Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Knisa mosse

Länsstyrelsens budget för naturvård och friluftsliv förändras ibland och just nu har vi mindre pengar att fördela. Prioriteringen ligger då på att sköta våra naturvärden i första hand och friluftslivsanordningar i andra hand. Detta får till följd att vi i år stänger ett antal toaletter i reservat och tar bort soptunnor i flera skyddade områden i länet.

I Knisa mosse stängs toaletten och all sophantering upphör.

Knisa mosse sedd från utkikstornet

Fotograf: Anita Heimdahl

I det här reservatet finns något som är sällsynt på Öland – en våtmark som inte dikats ut. Markerna runtomkring våtmarken har däremot brukats i århundraden. Den här kombinationen gör att en stor mångfald av djur och växter trivs här i Knisa mosse.

Brukat sedan länge

Knisa mosses marker har brukats i många generationer. På de gräs- och starrika ängarna har bönder bärgat hö och på gräsmarkerna har kreatur gått på sommarbete. Områden med tjockare jordtäcke har använts till åker.

Odikad = värdefull

Under 1800-talet dikades en mängd sjöar och våtmarker ut för att vinna mer odlingsbar mark åt en växande befolkning. Men när turen kom till Knisa mosse protesterade en rad markägare. Motiveringen var bland annat att ”…ty om så sker blir det oss till ingen nytta, utan till en stor förlust emedan vi går uti mistning af det starrfoder som derstädes kan bergas…”. Idag är Knisa mosse en av få mossar på Öland som aldrig dikats.

Kräver skötsel

Redan på 1910-talet uppmärksammades området för sitt rika fågelliv. 1931 utnämndes Knisa mosse till Ölands första fågelskyddsområde. I och med fridlysningen upphörde ängsslåttern och med åren blev betet mindre intensivt. Den igenväxning som följde ledde till att häckfåglar som svarthakedopping, svarttärna och årta försvann. Under 1990-talet återinfördes därför bete och markerna har därefter successivt öppnats upp på nytt.

Upplev Knisa mosses mångfald

I reservatets omväxlande natur finns plats för många. På mossens öppna vatten simmar änder och på strandängar spatserar vadarfåglar. I kärren och på de torra gräsmarkerna växer mängder med olika blommor. Du kan till exempel få se olika orkidéer som honungsblomster, ängsnycklar och kärrknipprot.

Observera att delar av reservatet har beträdnadsförbud mellan 1 april och 15 augusti.

Platsen har varit intressant för människor under många hundra år. I västra och sydöstra delen finns gravar från järnåldern. Tack vare att författaren och fotografen Bengt Berg ingrep fridlystes myren 1931. I sin bok Sällsynta fåglar hade han uppmärksammat det rika fågellivet i myren. Där häckade bland annat svarttärna, rödspov och svarthakedopping.

Det finns ett fågeltorn med utsikt över mossen.

Runt Knisa mosse går en strövstig på cirka 4,7 km. Här kan du uppleva reservatets naturtyper – våtmarker, torra betesmarker, kustmiljöer, ädellövskog – och växter och djur. Vid fågeltornet finns spänger över blöta partier. När det är mycket vatten kan det även vara blött på ospångade delar,under dessa perioder rekommenderas stövlar. Till fågeltornet från parkeringen är det cirka 400 m.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 15 augusti får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet. Med undantag för utpekade strövstigar.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Avsiktligt störa djurlivet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Samla in insekter.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Beträda eller vistas inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta, bilaga 1 under tiden 1/4-15/8, med undantag för markerade strövstigar. Förbudet gäller inte markägare/arrendatorn eller dennes anställda i samband med yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheten inte heller statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende.
 2. Göra upp eld.
 3. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 4. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Medvetet störa djurlivet.
 7. Utan samråd med Länsstyrelsen tälta/campa mer än högst ett dygn på samma ställe.
 8. Utan samråd med Länsstyrelsen upplåta eller använda området för tävlings-eller övningsändamål.
 9. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 10. Skada hägnader.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet när de utnyttjar sin rätt att bedriva inom området tillåten pågående markanvändning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 190,1 hektar varav 171,1 hektar land
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

400 meter väster om Knisa by, cirka 30 km syd/sydväst om Löttorp. Närmaste busshållplats finns vid väg 136.

Parkeringsplats finns strax öster om området.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss