Sladö och Äskeskär

Orkidéen Adam och Eva i ängen på Sladö

Fotograf: Anna Lindberg

Sladö bildar tillsammans med Äskeskär och ett stort antal mindre öar ett naturreservat med en rik flora, öppna ängsmarker och goda möjligheter till fågelskådning.

Skiftande skärgårdsnatur

Väder, vind och jordmån präglar växtligheten i skärgården. De små skären längst ut i havs­bandet är i det närmaste kalspolade, utan större träd och buskar. Öarna en bit in i skärgården ligger mer skyddat och domineras av hällmarker med tallskog. Även på de större öarna Sladö och Äskeskär dominerar tallen men intill bebyggelse är växtligheten frodigare med ädellövträd som ek, ask och lind. Dessa marker har sedan länge använts för bete och slåtter, en tradition som lever kvar än idag.

Blomrika marker


I betesmarkerna på Sladö finns en rik flora, typisk för marker som hävdats under lång tid. Här växer arter som jungfrulin, bockrot, kattfot, backsmultron och orkidén Adam och Eva. Även på Äskeskär finns områden med rikare flora. På öns nordvästra sida växer bland annat fem­fingerört och backnejlika bland klapper­stenarna.

Träd som tuktats


På Sladö finns ett antal imponerande lindar som, tillsammans med en mängd askar, har hamlats. Genom hamlingen tog bonden vara på trädens lövverk, som vinterföda åt kreaturen. Ett hamlat träd har ett tuktat, lite busklikt ut­seende. De gamla träden är värdefulla då de berättar om forna tiders brukande. De är också viktiga hyresvärdar åt till exempel lavar, svampar och insekter.

Skärgårdsfåglar


Reservatets fågelliv är typisk för norra Smålands mellan- och ytterskärgård. På strand­ängarna ses rödbena, tofs­vipa, större strandpipare och drillsnäppa. Längre ut i skären häckar ejder och svärta tillsammans med trutar, måsar, tärnor. Jämfört med andra skärgårdsöar finns det gott om häckande fågel på Sladö.

Föreskrifter

 Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål ävensom växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 2. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar eller deras ungar samt att ta bort eller skada ägg eller bon;
 3. under tiden 1 april - 10 juli dels befara vattnen inom ett avstånd av 100 meter från följande öar, holmar och skär inom Äskeskärsområdet: Svarta hällen, Klanten, Blekskärshällen och Blekskär, samt inom Sladöområdet, Stångklabben, Norra Grytskär, Eneskär, Djäkneskär och Klantarna, dels ankra invid, angöra eller landstiga på sagda öar, holmar och skär;
 4. under samma tid ankra invid, angöra eller landstiga på dels Måsskär, Råsklabben, Måskärshällen, Gula hällen och Märryggen inom Äskeskärsområdet, dels följande öar, holmar och skär inom Sladöområdet, nämligen Rönnklabben, Ådhällen, Långskär, Enskär, Enskärsklussen, Jälboklinten, Långa Hällarna, Ljushällen, Ringskärshällen, Ringskär, Lortklabben, Långa Askhällen, Rönnhällen, Rönnen, Yttersta Betskäret, Mellanbetskäret, Stora Betskäret, Röda Hällen, Gula Hällen, Röde Karten, Måsskärshällarna, Måsskär, Ljushällarna och Yttre Kållhamnen samt inom ett avstånd av 100 meter från samtliga ovannämnda öar, holmar och skär hålla högre hastighet än 7 knop;
 5. uppgöra eld;
 6. tälta eller uppställa husvagn eller dylikt annorstädes än i anslutning till befintlig bebyggelse och utan medgivande av vederbörande markägare;
 7. framföra motorfordon annorstädes än å därför avsedda vägar samt
 8. eljest vidtaga åtgärd som motverkar syftet med reservatet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1965 och 1973
Areal: 2000 hektar varav 250 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län