Trässö

Utsikt mot havet

Naturreservatet Trässö är helt skogsbevuxet, en skillnad från de intilliggande öarna. Skogen har näst intill urskogskaraktär.                        

Geologi

Trässö är en hällmarksö med branta stup längs den västra stranden. Den östra stranden är mer låglänt. Berggrunden består huvudsakligen av vackert bandade dioritskiffrar men här och var förekommer även granit.

Vegetation

Hällmarken är till största delen bevuxen med en gles tallskog men här och var finns inslag av gran. Mitt på ön finns en större tallbevuxen mosse. Öns trädskikt är nästan orört. Det är av urskogskaraktär och har ett stort estetiskt värde.

Kulturmark

Ön saknar bebyggelse, men spår av tidigare kulturpåverkan syns i ett låglänt parti tvärs över öns södra del i form av husgrunder och vällagda stenmurar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Tälta på annan plats än utpekade platser.
 • Ställa upp husvagn eller liknande.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Allmänheten har att inom naturreservatet iakttaga följande.

Det är förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. jaga, döda, fånga eller skada vilda djur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglars ägg eller bon eller vidtaga andra åtgärder som kan verka störande på djurlivet;
 3. medföra okopplad hund;
 4. tälta annat än på anvisad plats;
 5. uppställa husvagn;
 6. på störande sätt utnyttja, radio, TV, grammofon, bandspelare och dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 69 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 7 km nordöst om Loftahammar. Reservatet kan bara nås med båt. Angöringsplats för besökare finns på öns sydvästra del. Fiskeläget Flatvarp, åtta kilometer norr om Trässö, är närmaste större hamn att utgå ifrån.

För att skydda naturvärdena är tältning bara tillåten på den anvisade platsen på öns sydöstra del.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss