Gårdby alvar

Svartbräken i kalkstensskreva

Fotograf: Charlotta Larsson

Gårdby alvar är alvarets sista utpost mot Mittlandsskogen, det stora lövskogsområde som dominerar på mellersta Öland. Detta alvar rymmer en lång rad naturtyper, från torra hällmarker i söder till övergången mot lövskogen i norr.

Flora och fauna

Förutom hällmarken i söder och övergången till lövskog i norr finns bland annat våtmarker som får sitt vatten från en bäck som rinner från Södra Utmossen vid Lenstad. Längs bäcken breder fuktiga ängsmarker ut sig. En del av ängarna har vuxit igen med ölandstok, andra är fortfarande öppna. Där växer en rad orkidéer som brudsporre, vaxnycklar, flugblomster och det sällsynta honungsblomstret. Andra ängens invånare är majviva, ängsvädd och gräset älväxing. Här lever också den sällsynta väddnätfjärilen.

Upp ur mörkret

Även de torrare markerna i naturreservatet växlar utseende. Karstalvaret i sydost är speciellt med sina lodräta sprickor (karst) i kalkstenshällarna. I sprickorna växer bland annat svartbräken och murruta som har anpassat sig till övergången mellan ljus och skugga. Här lever också hällsnäckor som  kommer upp ur sprickorna på natten för att beta lavar på hällarna. Ljusa fläckar kring sprickorna avslöjar snäckorna.

Ölands landskapsblomma

Vanligare än karstalvaret är dock det för Öland typiska, grusiga solvändealvaret. Vissa år vid midsommartid kan denna alvartyp vara översållad av blommande ölandssolvända, en växt som Öland är ensamt om i världen. Här växer också andra arter som klarar både hårda vintrar och ihållande sommartorka, exempelvis backtimjan, såpört och stenmalört.

Flera naturtyper

Karakteristisk är också masklaven, en växt som funnits på alvaret sedan inlandsisen släppte sitt grepp om Öland för 12 000 år sedan. På kalkstenshällen trivs torrängens tåliga växter, bland annat gulmåra, fältvedel, liten blåklocka och jordtistel. Detta alvar rymmer en lång rad naturtyper, från torra hällmarker och grusalvar i norr och öster till fuktiga och tidvis översvämmade marker i sydost.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
  2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
  3. Göra upp eld.
  4. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.
  5. Skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
  6. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
  7. Skada hägnader.

Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 122 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län