Knisa mosse

Knisa mosse sedd från utkikstornet

Fotograf: Anita Heimdahl

I det här reservatet finns något som är sällsynt på Öland – en våtmark som inte dikats ut. Markerna runtomkring våtmarken har däremot brukats i århundraden. Den här kombinationen gör att en stor mångfald av djur och växter trivs här i Knisa mosse.

Brukat sedan länge

Knisa mosses marker har brukats i många generationer. På de gräs- och starrika ängarna har bönder bärgat hö och på gräsmarkerna har kreatur gått på sommarbete. Områden med tjockare jordtäcke har använts till åker.

Odikad = värdefull

Under 1800-talet dikades en mängd sjöar och våtmarker ut för att vinna mer odlingsbar mark åt en växande befolkning. Men när turen kom till Knisa mosse protesterade en rad markägare. Motiveringen var bland annat att ”…ty om så sker blir det oss till ingen nytta, utan till en stor förlust emedan vi går uti mistning af det starrfoder som derstädes kan bergas…”. Idag är Knisa mosse en av få mossar på Öland som aldrig dikats.

Kräver skötsel

Redan på 1910-talet uppmärksammades området för sitt rika fågelliv. 1931 utnämndes Knisa mosse till Ölands första fågelskyddsområde. I och med fridlysningen upphörde ängsslåttern och med åren blev betet mindre intensivt. Den igenväxning som följde ledde till att häckfåglar som svarthakedopping, svarttärna och årta försvann. Under 1990-talet återinfördes därför bete och markerna har därefter successivt öppnats upp på nytt.

Upplev Knisa mosses mångfald

I reservatets omväxlande natur finns plats för många. På mossens öppna vatten simmar änder och på strandängar spatserar vadarfåglar. I kärren och på de torra gräsmarkerna växer mängder med olika blommor. Du kan till exempel få se olika orkidéer som honungsblomster, ängsnycklar och kärrknipprot.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Beträda eller vistas inom det område som är markerat på beslutskarta, under tiden 1/4-15/8, med undantag för markerade strövstigar. Förbudet gäller inte markägare/arrendatorn eller dennes anställda i samband med yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheten inte heller statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende.
 2. Göra upp eld.
 3. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 4. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Medvetet störa djurlivet.
 7. Utan samråd med Länsstyrelsen tälta/campera mer än högst ett dygn på samma ställe.
 8. Utan samråd med Länsstyrelsen upplåta eller använda området för tävlings-eller övningsändamål.
 9. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 10. Skada hägnader.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 190,1 hektar varav 171,1 hektar land
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län