Skeppersäng

Gammal tallskog

Fotograf: Anna Lindberg

Naturreservatet Skeppersäng är beläget vid Getterums by. I söder finns blandlövskog med inslag av gamla ekar och i norr gammal tallskog med lågvuxna, grova tallar.

Skogsmarken

I reservatets nordöstra del växer äldre tallskog på ett gammalt flygsandfält. I de centrala delarna finns gammal sk ängstallskog med många döda träd, hålträd och lågor. De gamla och döda träden nyttjas av ett stort antal arter, däribland flera ovanliga lavar. De låga, vindpinade träden visar hur utsatta de varit på det tidigare flygsandfältet. Ängstallskogen är en ovanligt rik miljö, vanliga tallskogar är ju oftast magra. Här växer ekorrbär, ängskovall, skogsstjärna och den ovanliga skogsorkidéen vit skogslilja. I sydvästra delen av reservatet finns en kärna av lövskog omgiven av barr- och sumpskogar. Delar av området var tidigare betesmarker och slåtterängar som övergått i lövskog med bland annat ek, ask, björk, lind och asp. Här står flera gamla och grova träd, och det för insekter viktiga inslaget av död ved är stort.

Gräshoppa

Området runt Getterums by är lokal för skärrande gräshoppa som i Nordeuropa endast förekommer på norra Öland. Här har också gjorts flera fynd av sällsynta lavar knutna till lövskogen och de gamla grova ekarna. Nämnas kan ekpricklav, matt pricklav, brun nållav, gul dropplav, gammelekslav, mjölig klotterlav och grå skärelav.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slags av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. rida annat än på befintliga vägar,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar eller buskar,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och
  matsvamp,
 9. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 11. bedriva kommersiell verksamhet,


Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten, Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2009 (1998)
Areal: 73,6 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket, Sveaskog AB samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län