Skeppersäng

Gammal tallskog

Foto: Anna Lindberg

I Skeppersäng finns en mosaik av naturmiljöer – från tall- och
lövskogar till solöppna betesmarker. Naturreservatet är en fristad för en rad sällsynta djur och växter. I reservatets sandiga betesmarker lever exempelvis den starkt hotade arten skärrande gräshoppa.

Tallskog på flygsand

I reservatets nordliga delar växer gammal tallskog. Skogen har vuxit upp på ett tidigare öppet flygsandfält. En vindpinad och mager miljö, vilket har präglat de äldre tallarna som är lågvuxna och krokiga. På många av de äldsta tallarna växer talltickan, en vedlevande svamp som man bara finner på tallar
äldre än 150 år. Mellan träden kan du få syn på den vackra orkidén vit skogslilja. Gul flugsvamp och blekspindling är andra sällsyntheter som trivs i den kalkrika,
sandiga jorden. Från de glesa tallskogarna kan nattskärrans enformiga surrande höras i sommarnatten.

Hålträd och lågor

På flera håll i reservatet finns lövskog som vuxit upp på övergivna betesmarker och slåtterängar. Några av träden är gamla och grova; träd som växte upp då markerna fortfarande var öppna. Vissa av gammelträden är så murkna att det bildats hålrum i stammen. Här och var ligger också fallna stammar – lågor. De gamla och döda träden är mycket värdefulla. I den murkna veden bor skalbaggslarver och andra småkryp. Det här känner hackspettar till. Ser du ved som flisats upp har en hackspett varit framme i jakt på de vedlevande djuren.

Ovanlig gräshoppa

I betesmarkerna närmast Getterums by lever den sällsynta arten skärrande gräshoppa. Den håller vanligtvis till på de ryska stäpperna och i bergsmiljöer i Centraleuropa. I norra Europa finns den bara på ett enda ställe, här på den nordligaste delen av Öland. Gräshoppan är knuten till öppna gräsmarker med sandblottor och hotas av att denna typ av miljö blir alltmer sällsynt.

Spår från förr

I naturreservatet finns flera fornlämningar. Husgrunder, stensträngar och lämningar efter en forntida boplats vittnar om att människor levt och verkat här sedan äldre järnåldern (500 f.Kr. – 550 e.Kr.)

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur
 6. Göra upp eld
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2009 (1998)
Areal: 73,6 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket, Sveaskog AB samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 3 km sydost om Byxelkrok. Från väg 136 svänger man mot Grankullavik och efter ca 1,5 km finns vägvisare in mot parkeringsplatsen till höger.

Parkeringsplats för ett mindre antal bilar finns i norra delen av området.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss