Dalby lund

Vresalm

Foto: Anna Lindberg

Dalby lund är en grön ö i ett för övrigt öppet åker- och alvarlandskap. Gamla ståtliga almar är ett karakteristiskt inslag i den frodiga ädellövskogen, som också är hem för en rad ovanliga fåglar, örter och svampar.

Från öppet till slutet

När du vandrar genom lunden går du på marker som i tusentals år nyttjats för slåtter och bete. Men det är länge sedan någon skördade hö eller släppte ut djur på sommarbete här. När hävden upphörde kunde lövträd spira och växa upp i den rika myllan. Naturen har fått sköta sig själv och resultatet är en frodig ädellövskog med ståtliga trädjättar!

Värt att bevara

Reservatets äldsta trädjättar växer i södra delen av reservatet. Här står almar som är över 100 år gamla. Sådana här almskogar är sällsynta, såväl i Sverige som i övriga Europa.

Skogens mångfald

Många arter trivs i Dalby lunds ädellövskog. Till vårfloran hör blåsippa, skogsbingel och skogslök. Det går också att urskilja mindre vanliga arter som hålnunneört och korskovall. På trädstammarna växer lavar och svampar som rosa lundlav och oxtungssvamp. Kanske stöter du på prakttagging, en vidväxt taggsvamp med vackert tegelröd till orange färg. Prakttagging är en kräsen art som helst växer på döda stammar och grenar av alm i skog på kalkrik mark.

Fågelrikt

I Dalby lund häckar ett trettiotal olika fåglar. En anledning till artrikedomen är skogens alla ihåliga träd. Många av häckfåglarna är arter som bor i håligheter, exempelvis stare, skogsduva och gröngöling. Om våren håller småfåglarna konsert, halsbandsflugsnappare och grå flugsnappare hör till några av sångarna!

Fornlämningar

I lunden finns rester av stensträngar (gamla hägnader) från järnåldern. Lämningarna visar att lunden var ängs- och betesmark redan för 2 000 år sedan. Norr om lunden finns ett av Ölands största gravfält och en mängd förhistoriska husgrunder

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Plocka blommor.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Samla in insekter.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Göra upp eld.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsens får du:

 • Göra vetenskapliga undersökningar.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. plocka blommor, svampar, mossor eller lavar,
 3. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, buskar eller ris,
 4. jaga döda, fånga, eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 5. samla in insekter,
 6. medföra ej kopplad hund,
 7. framföra motordrivet fordon,
 8. göra upp eld,
 9. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål samt
 11. utan länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar.

Ovan nämnda föreskrifter under C gäller ej åtgärder, som erfordras för genomförande av undersökning eller forskning, som länsstyrelsen givit tillstånd till.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1992
Areal: 24 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Dalby lund ligger cirka 2,5 km nordost om Kastlösa by, öster om länsväg 136. Ta av mot Stora Dalby och ta till vänster framme i byn. Parkeringsplats finns på vänster sida.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss