Skogsby lund

Vårprakt i skogen

Fotograf: Johan Teiffel

Skogsby lund är en liten lövskogslund med gamla vidkroniga ekar och grova hasselbuskar. På våren täcks marken av mattor med

blå- och vitsippor. Lunden har ett förflutet som äng och det finns fortfarande kvar spår som vittnar om det forna ängsbruket.

Forna ängsmarker

Liksom många andra öländska lundar har Skogsby lund tidigare nyttjats som äng. Ängsskötseln upphörde i början av 1900-talet och sedan dess har träd och buskar vandrat in. Flera av lundens gamla ekar har vida kronor vilket visar att de vuxit upp under goda ljusförhållanden.

Spår i landskapet


I området finns askar som bär spår av lövtäkt, så kallad hamling. Vid hamling togs grenar och löv till vara som ett komplement till kreaturens vinterfoder. Hamling innebar också att man minskade träden beskuggning av ängens växter.


Sluten lund


Lunden domineras idag av ek med inslag av alm, apel, ask, björk och lönn. I de fuktiga delarna finns mindre områden med alskog. Hasseln dominerar buskskiktet men här växer också brakved, hagtorn, olvon, måbär och kornell. Merparten av de bukettlika hasselbuskarna är mycket gamla och grova.


Lundens flora


Den slutna lundens växtlighet är präglad av den ringa ljustillgången. På våren, då solens
strålar ännu når marken genom trädens skira lövverk, breder mattor av blå- och vitsippor ut sig. Därefter sluter sig lunden och växtligheten glesas ut. Humleblomster, skogsviol och lundgröe är de dominerande arterna sommartid. På flera ställen i området täcker murgröna marken och i anslutning till alkärret växer skavfräken.

Föreskrifter

 Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar
  2. skada eller borttaga levande eller döda träd, buskar eller växter blomplockning härunder inbegripen;
  3. medföra okopplad hund;
  4. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
  5. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel;
  6. tälta eller uppställa husvagn samt
  7. uppgöra eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1972
Areal: 2,6 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län