Lunden

Länsstyrelsens budget för naturvård och friluftsliv förändras ibland och just nu har vi mindre pengar att fördela. Prioriteringen ligger då på att sköta våra naturvärden i första hand och friluftslivsanordningar i andra hand. Detta får till följd att vi i år stänger ett antal toaletter i reservat och tar bort soptunnor i flera skyddade områden i länet.

I Lunden stängs toaletten och all sophantering upphör.

Försommargrönska i sluttning i Lundens naturreservat

Foto: Malin Miller

I reservatet skyddas en rullstensås som betats och slåttrats i generationer. En stor mångfald av djur och växter gör den trädklädda betesmarken till en av de mest värdefulla i länet. Välkommen ut i vacker och artrik natur!

Inlandsisens verk

Rullstensåsen i reservatet bildades under istiden. Genom den enorma inlandsisen forsade smältvatten som förde med sig sten, grus och sand. När älvarna av smältvatten mynnade ut framför isen, sjönk materialet till botten. I takt med att iskanten förflyttade sig byggdes långsträckta ryggar upp, så kallade rullstensåsar.

Artrika betesmarker

I reservatets torra, öppna backar växer en rad ängs- och hagmarksväxter, som kattfot, låsbräken, slåttergubbe, backsippa och axveronika. Till de mer sällsynta arterna hör spindelört, fältgentiana, smalbladig lungört och korskovall. Örterna lockar till sig fjärilar, bin och andra nektarätande småkryp, som i sin tur blir till mat åt insektsätande fåglar.

Värdefulla träd

På åsen trivs också den värmeälskande eken. Flera av träden är gamla, med vid krona och grov stam. På den fårade barken växer ovanliga lavar som gul dropplav och skuggorangelav. I de trädklädda betesmarkerna är fågellivet rikt. Exempel på häckande arter är göktyta, mindre hackspett, hämpling, trädlärka, stjärtmes och skogssnäppa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter. Du får plocka bär.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta
 4. Medvetet störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva upp, plocka eller skada kärlväxter eller delar därav med undantag av bär för husbehov.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 13. Utan samråd med Länsstyrelsens använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2006 (1958)
Areal: 4 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger vid byn Västra Årena längs väg 127 mellan Målilla och Järnforsen. Det är skyltat från väg 127.

Vid parkeringen finns det torrdass. Rastbord finns inne i reservatet, uppe på åsen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss