Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sladö och Äskeskär

Orkidéen Adam och Eva i ängen på Sladö

Foto: Anna Lindberg

Sladö bildar tillsammans med Äskeskär och ett stort antal mindre öar ett naturreservat med en rik flora, öppna ängsmarker och goda möjligheter till fågelskådning.

Skiftande skärgårdsnatur

Väder, vind och jordmån präglar växtligheten i skärgården. De små skären längst ut i havs­bandet är i det närmaste kalspolade, utan större träd och buskar. Öarna en bit in i skärgården ligger mer skyddat och domineras av hällmarker med tallskog. Även på de större öarna Sladö och Äskeskär dominerar tallen men intill bebyggelse är växtligheten frodigare med ädellövträd som ek, ask och lind. Dessa marker har sedan länge använts för bete och slåtter, en tradition som lever kvar än idag.

Blomrika marker

I betesmarkerna på Sladö finns en rik flora, typisk för marker som hävdats under lång tid. Här växer arter som jungfrulin, bockrot, kattfot, backsmultron och orkidén Adam och Eva. Även på Äskeskär finns områden med rikare flora. På öns nordvästra sida växer bland annat fem­fingerört och backnejlika bland klapper­stenarna.

Träd som tuktats

På Sladö finns ett antal imponerande lindar som, tillsammans med en mängd askar, har hamlats. Genom hamlingen tog bonden vara på trädens lövverk, som vinterföda åt kreaturen. Ett hamlat träd har ett tuktat, lite busklikt ut­seende. De gamla träden är värdefulla då de berättar om forna tiders brukande. De är också viktiga hyresvärdar åt till exempel lavar, svampar och insekter.

Skärgårdsfåglar

Reservatets fågelliv är typisk för norra Smålands mellan- och ytterskärgård. På strand­ängarna ses rödbena, tofs­vipa, större strandpipare och drillsnäppa. Längre ut i skären häckar ejder och svärta tillsammans med trutar, måsar, tärnor. Jämfört med andra skärgårdsöar finns det gott om häckande fågel på Sladö.

På Sladö finns tre kummel och en kretsformig stenmur som sannolikt använts som sjömärken. Ett annat, sedan flera hundra år välkänt sjömärke, är de två askarna längst ut i havsbandet på den lilla holmen Sladö ask.

Invid Sladö by finns en vacker samling jordkällare.

Fina badklippor finns på Sladös nordöstra udden; Betsudden

Runt östra delen av Sladö finns en vandringsled som i norr ansluter till Hasselö och i söder mot vinterbryggan och den södra udden.

Brygga för allmänheten finns i viken söder om Sladö by

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Under 1 april - 10 juli måste du vara minst 100 meter från Svarta hällen, Klanten, Blekskärshällen, Blekskär, Sladöoinrådet, Stångklabben, Norra Grytskär, Eneskär, Djäkneskär och Klantarna.
 • Under 1 april - 10 juli får du inte ankra, angöra eller gå i land på Sladöoinrådet, Stångklabben, Norra Grytskär, Eneskär, Djäkneskär och Klantarna.
 • Under 1 april - 10 juli får du inte ankra, angöra eller gå i land på Måsskär, Råsklabben, Måskärshällen, Gula hällen, Märryggen, Rönnklabben, Ådhällen, Långskär, Enskär, Enskärsklussen, Jälboklinten, Långa Hällarna, Ljushällen, Ringskärshällen, Ringskär, Lortklabben, Långa Askhällen, Rönnhällen, Rönnen, Yttersta Betskäret, Mellanbetskäret, Stora Betskäret, Röda Hällen, Gula Hällen, Röde Karten, Måsskärshällarna, Måsskär, Ljushällarna och Yttre Kållhamnen.
 • Under 1 april - 10 juli måste du vara minst 100 meter från Rönnklabben, Ådhällen, Långskär, Enskär, Enskärsklussen, Jälboklinten, Långa Hällarna, Ljushällen, Ringskärshällen, Ringskär, Lortklabben, Långa Askhällen, Rönnhällen, Rönnen, Yttersta Betskäret, Mellanbetskäret, Stora Betskäret, Röda Hällen, Gula Hällen, Röde Karten, Måsskärshällarna, Måsskär, Ljushällarna och Yttre Kållhamnen.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 7 knop.
 • Göra upp eld.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande på annan plats än utpekade platser.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Under 1 februari - 31 juli får du inte jaga, ta med jaktredskap eller hund på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.

2.3 Allmänheten har att inom naturreservatet iakttaga följande.

Det är förbjudet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål ävensom växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 2. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar eller deras ungar samt att ta bort eller skada ägg eller bon;
 3. under tiden 1 april - 10 juli dels befara vattnen inom ett avstånd av 100 meter från följande öar, holmar och skär inom Äskeskärsområdet: Svarta hällen, Klanten, Blekskärshällen och Blekskär, samt inom Sladöoinrådet, Stångklabben, Norra Grytskär, Eneskär, Djäkneskär och Klantarna, dels ankra invid, angöra eller landstiga på sagda öar, holmar och skär;
 4. under samma tid ankra invid, angöra eller landstiga på dels Måsskär, Råsklabben, Måskärshällen, Gula hällen och Märryggen inom Äskeskärsområdet, dels följande öar, holmar och skär inom Sladöoinrådet, nämligen Rönnklabben, Ådhällen, Långskär, Enskär, Enskärsklussen, Jälboklinten, Långa Hällarna, Ljushällen, Ringskärshällen, Ringskär, Lortklabben, Långa Askhällen, Rönnhällen, Rönnen, Yttersta Betskäret, Mellanbetskäret, Stora Betskäret, Röda Hällen, Gula Hällen, Röde Karten, Måsskärshällarna, Måsskär, Ljushällarna och Yttre Kållhamnen samt inom ett avstånd av 100 meter från samtliga ovannämnda öar, holmar och skär hålla högre hastighet än 7 knop;
 5. uppgöra eld;
 6. tälta eller uppställa husvagn eller dylikt annorstädes än i anslutning till befintlig bebyggelse och utan medgivande av vederbörande markägare;
 7. framföra motorfordon annorstädes än å därför avsedda vägar samt
 8. eljest vidtaga åtgärd som motverkar syftet med reservatet.

Ovannämnda förbud att ankra invid, angöra eller landstiga å vissa öar, holmar och skär skall dock icke gälla statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende samt ej heller utgöra hinder för inrättande av fyrar eller andra säkerhetsanordningar för sjöfarten.

Föreskrift enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet.

Det är förbjudet att under perioden 1 februari – 31 juli inom det område som är markerat på beslutskarta, bilaga 2, reservatsbeslutet, färdas eller uppehålla sig samt jaga eller medföra jaktredskap eller hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1965 och 1973
Areal: 2000 hektar varav 250 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Till Sladö - Äskeskär tar du dig med båt. Vänd dig till Västerviks kommun för information om de reguljära persontransporterna. Sommartid går turbåtar till grannön Hasselö som har landförbindelse med Sladö.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss