Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grönudde

Naturskog i Grönudde

Foto: Anna Lindberg

Detta reservat består av en fastmarksdel och en vattendel av sjön Ver. Skogen är en mosaik av blockig hedartad tallskog, gammal grandominerad blandbarrskog och olika sumpskogstyper.                         

Naturskog

Kärnområdet är svårframkomligt med blockig mark och rasbranter ner mot sjön. Hela området har så kallad naturskogskaraktär, det vill säga den är så nära en urskog man kan komma idag.

Intressanta arter

Inom reservatet finns flera intressanta växt- och svamparter: blomskägglav, skärelav, dvärgbägarlav, tallticka och knärot. Bland djuren har spår hittats efter flera sällsynta skalbaggar som asppraktbagge, alppraktbagge och raggbock. Fåglar som häckar inom området är till exempel sångsvan, bivråk, järpe, tjäder, stjärtmes och mindre korsnäbb. Flera av våra hackspettsarter har också observerats.

Utter

Vattenmiljön är rik. Sjön Ver hyser ett stort antal arter av både fisk och vattenväxter. Det lilla kräftdjuret Mysis relicta finns också i sjön. Den är en så kallad glacialrelikt från tiden då glaciärerna drog sig tillbaka efter istiden. Utter - smålands landskapsdjur - har observerats i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Rida.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel,
 2. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 3. rida,
 4. tälta eller ställa upp husvagn,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 7. göra upp eld
 8. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 9. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 10. gräva upp eller plocka växter, eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 11. skada fasta fornlämningar,
 12. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 13. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 14. utnyttja området för tävling eller övningsändamål,

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 102 hektar varav 64 hektar land
Kommun: Hultsfred
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet är beläget omedelbart söder om sjön Ver cirka 1 km öster om Bjärkhult och nås via vägen Vena - Vederhult. En skogsbilväg strax söder om Bjärkhult leder ner mot området och slutar i en vändplan.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss