Bokhultet

Bokhultet

Fotograf: Anna Lindberg

Området består till största delen av gammal orörd bokskog. Insektslivet är mycket rikt med flera sällsynta arter. Även många sällsynta växter förekommer här.

Bokskogen

Bokskogen är över hundra år gammal och ett paradis för insekter, lavar och mossor. Boken är ett trädslag som är känsligt för frost och förekommer naturligt endast i södra Sverige. Boken i reservatet har här en av sina nordligaste utposter utmed ostkusten. Merparten av bokbeståndet utgörs av träd som är cirka 120-140 år gamla. I skogen ingår förutom bok också björk, klibbal, ek, lönn, asp och enstaka granar. Under de ståtliga bokarna växer rikligt med idegran.

Skalbaggar

Området utmärker sig särskilt när det gäller skalbaggarna. De flesta av de 20 utrotningshotade skalbaggar som hittats i området, lever på gamla, ihåliga lövträd, främst bok och ek. Flera av dem är urskogsrelikter som endast finns kvar på några få lokaler med restbestånd av orörda ek eller bokskogar.

Bottenfauna

Alsterån som rinner genom reservatet är ett av länets värdefullaste vattendrag. Den rinner från sjön Allgunnen i vida bågar genom Högsby kommun. Ån har en rik och värdefull bottenfauna. I reservatet finns lämningar efter en damm och husgrunder. En vandringsled finns sedan tidigare iordningsställd i reservatet. Leden utgör en del av en större vandringsled som passerar Allgunnenområdet.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
 1. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta
  bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och
  matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. uppsätta tavla, plakat, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller
  göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.


Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen. 

 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1996
Areal: 14 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län