Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bokhultet

Bokhultet

Foto: Anna Lindberg

Bokhultets bokskog är hem för en rad ovanliga växter och djur. I skogen växer bokar som spirade redan på 1800-talet. De gamla träden är krokiga och krumma och bidrar till reservatets speciella karaktär.

Trädformer

Bokhultet gör skäl för sitt namn – här är det trädslaget bok som dominerar. I skogen finns ståtliga, rakstammiga träd, typiska för produktionsskog. Men det finns också bokar som är vridna och krokiga, vilka bidrar till skogens speciella karaktär. Det gör också den rika förekomsten av idegran.

Exklusiva småkryp

Skogen i Bokhultet har inte brukats på mycket länge. Därför finns det gott om gamla och döda träd. Det gynnar insekter som lever i murken ved och i trädens håligheter. I reservatet har flera exklusiva vedlevande arter hittats som bara är kända från ett fåtal platser i landet.

Hem för många

Synar man gammelträdens stammar på nära håll framträder olika strukturer i skiftande färger. Det är lavar, som växer som en skorpa direkt på barken. Även fallna, murkna stammar nyttjas som bostad av skogens invånare. Ett exempel är koralltaggsvampen – Smålands landskapssvamp.

Värdefullt vatten

Genom naturreservatet rinner Alsterån, ett av länets mest värdefulla vattendrag. I det strömmande vattnet finns ett rikt djurliv, med alltifrån insekter till fisk. Stränderna kantas av frodig flora, där den ståtliga ormbunken safsa är en av karaktärsväxterna.

En vandringsled finns sedan tidigare iordningsställd i reservatet. Leden utgör en del av Högsbyleden som passerar Allgunnenområdet. I södra delen av reservatet följer leden den allmänna vägen, viker därefter av vid parkeringsplatsen och fortsätter sedan mot nordost i riktning Sågholmen.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. uppsätta tavla, plakat, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast nafta-föremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 1996
Areal: 14 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Sväng söderut från väg 34 i Långemåla, mot Böta Kvarn. Reservatet ligger alldeles söder om bebyggelsen i Böta Kvarn invid Alsterån. Parkeringsplats och strövstig finns.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss