Knisa lövskog

Prunkande grönska i Knisa lövskog

Fotograf: Magnus Andersson

Knisa lövskog bjuder på omväxlande natur och
spännande fornlämningar. I slåtterängar, sumpskogar
och lummiga lundar finns en stor mångfald
av blommor, fåglar, lavar, mossor och småkryp.
Välkommen att upptäcka ett stycke värdefull natur!

Områdets historia

Marken i reservatet tillhörde förr i tiden de medeltida byarna Knisa och Gel. Här skördade byborna sitt hö från vidsträckta slåtterängar. En del ängar var öppna och alvarlika, i andra stod spridda lövträd och buskar. Men marken hade brukats långt dessförinnan, redan på järnåldern. Om det vittnar reservatets alla fornlämningar i form av långhus och hägnader.

Blommande ängar

Under 1900-talet övergavs stora arealer ängsmark på Öland, precis som i övriga landet. En del av ängarna här i Knisa växte igen, men ännu finns ovanligt stora arealer öppen ängsmark kvar. Markerna som slåttrats i generationer uppvisar en enastående blomsterprakt. Salepsrot, krutbrännare och brudsporre är alla exempel ur den rika ängsfloran. Blomrikedomen lockar till sig fjärilar, bin och andra insekter som är på jakt på nektar.

Fågelparadis

Reservatets orörda sumpskogar och lövängarnas trädmiljöer är ovärderliga för en rad arter som är beroende av gamla lövträd och murken död ved. Till exempel trivs flera hålhäckande arter här, som spillkråka, mindre hackspett, stare, göktyta och halsbandsflugsnappare.

Trädåldringar i forna lövängar

Lummiga lövskogar med gamla ekar och askar växer idag över stora delar av de forna slåtterängarna. De äldsta ekarna är uppemot 250 år gamla. Men det var inte bara höet som togs till vara i de forna lövängarna. De bidrog också med löv och kvistar till kreaturens vinterfoder. Många av de gamla askarna bär ännu spår efter hamlingen, ett annat ord för den lövtäkt som var vanlig i det gamla bondesamhället.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.
  2. Bedriva militär övningsverksamhet.
  3. Tälta mer än ett dygn på samma ställe.
  4. Starta och landa med luftfartyg.
  5. Framföra cykel annat än på väg eller stig.
  6. Skada eller störa däggdjur och fåglar, klättra i boträd, eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  7. Medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2015
Areal: 59,6 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län