Dalby lund

Vresalm

Fotograf: Anna Lindberg

Dalby lund är ett bra exempel på hur det öländska landskapet snabbt kan skifta utseende, beroende på hur tjockt jordlagret är.

Gränslandet mellan vitt skilda naturtyper

Lunden är numera en väl utvecklad ädellövskog som vuxit upp alldeles vid randen av Stora Alvaret. Det är två världar som möts; det torra, soldränkta och öppna alvaret och den frodiga, skuggiga ädellövskogen med lundalm, ask, asp och ek. I övergången mellan dem ligger också fuktängar som är en rest av ett tidigare vidsträckt våtmarksområde.

Ovanligt stora almar

I den södra delen av reservatet växer almar av imponerande dimensioner. De största träden är omkring 130 år gamla och har nått en imponerande höjd. Gamla almskogar är i dag sällsynta i Sverige och övriga Europa. Under trädkronorna kämpar lägre träd och buskar som hagtorn, hassel, nypon och benved om ljus och utrymme. Österut mot alvaret tar hassel och andra buskar över.

Flora och fauna

Dalby lund har tidigare varit löväng och betesmark, men har vuxit igen till ädellövskog under slutet av 1900-talet. Den biologiska rikedomen är stor i ädellövskogen. Bland fåglarna dominerar starar och och skogsduvor som bor i lundens ihåliga träd. I lunden finns  också en rad sällsynta svampar och lavar.

Fornlämningar

I lunden finns rester av stensträngar (gamla hägnader) från järnåldern. Lämningarna visar att lunden var ängs- och betesmark redan för 2 000 år sedan. Norr om lunden finns ett av Ölands största gravfält och en mängd förhistoriska husgrunder

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildningar,
 2. plocka blommor, svampar, mossor eller lavar,
 3. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, buskar eller ris,
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar,
 5. ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 6. samla in insekter,
 7. medföra ej kopplad hund,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. göra upp eld,
 10. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 11. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål samt,
 12. utan länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar

 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten, Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1992
Areal: 24 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län