Dalby lund

Vresalm

Fotograf: Anna Lindberg

Dalby lund är ett bra exempel på hur det öländska landskapet snabbt kan skifta utseende, beroende på hur tjockt jordlagret är och hur fort en skog kan förändras.

Gränslandet mellan vitt skilda naturtyper

Dalby lund är ett mindre skogsområde med ädellövträd som vuxit upp alldeles vid randen av Stora Alvaret. Det är två världar som möts; det torra, soldränkta och öppna alvaret och den frodiga, skuggiga ädellövskogen med lundalm, ask, asp och ek. I övergången mellan dem ligger också fuktängar som är en rest av ett tidigare vidsträckt våtmarksområde.

Ovanligt stora almar

I stora delar av reservatet växte till nyligen almar av imponerande dimensioner. De största träden var omkring 130 år gamla och hade nått en imponerande höjd. Gamla almskogar är i dag sällsynta i Sverige och övriga Europa. Under trädkronorna kämpade lägre träd och buskar som hagtorn, hassel, nypon och benved om ljus och utrymme. Under början av 2000-talet spred sig trädsjukdomarna almsjuka och askskottsjuka till området, vilket orsakade att de allra flesta av almarna och askarna i området dog. Skogen har därför fått ett helt nytt utseende. Döda nerfallna träd finns nu var man än vänder blicken och kvarvarande träd av bland annat ek har fått gott om utrymme att växa. Under kvarvarande skärm av levande träd tätnar nu buskarna och lönn börjar etablerar sig.

Flora och fauna

Dalby lund var tidigare löväng och betesmark, men växte igen till ädellövskog under senare del av 1900-talet. Den biologiska rikedomen bland svampar och lavar i ädellövskogen är trots den sentida träddöden stor men bland hålhäckande fåglarna som stare och skogsduva har nu många av lundens ihåliga träd försvunnit.

Fornlämningar

I lunden finns rester av stensträngar (gamla hägnader) från järnåldern. Lämningarna visar att lunden var ängs- och betesmark redan för 2 000 år sedan. Norr om lunden finns ett av Ölands största gravfält och en mängd förhistoriska husgrunder

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildningar,
 2. plocka blommor, svampar, mossor eller lavar,
 3. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, buskar eller ris,
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar,
 5. ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 6. samla in insekter,
 7. medföra ej kopplad hund,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. göra upp eld,
 10. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 11. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål samt,
 12. utan länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1992
Areal: 24 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län