Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gårdby alvar

Svartbräken i kalkstensskreva

Foto: Charlotta Larsson

Gårdby alvar är alvarets sista utpost mot Mittlandsskogen, det stora lövskogsområde som dominerar på mellersta Öland. Detta alvar rymmer en lång rad naturtyper, från torra hällmarker i söder till övergången mot lövskogen i norr.

Flora och fauna

Förutom hällmarken i söder och övergången till lövskog i norr finns bland annat våtmarker som får sitt vatten från en bäck som rinner från Södra Utmossen vid Lenstad. Längs bäcken breder fuktiga ängsmarker ut sig. En del av ängarna har vuxit igen med ölandstok, andra är fortfarande öppna. Där växer en rad orkidéer som brudsporre, vaxnycklar, flugblomster och det sällsynta honungsblomstret. Andra ängens invånare är majviva, ängsvädd och gräset älväxing. Här lever också den sällsynta väddnätfjärilen.

Upp ur mörkret

Även de torrare markerna i naturreservatet växlar utseende. Karstalvaret i sydost är speciellt med sina lodräta sprickor (karst) i kalkstenshällarna. I sprickorna växer bland annat svartbräken och murruta som har anpassat sig till övergången mellan ljus och skugga. Här lever också hällsnäckor som  kommer upp ur sprickorna på natten för att beta lavar på hällarna. Ljusa fläckar kring sprickorna avslöjar snäckorna.

Ölands landskapsblomma

Vanligare än karstalvaret är dock det för Öland typiska, grusiga solvändealvaret. Vissa år vid midsommartid kan denna alvartyp vara översållad av blommande ölandssolvända, en växt som Öland är ensamt om i världen. Här växer också andra arter som klarar både hårda vintrar och ihållande sommartorka, exempelvis backtimjan, såpört och stenmalört.

Flera naturtyper

Karakteristisk är också masklaven, en växt som funnits på alvaret sedan inlandsisen släppte sitt grepp om Öland för 12 000 år sedan. På kalkstenshällen trivs torrängens tåliga växter, bland annat gulmåra, fältvedel, liten blåklocka och jordtistel. Detta alvar rymmer en lång rad naturtyper, från torra hällmarker och grusalvar i norr och öster till fuktiga och tidvis översvämmade marker i sydost.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 3. Göra upp eld.
 4. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.
 5. Skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 6. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 7. Skada hägnader.
 8. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 122 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet nås lättast till fots från Dröstorps naturreservat och ligger cirka en halv kilometer nordost om Dröstorps fornby.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss