånga kommun
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket samt Allmänt vatten
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län