Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Knisa lövskog

Prunkande grönska i Knisa lövskog

Foto: Magnus Andersson

Knisa lövskog bjuder på omväxlande natur och spännande fornlämningar. I slåtterängar, sumpskogar och lummiga lundar finns en stor mångfald av blommor, fåglar, lavar, mossor och småkryp. Välkommen att upptäcka värdefull natur!

Områdets historia

Marken i reservatet tillhörde förr i tiden de medeltida byarna Knisa och Gel. Här skördade byborna sitt hö från vidsträckta slåtterängar. En del ängar var öppna och alvarlika, i andra stod spridda lövträd och buskar. Men marken hade brukats långt dessförinnan, redan på järnåldern. Om det vittnar reservatets alla fornlämningar i form av långhus och hägnader.

Blommande ängar

Under 1900-talet övergavs stora arealer ängsmark på Öland, precis som i övriga landet. En del av ängarna här i Knisa växte igen, men ännu finns ovanligt stora arealer öppen ängsmark kvar. Markerna som slåttrats i generationer uppvisar en enastående blomsterprakt. Salepsrot, krutbrännare och brudsporre är alla exempel ur den rika ängsfloran. Blomrikedomen lockar till sig fjärilar, bin och andra insekter som är på jakt på nektar.

Fågelparadis

Reservatets orörda sumpskogar och lövängarnas trädmiljöer är ovärderliga för en rad arter som är beroende av gamla lövträd och murken död ved. Till exempel trivs flera hålhäckande arter här, som spillkråka, mindre hackspett, stare, göktyta och halsbandsflugsnappare.

Trädåldringar i forna lövängar

Lummiga lövskogar med gamla ekar och askar växer idag över stora delar av de forna slåtterängarna. De äldsta ekarna är uppemot 250 år gamla. Men det var inte bara höet som togs till vara i de forna lövängarna. De bidrog också med löv och kvistar till kreaturens vinterfoder. Många av de gamla askarna bär ännu spår efter hamlingen, ett annat ord för den lövtäkt som var vanlig i det gamla bondesamhället.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Använda området för militärövningar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Klättra i träd med bon.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Bryta kvistar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.
 2. Bedriva militär övningsverksamhet.
 3. Tälta mer än ett dygn på samma ställe.
 4. Starta och landa med luftfartyg.
 5. Framföra cykel annat än på väg eller stig.
 6. Skada eller störa däggdjur och fåglar, klättra i boträd, eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 7. Medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 8. Elda annat än i medhavd grill eller friluftskök eller på särskilt anvisade platser.
 9. Bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar.
 2. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 3. Samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som dödar.
 4. Genomföra idrottstävling eller idrottsarrangemang.
 5. Placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.

Föreskriften C1 och C14 gäller inte fastighetsägare, jordbruksarrendator och jakträttsinnehavare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2015
Areal: 59,6 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Längs väg 136, ta av mot Knisa och fortsätt rakt fram ca 1 km. För parkering fortsätt vägen fram till Knisa by och sväng söderut. Parkeringen som är gemensam med naturreservatet Knisa mosse ligger på väster sida vägen.

Hur sköts naturreservat?

Karta

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss