Grönudde

Naturskog i Grönudde

Fotograf: Anna Lindberg

Detta reservat består av en fastmarksdel och en vattendel av sjön Ver. Skogen är en mosaik av blockig hedartad tallskog, gammal grandominerad blandbarrskog och olika sumpskogstyper.                         

Naturskog

Kärnområdet är svårframkomligt med blockig mark och rasbranter ner mot sjön. Hela området har så kallad naturskogskaraktär, det vill säga den är så nära en urskog man kan komma idag.

Intressanta arter

Inom reservatet finns flera intressanta växt- och svamparter: blomskägglav, skärelav, dvärgbägarlav, tallticka och knärot. Bland djuren har spår hittats efter flera sällsynta skalbaggar som asppraktbagge, alppraktbagge och raggbock. Fåglar som häckar inom området är till exempel sångsvan, bivråk, järpe, tjäder, stjärtmes och mindre korsnäbb. Flera av våra hackspettsarter har också observerats.

Utter

Vattenmiljön är rik. Sjön Ver hyser ett stort antal arter av både fisk och vattenväxter. Det lilla kräftdjuret Mysis relicta finns också i sjön. Den är en så kallad glacialrelikt från tiden då glaciärerna drog sig tillbaka efter istiden. Utter - smålands landskapsdjur - har observerats i området.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel,
 2. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 3. rida,
 4. tälta eller ställa upp husvagn,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 7. göra upp eld
 8. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 9. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 10. gräva upp eller plocka växter, eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 11. skada fasta fornlämningar,
 12. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 13. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar,
 14. ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 15. utnyttja området för tävling eller övningsändamål,

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 102 hektar varav 64 hektar land
Kommun: Hultsfred
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län