Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kraskögle

Våtmark i skogen

Foto: Daniel Cluer

Den blockiga terrängen i Kraskögle naturreservat är ett spår av inlandsisens avsmältning. Skogen med sina resliga stammar har bara begränsad påverkan av skogsbruk under det senaste seklet.

Barrskog

Till största del består Kraskögle naturreservat av en naturskogsartad barrblandskog. Barrnaturskogar av denna typ och storlek är ovanliga i den här regionen. Området har därför stor betydelse för de arter, växter och djur, som är knutna till skogar med lång och obruten kontinuitet. Skogen är rik på död ved som är en viktig livsmiljö för många arter.

Stenblock

Terrängen är kuperad och storblockig. Området ligger strax över högsta kustlinjen. När inlandsisen smälte låg här en dödis som skapade den blockiga strukturen och som också gjort att området inte uppodlats i samma omfattning som omgivningen. Dödis är benämningen på stora isområden där ismassan inte längre var aktiv och i rörelse. Därmed kunde ismassan inte längre transportera bort material. Stora stenar och block blev därför kvar när dödisen  smälte.

Täta hasselsnår

Inom reservatet dominerar frodig granskog och den magrare tallskogen. Inslaget av lövträd är stort, framförallt grov asp och björk men också enstaka ek, sälg och i fuktigare delar klibbal. Tack vare att området varit obrukat under lång tid hyser det träd i olika åldrar och storlek. Medelåldern uppgår till omkring 100 år, men vissa träd är betydligt äldre. Förekomsten av gamla grova barrträd, grov asp, block och död ved ger förutsättningar för en rik fauna och flora. Bland arter som är beroende av denna typ av mark och natur märks tandrot, skärmstarr, vätteros och vårärt.

Området i och kring reservatet har varit rikt på våtmarker som troligen haft betydelse som slåttermarker. På 1770-talet gjordes en delning av den samfällda marken. På en karta från delningen betecknas området som ”stenbunden och Måslupen Mark, beväxt med Tunner Tall och Granskog”.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 5. Göra upp eld.
 6. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 7. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 8. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 9. Utan samråd med Länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Föreskrifterna 1, 3, och 5 under C, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, gäller ej markägare och innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2003
Areal: 47,1 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 7 km sydväst om Mörlunda samhälle, invid vägen mellan Mörlunda och Virserum.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss