• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lunden

Försommargrönska i sluttning i Lundens naturreservat

Foto: Malin Miller

På Emåns norra strand vid Årena reser sig en hög och vacker rullstensås som ett minne från inlandsisens dagar. Åsen är ett riktmärke i landskapet och blev naturreservat redan på 1950-talet.

Vegetation

Namnet Lunden är välfunnet, eftersom området utgörs av betesmark med björkar och enbuskar, hassel och lind. Markvegetationen är artrik, formad av slåtter och bete under generationer. Flera ovanliga arter förekommer, till exempel smalbladig lungört, fältgentiana, backsippa, klasefibbla, spindelört och korskovall.

Slåtter och bete

Rullstensåsen vid Lunden har använts både som slåtter- och betesmark. På åsen finns sluttningspartier med hasselbuskar och lind, vilket var trädslag som gynnades i slåtterängar. Idag hävdas åsen enbart genom bete men en del slåtterberoende växter har ändå dröjt sig kvar. Exempel på sådana är svinrot, slåttergubbe, slåtterfibbla, prästkrage, darrgräs, klasefibbla och fältgentiana. Av de mer betesgynnade arterna märks gullviva, kattfot, jungfrulin, backsippa, solvända, backnejlika och bockrot.

Smålands blå band

Emån, Smålands blå band, rinner från källflödena på höglandet till utloppet vid Emsfors. Här vid Lundens naturreservat och Årena ringlar sig vattendraget fram i vackra krumbukter och krökar. Emån är Sveriges artrikaste vattendrag; över 30 fiskarter har noterats, bland annat färna, nissöga, vimma och asp. I Emån finns världens största havsöring, den utrotningshotade malen, flera öringstammar, utter och flodpärlmussla. I de sandiga åbrinkarna bygger den blåskimrande kungsfiskaren sina bon.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter. Du får plocka bär.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta
 4. Medvetet störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva upp, plocka eller skada kärlväxter eller delar därav med undantag av bär för husbehov.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 13. Utan samråd med Länsstyrelsens använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 2006 (1958)
Areal: 4 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger vid byn Västra Årena längs väg 127 mellan Målilla och Järnforsen. Det är skyltat från väg 127.

Vid parkeringen finns det torrdass. Rastbord finns inne i reservatet, uppe på åsen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet