Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lixhultsbrännan

Spår efter den gamla brännan iform av aspar som växt upp efter branden

Fotograf: Roland Persson

Som namnet avslöjar har det brunnit i det här skogsreservatet. Branden har försett skogen med en massa död ved och banat väg för lövträd att spira. Det uppskattas av bland annat vedlevande svampar och småkryp.

Präglat av skogsbete…

Förr i tiden gick kor på bete i skogen häromkring. Korna kom från Lixhults by som låg någon kilometer bort. För att bättra på betet eldade bönderna i skogen. Branden gödslade marken och öppnade upp för solens strålar. Resultatet blev en luckig skog med ett frodigt och smakligt gräs.

...och brand

Ibland gick bränningen över styr och skogen började brinna okontrollerat. Kolning, vilket var vanligt här i skogarna, innebar också en påtaglig brandrisk. Även blixtnedslag orsakade skogsbränder.

Efter brand kommer löv

I reservatet finns flera områden med lövbrännor. Det är skog rik på lövträd, som vuxit upp efter skogsbrand. De ljusälskande lövträden dominerar skogen en tid efter branden men på lång sikt konkurreras de ut av den mer skuggtåliga granen. För de organismer som är knutna till lövträd är det därför viktigt att skogen brinner med jämna mellanrum.

Värdefulla aspar

Ett trädslag som gärna spirar efter en skogsbrand är asp. I reservatet finns områden där det nästan bara växer asp. Några av dem är gamla och grova, en del har dött. I aspskogen lever många av reservatets mer ovanliga arter, som asppraktbagge, kandelabersvamp och skorpgelélav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 198,7 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från Högsby kör man mot Fågelfors. Strax efter Högmosshult och Ekenäs går en liten skogsbilväg in söder om vägen. Denna väg går sedan rakt igenom reservatet.

Det finns två parkeringsmöjligheter utefter vägen genom reservatet, den första vid Övre Leksjön och den andra ett par hundra meter längre fram.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss