Knisa mosse

Knisa mosse sedd från utkikstornet

Fotograf: Anita Heimdahl

Knisa mosse är en av Ölands få våtmarker som klarade sig undan de utdikningar som tog fart på Öland i slutet av 1800-talet. Under början av 1900-talet uppmärksammades området för sitt rika fågelliv och 1931 fridlystes våtmarken under namnet ”Drottning Victorias fågelskyddsområde”.

Historik

Våtmarksområdet tillhörande Knisa by har troligen utnyttjats som en resurs för hö och bete av människor och deras djur sedan bronsåldern. Efter att våtmarken fredades 1931 minskade slåttern och betet under flera decennier och våtmarkerna växte igen På 1960-talet hade området förlorat mycket av sitt rika fågelliv på grund av utebliven slåtter och bete. Under 1990-talet förstod naturvårdare att den senare tidens skötsel varit fel och därför inleddes ett naturvårdsarbete med röjningar och bete för att markerna i och runt Knisa mosse skulle bli öppna på nytt och detta arbete pågår än idag.

Stor variation av naturmiljöer

Myren och markerna runt om myren omfattar flera olika naturmiljöer. Växelspelet mellan öppet vatten, strandängar, kärr och torrare alvarliknande marker har sedan markerna åter börjat betas återfått delar av sin biologiska rikedom. Efter stora naturvårdsinsatser med röjning och stängsling för bete har vissa fågelarter som tofsvipor och rödbenor som trivs på fuktiga strandängar åter kunnat etablera sig. För att även återfå fåglar som trivs i de allra blötaste gräsmarkerna nära mossens öppna vattenspegel har ett arbete med våtmarksslåtter och röjning av videbuskage inletts. Förhoppningen är att detta ska gynna de änder, vadare och tärnor som tidigare trivdes vid Knisa mosse

Vått och torrt

Strandängar, kärr och gräsmarkerna är utmärkta växtplatser för ett stort antal olika orkidéer och blomning under vår och försommar är väl värt ett besök. Här växer exempelvis honungsblomster, ängsnycklar, krutbrännare och kärrknipprot. Även många andra växter trivs i området. Klöverärten är typisk för strandängarna. I vätar (grunda vattensamlingar på kalkstenshällar) som torkar ut på sommaren växer kalkkrassing och dvärgkämpar. Bland de insekter i området kan nämnas liten blåvinge och bland spindlarna den sällsynta klotspindeln Robertus insignis.

Mossen runt

Runt Knisa mosse finns en strövstig på cirka 4,7 km. Här kan du uppleva reservatets våtmarker, betesmarker, kustmiljöer och ädellövskog samt dess växter och djur. På några få sträckor finns det spänger men när det är mycket vatten under sen höst, vinter och tidig vår rekommenderas stövlar. Till fågeltornet från parkeringen är det cirka 400 meter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Beträda eller vistas inom det område som är markerat på beslutskarta, under tiden 1/4-15/8, med undantag för markerade strövstigar. Förbudet gäller inte markägare/arrendatorn eller dennes anställda i samband med yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheten inte heller statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende.
 2. Göra upp eld.
 3. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 4. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Medvetet störa djurlivet.
 7. Utan samråd med Länsstyrelsen tälta/campera mer än högst ett dygn på samma ställe.
 8. Utan samråd med Länsstyrelsen upplåta eller använda området för tävlings-eller övningsändamål.
 9. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 10. Skada hägnader.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 190,1 hektar varav 171,1 hektar land
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län