Kraskögle

Våtmark i skogen

Fotograf: Daniel Cluer

Den blockiga terrängen i Kraskögle naturreservat är ett spår av inlandsisens avsmältning. Skogen med sina resliga stammar har bara begränsad påverkan av skogsbruk under det senaste seklet.

Barrskog

Till största del består Kraskögle naturreservat av en naturskogsartad barrblandskog. Barrnaturskogar av denna typ och storlek är ovanliga i den här regionen. Området har därför stor betydelse för de arter, växter och djur, som är knutna till skogar med lång och obruten kontinuitet. Skogen är rik på död ved som är en viktig livsmiljö för många arter.

Stenblock

Terrängen är kuperad och storblockig. Området ligger strax över högsta kustlinjen. När inlandsisen smälte låg här en dödis som skapade den blockiga strukturen och som också gjort att området inte uppodlats i samma omfattning som omgivningen. Dödis är benämningen på stora isområden där ismassan inte längre var aktiv och i rörelse. Därmed kunde ismassan inte längre transportera bort material. Stora stenar och block blev därför kvar när dödisen  smälte.

Täta hasselsnår

Inom reservatet dominerar frodig granskog och den magrare tallskogen. Inslaget av lövträd är stort, framförallt grov asp och björk men också enstaka ek, sälg och i fuktigare delar klibbal. Tack vare att området varit obrukat under lång tid hyser det träd i olika åldrar och storlek. Medelåldern uppgår till omkring 100 år, men vissa träd är betydligt äldre. Förekomsten av gamla grova barrträd, grov asp, block och död ved ger förutsättningar för en rik fauna och flora. Bland arter som är beroende av denna typ av mark och natur märks tandrot, skärmstarr, vätteros och vårärt.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra alla slag av fordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 5. Göra upp eld.
 6. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 7. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 8. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 9. Utan samråd med Länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2003
Areal: 47,1 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län