Karlevi norra och södra alvar

Fetknoppen är på väg att börja blomma på Karlevi alvar

Foto: Charlotta Larsson

Naturreservaten Norra Karlevi alvar och Södra Karlevi alvar är en del av det vidsträckta Stora Alvaret. De växter och djur som finns här lever ett hårt liv. De tvingas tåla både bete, sol, vind, regn och frost. 

Större variation än man kan tro

Den krävande miljön har präglat allt liv på Alvaret, som vid en första anblick kan verka ganska enformigt. Men så är det inte, Karlevi alvar är en omväxlande miljö. Här finns hällmark, där kalkberggrunden går i dagen. Här finns grusalvar, där frost och vatten flyttar omkring gruset varje vinter, så att växterna måste skaffa sig grova rötter för att kunna hålla sig kvar. Här finns kalkfuktängar täckta av en tät matta av gräs och örter, och här finns vätar, som torkar ut på sommaren och åter fylls med vatten under vinterhalvåret.

Mängder av växter

Genom betet på Karlevi alvar skapas en miljö där växter som är beroende av mycket solljus och kortbetad vegetation kan leva. Några av dem hör egentligen hemma på tundrorna i fjällen, till exempel masklav, grådraba och fjällnejlika. Andra är specialanpassade för alvaret och växer ingen annanstans i världen, till exempel ölandssolvända och alvarmalört. Orkidéer blomstrar där jorden är djupare. På försommaren kan man få se både flugblomster, Adam och Eva, och Sankt Pers nycklar som kräver kalkrik, välbetad mark. Alvarhorvorna börjar återhämta sig från åkerbruket, och liknar allt mer de typiska torrängarna på alvaret. Här växer fältsippa, backnejlika och gullviva.

Fågelliv

Precis som växterna har fåglarna särskilda områden som de föredrar. Sånglärkorna, som kommer flyttande redan i mars, finns bara i öppna landskap. De är vårens verkliga förtrupp, och deras jublande drillar hörs ofta medan snön fortfarande ligger kvar i landskapet. Stenskvättan anländer i april, och bygger gärna sitt bo i alvarets stenmurar. Hämplingen, en annan av alvarets typiska fåglar, trivs i de enbuskar som tuktats av betesdjuren. Ute vid den långsträckta våtmarken Tranekärr kan man se många vadare som t ex rödbena, tofsvipor och sydlig kärrsnäppa.

Del av världsarvet

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret. Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

I Karlevi norra naturreservat får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Använda området för orienteringstävling eller liknande.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

I Karlevi södra naturreservat får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Använda området för orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

Fullständiga föreskrifter för Karlevi norra naturreservat

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom området är det förbjudet att;

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. göra upp eld.
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 9. utnyttja området för orienteringstävling eller liknande.
 10. skada hägnader.
 11. skada fasta fornlämningar

Fullständiga föreskrifter för Karlevi södra naturreservat

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom området är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossar och lavar
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: Norra Karlevi 1999 och Södra Karlevi 1992
Areal: Norra Karlevi 363 hektar och Södra Karlevi 653 hektar.
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hur sköts naturreservat?