Kraskögle

Våtmark i skogen

Foto: Daniel Cluer

I naturreservatet skyddas en hundraårig barrblandskog i vild och blockrik terräng. Skogen har stått orörd i generationer och är en fristad för störningskänsliga växter och djur.

Barrskog

Terrängen i området är kuperad med skogsklädda höjder och sänkor med sumpskog. Barrträden dominerar men det finns också gott om grov asp och björk liksom andra lövträd. I sydväst växer snårig hasselskog. Skogen i reservatet har inte brukats på länge och är därför värdefull för en rad störningskänsliga djur, växter och svampar som inte klarar sig i brukade skogar.

Döda träd ger nytt liv

I skogen finns gott om högstubbar, torrträd och omkullfallna trädstammar. Den multnande veden är livsviktig för en rad skalbaggar, svampar, mossor och lavar. På murkna, mossklädda granstammar växer exempelvis ovanliga arter som grön sköldmossa och vedticka. Den insektsrika veden är också värdefull för hackspettar och andra fåglar som lever av småkryp.

Block från istiden

I slutet av istiden täcktes området av en så kallad dödis som lossnat från den stora inlandsisen. Dödisar är inte i rörelse och kan därmed inte transportera material som aktiv inlandsis. Därför låg stora stenar och block kvar i området när dödisen smälte. Den blockiga terrängen är orsaken till att skogen är orörd och att marken inte blivit uppodlad i samma omfattning som i omgivningarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 5. Göra upp eld.
 6. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 7. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 8. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 9. Utan samråd med Länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Föreskrifterna 1, 3, och 5 under C, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, gäller ej markägare och innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2003
Areal: 47,1 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 7 km sydväst om Mörlunda samhälle, invid vägen mellan Mörlunda och Virserum.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss