Knisa mosse

Knisa mosse sedd från utkikstornet

Fotograf: Anita Heimdahl

Knisa mosse är en av Ölands få våtmarker som klarade sig undan de utdikningar som tog fart på Öland i slutet av 1800-talet. Ölänningarna försökte då odla upp all mark för att försörja sin växande befolkning.

Historik

Sedan våtmarken fredades för över 60 sedan växte området igen under flera decennier och hade på 1960-talet förlorat mycket av sina höga naturvärden. Men under 1990-talet inleddes ett naturvårdsarbete med röjningar och bete som håller markerna öppna. Detta rika våtmarksområde har troligen utnyttjats av människor och deras djur sedan bronsåldern.

Många naturtyper

Myren omfattar flera olika naturtyper. Växelspelet mellan öppet vatten, strandängar, kärr och torrare marker har – sedan markerna åter börjat betas – bäddat för stor biologisk rikedom. Knisa mosse är bland annat känd för sina bestånd av ag – en högvuxen gräsväxt.

Vått och torrt

Området är viktig häckningsplats för ängshök. Strandängar och kärr är utmärkta växtplatser för en rad orkidéer. Här växer exempelvis honungsblomstret, ängsnycklar och kärrknipprot. Klöverärten är typisk för strandängarna medan krutbrännaren trivs på torrängarna. I de vätar (grunda vattensamlingar på kalkstenshällar) som torkar ut på sommaren lever kalkkrassing och dvärgkämpar. Bland de insekter i området kan nämnas liten blåvinge och bland spindlarna den sällsynta klotspindeln Robertus insignis.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Beträda eller vistas inom det område som är markerat på beslutskarta, under tiden 1/4-15/8, med undantag för markerade strövstigar. Förbudet gäller inte markägare/arrendatorn eller dennes anställda i samband med yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheten inte heller statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende.
 2. Göra upp eld.
 3. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 4. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Medvetet störa djurlivet.
 7. Utan samråd med Länsstyrelsen tälta/campera mer än högst ett dygn på samma ställe.
 8. Utan samråd med Länsstyrelsen upplåta eller använda området för tävlings-eller övningsändamål.
 9. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 10. Skada hägnader.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten, Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 190,1 hektar varav 171,1 hektar land
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län