Skeppersäng

Gammal tallskog

Fotograf: Anna Lindberg

I Skeppersäng finns en mosaik av naturmiljöer – från tall- och
lövskogar till solöppna betesmarker. Naturreservatet är en fristad för en rad sällsynta djur och växter. I reservatets sandiga betesmarker lever exempelvis den starkt hotade arten skärrande gräshoppa.

Tallskog på flygsand

I reservatets nordliga delar växer gammal tallskog. Skogen har vuxit upp på ett tidigare öppet flygsandfält. En vindpinad och mager miljö, vilket har präglat de äldre tallarna som är lågvuxna och krokiga. På många av de äldsta tallarna växer talltickan, en vedlevande svamp som man bara finner på tallar
äldre än 150 år. Mellan träden kan du få syn på den vackra orkidén vit skogslilja. Gul flugsvamp och blekspindling är andra sällsyntheter som trivs i den kalkrika,
sandiga jorden. Från de glesa tallskogarna kan nattskärrans enformiga surrande höras i sommarnatten.

Hålträd och lågor

På flera håll i reservatet finns lövskog som vuxit upp på övergivna betesmarker och slåtterängar. Några av träden är gamla och grova; träd som växte upp då markerna fortfarande var öppna. Vissa av gammelträden är så murkna att det bildats hålrum i stammen. Här och var ligger också fallna stammar – lågor. De gamla och döda träden är mycket värdefulla. I den murkna veden bor skalbaggslarver och andra småkryp. Det här känner hackspettar till. Ser du ved som flisats upp har en hackspett varit framme i jakt på de vedlevande djuren.

Spår från förr

I naturreservatet finns flera fornlämningar. Husgrunder, stensträngar och lämningar efter en forntida boplats vittnar om att människor levt och verkat här sedan äldre järnåldern (500 f.Kr. – 550 e.Kr.)

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar
 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser
 1. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe
 1. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
 1. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur
 1. Göra upp eld
 1. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar
 1. Gräva eller dra upp kärlväxter
 1. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris

Föreskrifterna gäller ej ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2009 (1998)
Areal: 73,6 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket, Sveaskog AB samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län