• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dalby lund

Vresalm

Foto: Anna Lindberg

Dalby lund är ett bra exempel på hur det öländska landskapet snabbt kan skifta utseende, beroende på hur tjockt jordlagret är och hur fort en skog kan förändras.

Gränslandet mellan vitt skilda naturtyper

Dalby lund är ett mindre skogsområde med ädellövträd som vuxit upp alldeles vid randen av Stora Alvaret. Det är två världar som möts; det torra, soldränkta och öppna alvaret och den frodiga, skuggiga ädellövskogen med lundalm, ask, asp och ek. I övergången mellan dem ligger också fuktängar som är en rest av ett tidigare vidsträckt våtmarksområde.

Ovanligt stora almar

I stora delar av reservatet växte till nyligen almar av imponerande dimensioner. De största träden var omkring 130 år gamla och hade nått en imponerande höjd. Gamla almskogar är i dag sällsynta i Sverige och övriga Europa. Under trädkronorna kämpade lägre träd och buskar som hagtorn, hassel, nypon och benved om ljus och utrymme. Under början av 2000-talet spred sig trädsjukdomarna almsjuka och askskottsjuka till området, vilket orsakade att de allra flesta av almarna och askarna i området dog. Skogen har därför fått ett helt nytt utseende. Döda nerfallna träd finns nu var man än vänder blicken och kvarvarande träd av bland annat ek har fått gott om utrymme att växa. Under kvarvarande skärm av levande träd tätnar nu buskarna och lönn börjar etablerar sig.

Flora och fauna

Dalby lund var tidigare löväng och betesmark, men växte igen till ädellövskog under senare del av 1900-talet. Den biologiska rikedomen bland svampar och lavar i ädellövskogen är trots den sentida träddöden stor men bland hålhäckande fåglarna som stare och skogsduva har nu många av lundens ihåliga träd försvunnit.

Fornlämningar

I lunden finns rester av stensträngar (gamla hägnader) från järnåldern. Lämningarna visar att lunden var ängs- och betesmark redan för 2 000 år sedan. Norr om lunden finns ett av Ölands största gravfält och en mängd förhistoriska husgrunder

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Plocka blommor.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Samla in insekter.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Göra upp eld.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsens får du:

 • Göra vetenskapliga undersökningar.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. plocka blommor, svampar, mossor eller lavar,
 3. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, buskar eller ris,
 4. jaga döda, fånga, eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 5. samla in insekter,
 6. medföra ej kopplad hund,
 7. framföra motordrivet fordon,
 8. göra upp eld,
 9. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål samt
 11. utan länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar.

Ovan nämnda föreskrifter under C gäller ej åtgärder, som erfordras för genomförande av undersökning eller forskning, som länsstyrelsen givit tillstånd till.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1992
Areal: 24 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Dalby lund ligger cirka 2,5 km nordost om Kastlösa by, öster om länsväg 136. Ta av mot Stora Dalby och ta till vänster framme i byn. Parkeringsplats finns på vänster sida.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet