Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bokhultet

Bokhultet

Foto: Anna Lindberg

Området består till största delen av gammal orörd bokskog. Insektslivet är mycket rikt med flera sällsynta arter. Även många sällsynta växter förekommer här.

Bokskogen

Bokskogen är över hundra år gammal och ett paradis för insekter, lavar och mossor. Boken är ett trädslag som är känsligt för frost och förekommer naturligt endast i södra Sverige. Boken i reservatet har här en av sina nordligaste utposter utmed ostkusten. Merparten av bokbeståndet utgörs av träd som är cirka 120-140 år gamla. I skogen ingår förutom bok också björk, klibbal, ek, lönn, asp och enstaka granar. Under de ståtliga bokarna växer rikligt med idegran.

Skalbaggar

Området utmärker sig särskilt när det gäller skalbaggarna. De flesta av de 20 utrotningshotade skalbaggar som hittats i området, lever på gamla, ihåliga lövträd, främst bok och ek. Flera av dem är urskogsrelikter som endast finns kvar på några få lokaler med restbestånd av orörda ek eller bokskogar.

Bottenfauna

Alsterån som rinner genom reservatet är ett av länets värdefullaste vattendrag. Den rinner från sjön Allgunnen i vida bågar genom Högsby kommun. Ån har en rik och värdefull bottenfauna. I reservatet finns lämningar efter en damm och husgrunder. En vandringsled finns sedan tidigare iordningsställd i reservatet. Leden utgör en del av en större vandringsled som passerar Allgunnenområdet.

En vandringsled finns sedan tidigare iordningsställd i reservatet. Leden utgör en del av Högsbyleden som passerar Allgunnenområdet. I södra delen av reservatet följer leden den allmänna vägen, viker därefter av vid parkeringsplatsen och fortsätter sedan mot nordost i riktning Sågholmen.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. uppsätta tavla, plakat, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast nafta-föremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 1996
Areal: 14 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Sväng söderut från väg 34 i Långemåla, mot Böta Kvarn. Reservatet ligger alldeles söder om bebyggelsen i Böta Kvarn invid Alsterån. Parkeringsplats och strövstig finns.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss