Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Gårdby alvar

Svartbräken i kalkstensskreva

Foto: Charlotta Larsson

I naturreservatet finns allt från karga hällmarker till frodiga fuktängar. Här lever en rad växter och djur typiska för alvaret. Flera av dessa är sällsynta, några till och med unika för de öländska alvaren.

Kargt och frodigt

Reservatets natur domineras av karga alvarmarker och frodiga fuktängar. I norr och utmed reservatets västra gräns finns små dungar med ek och hassel, i övrigt är det öppna vidder som dominerar. Mitt i området rinner en bäck fram, kantad av rikkärr.

Alvarets flora

Växterna på alvaret är uthålliga och tåliga. De måste klara av både hårda vintrar och sommartorka. Dessutom måste de tåla bete och klövtramp! En karaktärsart för de öländska alvaren är ölandssolvändan, den finns ingen annanstans i världen. Andra typiska arter är såpört, stenmalört, alvarglim, bergskrabba och liten sandlilja. Även lavfloran är rik. Ett exempel är masklaven, som funnits på alvaret sedan inlandsisen släppte sitt grepp om Öland för cirka 12 000 år sedan. Här och var bland de flacka hällarna reser sig låga moränryggar där det växer ängshavre, solvända och fältvedel.

Rika fuktängar

På fuktängarna får den orkidéintresserade sitt lystmäte bland brudsporrar, vaxnycklar och flugblomster. Kronjuvelen bland orkidéerna är det lilla honungsblomstret, en mycket sällsynt art. Andra växter typiska för de fuktiga markerna är majviva, älväxing och hirsstarr. Den sällsynta väddnätfjärilen, vars larver lever på ängsvädd, ses vissa år flyga över de blomsterrika fuktängarna.

Minnen från förr

Människan har levt och verkat på Öland de senaste 5000 åren. På Gårdby alvar finns ett mindre gravfält med sex fornlämningar. Gravarna är troligen från järnåldern och utgörs av runda och rektangulära stensättningar samt två resta stenar. Tvärs över gravfältet går en stenmur som utgör gränsen till Torslunda socken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 3. Göra upp eld.
 4. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.
 5. Skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 6. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 7. Skada hägnader.
 8. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 122 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet nås lättast till fots från Dröstorps naturreservat och ligger cirka en halv kilometer nordost om Dröstorps fornby.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss