Trässö

Utsikt mot havet

Naturreservatet Trässö är helt skogsbevuxet, en skillnad från de intilliggande öarna. Skogen har näst intill urskogskaraktär.                        

Geologi

Trässö är en hällmarksö med branta stup längs den västra stranden. Den östra stranden är mer låglänt. Berggrunden består huvudsakligen av vackert bandade dioritskiffrar men här och var förekommer även granit.

Vegetation

Hällmarken är till största delen bevuxen med en gles tallskog men här och var finns inslag av gran. Mitt på ön finns en större tallbevuxen mosse. Öns trädskikt är nästan orört. Det är av urskogskaraktär och har ett stort estetiskt värde.

Kulturmark

Ön saknar bebyggelse, men spår av tidigare kulturpåverkan syns i ett låglänt parti tvärs över öns södra del i form av husgrunder och vällagda stenmurar.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar;
  2. jaga, döda, fånga eller skada vilda djur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglars ägg eller bon eller vidtaga annan åtgärder som kan verka störande på djurlivet;
  3. medföra okopplad hund;
  4. tälta annat än på anvisad plats;
  5. uppställa husvagn;
  6. på störande sätt utnyttja, radio, TV, grammofon, bandspelare och dylikt.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Tältplats Tältplats

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 69 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län