Karlevi norra och södra alvar

Fetknoppen är på väg att börja blomma på Karlevi alvar

Foto: Charlotta Larsson

I reservaten skyddas natur typisk för Stora alvaret med karga häll- och grusmarker och frodiga fuktängar. De kalkrika markerna har betats i årtusenden, vilket lett till ett särpräglat växt- och djurliv med många sällsynta arter. När du vandrar Stora Alvarsleden har du möjlighet att verkligen uppleva hur fint och mäktigt Stora alvaret är med blåvingade gräshoppor surrandes om benen. Så vandra långsamt, här finns mycket att upptäcka!

Skiftande miljöer

I naturreservatet finns en mosaik av Stora alvarets typiska naturtyper. Karga hällmarker, där kalkberggrunden går i dagen och grusalvar med knappt något jordtäcke alls. Fuktängar täckta av en tät matta av gräs och örter, och vätar som torkar ut på sommaren och fylls med vatten under vinterhalvåret.

Säregen växtlighet

På alvaret finns en mycket speciell flora. Några av de arter som växer här hör egentligen hemma på tundrorna i fjällen, till exempel masklav, grådraba och fjällnejlika. Andra är specialanpassade för alvaret och växer ingen annanstans i världen, till exempel ölandssolvända och alvarmalört. Under sommaren och sensommaren kan du uppleva en oerhört rik blomning av backtimjan och axveronika. Här och var växer också liten sandlilja.

Orkidéfrossa

Ett signum för alvaret är orkidéerna. På försommaren breder gula och rosa fält med Adam och Eva och Sankt Pers nycklar ut sig. En fascinerande art är flugblomstret, vars blommor ser ut som och doftar som en stekelhona. När stekelhanar sätter sig på blomman fastnar pollen som stekeln sedan för med sig till nästa blomma.

Alvarets fåglar

Sånglärkan är en av alvarets karaktärsfåglar. Redan i mars kan man höra dess jublande drillar. I april anländer stenskvättor och hämplingar. Stenskvättan ser du oftast vid rösen och murar, hämplingen däremot sitter gärna i enbuskar som tuktats av fåren. Under sommaren hörs ljungpiparens vemodiga läte. I Tranekärr har du stor chans att få se vadare som kärrsnäppa, rödbena och tofsvipa.

Vid Tranekärr kan du numera utöva riktigt bra fågelskådning.

Här kan du vandra längs Stora Alvarleden över Stora Alvaret till Frösslunda alvar. Leden är markerad med stenrösen. Leden är möjlig att cykla, dock inte under hela året. Vid Tranekärr blir det stora översvämningar under vinterhalvåret. Nära mittmuren finns en sättning med rest flisa, Präströr. Vid våtmarken Tranekärr finns fina möjligheter till bra fågelskådning. Tranekärr sträcker sig över de båda Karlevi alvaren i nord sydlig riktning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Karlevi norra naturreservat får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Använda området för orienteringstävling eller liknande.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

I Karlevi södra naturreservat får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Använda området för orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

Fullständiga föreskrifter för Karlevi norra naturreservat

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom området är det förbjudet att;

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. göra upp eld.
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 9. utnyttja området för orienteringstävling eller liknande.
 10. skada hägnader.
 11. skada fasta fornlämningar

Fullständiga föreskrifter för Karlevi södra naturreservat

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom området är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossar och lavar
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: Norra Karlevi 1999 och Södra Karlevi 1992
Areal: Norra Karlevi 363 hektar och Södra Karlevi 653 hektar.
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet är en del av Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Följ väg 136 söderut mot Ottenby. Cirka 100 m söder om Karlevi stenkvarn finns en mindre parkeringsplats på östra sidan av vägen vid grinden.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss