Lunden

Försommargrönska i sluttning i Lundens naturreservat

Fotograf: Malin Miller

På Emåns norra strand vid Årena reser sig en hög och vacker rullstensås som ett minne från inlandsisens dagar. Åsen är ett riktmärke i landskapet och blev naturreservat redan på 1950-talet.

Vegetation

Namnet Lunden är välfunnet, eftersom området utgörs av betesmark med björkar och enbuskar, hassel och lind. Markvegetationen är artrik, formad av slåtter och bete under generationer. Flera ovanliga arter förekommer, till exempel smalbladig lungört, fältgentiana, backsippa, klasefibbla, spindelört och korskovall.

Slåtter och bete

Rullstensåsen vid Lunden har använts både som slåtter- och betesmark. På åsen finns sluttningspartier med hasselbuskar och lind, vilket var trädslag som gynnades i slåtterängar. Idag hävdas åsen enbart genom bete men en del slåtterberoende växter har ändå dröjt sig kvar. Exempel på sådana är svinrot, slåttergubbe, slåtterfibbla, prästkrage, darrgräs, klasefibbla och fältgentiana. Av de mer betesgynnade arterna märks gullviva, kattfot, jungfrulin, backsippa, solvända, backnejlika och bockrot.

Smålands blå band

Emån, Smålands blå band, rinner från källflödena på höglandet till utloppet vid Emsfors. Här vid Lundens naturreservat och Årena ringlar sig vattendraget fram i vackra krumbukter och krökar. Emån är Sveriges artrikaste vattendrag; över 30 fiskarter har noterats, bland annat färna, nissöga, vimma och asp. I Emån finns världens största havsöring, den utrotningshotade malen, flera öringstammar, utter och flodpärlmussla. I de sandiga åbrinkarna bygger den blåskimrande kungsfiskaren sina bon.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta
 4. Medvetet störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva upp, plocka eller skada kärlväxter eller delar därav med undantag av bär för husbehov.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål. 
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 13. Utan samråd med Länsstyrelsens använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2006 (1958)
Areal: 4 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län