Vållö

Havet och stranden på Vållö

Fotograf: Per-Markus Jönsson

Vållöarkipelagen med ett 80-tal öar, holmar och skär, är ett stycke unik moränskärgård vid smålandskusten.

Flertalet öar

Vållö naturreservat är beläget i Kalmar sund, ca en mil nordost om Mönsterås. Vållöarkipelagen består av huvudön Husön som har en smal landförbindelse med Bjärkön. Östra delen av Husön kallas Vållöromp. Bebyggelsen ligger helt koncentrerad på Husön och ingår inte i naturreservatet. Två stora öar, Bokö och Nortsö, ligger väster om huvudön. Norr om huvudön ligger ytterligare tre större öar (även kallade Ängholmarna); Sandö, Taktö och Eneskär. De mindre holmarna och skären har räknats till ett 80-tal.

Kulturhistoria

Vållö har en mänsklig historia ända sedan vikingatid/medeltid.  Främst på Taktö, Eneskär och Sandö finns tomtningar, båtlänningar och gravar, i form av rösen och stensättningar från denna tid. Redan på 1300-talet nämns skärbönder på Vållö i skriftliga dokument. Huvudnäringen på Vållö är fiske, de fasta ålbottengarnen utgör ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden.

Naturen

Skogen, som mest består av torra tallskogar med ris och mycket renlavar är relativt gles och ljusöppen. På framför allt Ängsholmarna finns gott om ek i skogen och dessa öar är också i högre grad präglade av betande djur. Vållö naturreservat är ett välbesökt utflyktsmål, främst under sommaren. Stigar finns på Husön och en mindre körväg leder ut till sydspetsen på Vållöromp.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar, tillägna sig fåglars ägg eller bon eller annorledes störa djurlivet;
 4. inom vattenområden tillhörande Vållö by färdas med motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop;
 5. fiska;
 6. medföra okopplad hund;
 7. tälta eller uppgöra eld annorstädes än på särskilt i planen enligt B anvisade platser;
 8. uppställa husvagn eller angöra husbåt;
 9. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt;
 10. framföra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel annorstädes än på därför avsedda vägar eller stigar samt
 11. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 2750 hektar
Kommun: Mönsterås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län