Skeppersäng

Gammal tallskog

Fotograf: Anna Lindberg

Naturreservatet Skeppersäng är beläget vid Getterums by på norra Öland. I naturreservatet finns en rik variation en stor variation av naturmiljöer med gamla tallskogar växandes på inlandssanddyner, blandskogar med löv- och barrträd, sumpskogar med al och öppna, torra och sandiga betesmarker.

Gamla träd i skogen

I naturreservatets skogar och trädklädda betesmarker finns många gamla träd. Äldre, vridna och knotiga tallar växer på gamla flygsandfält, i områdets fuktsänkor finns gamla alar på socklar och insprängda i lövskogarna står flerhundraåriga grova och vidkroniga ekar. I skogarna finns det också gott om döda, stående träd, hålträd och liggande döda träd, så kallade lågor. De gamla och döda träden är viktiga som hem och födosöksplats för många svampar, lavar, insekter och fåglar. Här finns flera fynd av sällsynta och hotade insekter och lavar främst knutna till de gamla och grova ekarna Den stora läderbaggen som lever i gamla och ihåliga lövträd är lätt att känna igen men för att hitta ekpricklav, gul dropplav och gammelekslav behövs experthjälp.

Hemvist för ovanlig gräshoppa

De sandiga och öppna betesmarkerna runt Getterums by är viktiga miljöer för skärrande gräshoppa som i Nordeuropa endast förekommer på norra Öland. Gräshopporna älskar sol och trivs som allra bäst en varm sommardag utan moln på himlen. Tack vare blomrikedomen på de öppna markerna och tillgången på bra boplatser är också området en pärla för grävande bin och andra steklar. Så för den som gillar surrande ljud är detta ett bra område att besöka under sommaren.

Historiska vingslag

Getterum har sedan lång tid varit hemvist även för människor. Detta vittnar husgrunder och gamla stenmurar från järnåldern om. Dessa boningsområden är spår efter föregångare till den samlade byn Getterum som är av medeltida ursprung.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slags av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. rida annat än på befintliga vägar,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar eller buskar,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och
  matsvamp,
 9. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 11. bedriva kommersiell verksamhet,


Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2009 (1998)
Areal: 73,6 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket, Sveaskog AB samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län