Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trässö

Utsikt mot havet

Trässö, i gränslandet mellan kala, obebyggda holmar i öster och skogsklätt fastland i väster. Vindpinad, mager tallskog täcker nästan hela ön. Skogen är så gott som orörd och har en vild karaktär.

Karga hällmarker

På Trässö vandrar du över mer eller mindre skogsklädda hällmarker. Längs den västra stranden störtar gråberget ner mot havet i branta stup. Den östra stranden är mer låglänt, här är berget format likt mäktiga valryggar som bryter vattenytan. Öns vindpinade skog är lågvuxen och domineras av tall.

Tallens invånare

Gamla tallar erbjuder hem, skydd och mat för en rad växter och djur. Ju äldre en tall är, desto mer värdefull är den som bostad. Många av tallens invånare är små och kan vara svåra att upptäcka. Det handlar om myror, skalbaggar och larver som lever under barken eller inne i stammen. Men små hål och gångar i tallens bark och rötter avslöjar att du hittat en skalbagges hem. Småkrypen blir till mat åt skogens fåglar.

Spår efter forna skärgårdsbor

Trässös södra del har varit bebodd en gång i tiden. Du kan fortfarande se spår efter bebyggelsen i form av ett antal husgrunder. Och öster och norr om den gamla gårdsplanen ringlar vällagda stenmurar. Som skärgårdsbo gällde det att ha många strängar på sin lyra. Trässöborna försörjde sig på jordbruk, fiske och boskapsskötsel, men plockade också bär och odlade frukt. Bosättningen på Trässö övergavs 1929.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Tälta på annan plats än utpekade platser.
 • Ställa upp husvagn eller liknande.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Allmänheten har att inom naturreservatet iakttaga följande.

Det är förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. jaga, döda, fånga eller skada vilda djur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglars ägg eller bon eller vidtaga andra åtgärder som kan verka störande på djurlivet;
 3. medföra okopplad hund;
 4. tälta annat än på anvisad plats;
 5. uppställa husvagn;
 6. på störande sätt utnyttja, radio, TV, grammofon, bandspelare och dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 69 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 7 km nordöst om Loftahammar. Reservatet kan bara nås med båt. Angöringsplats för besökare finns på öns sydvästra del. Fiskeläget Flatvarp, åtta kilometer norr om Trässö, är närmaste större hamn att utgå ifrån.

För att skydda naturvärdena är tältning bara tillåten på den anvisade platsen på öns sydöstra del.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss