Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lixhultsbrännan

Spår efter den gamla brännan iform av aspar som växt upp efter branden

Fotograf: Roland Persson

Lixhultsbrännan är ett stort löv- och barrskogsområde som bär spår av brand. Bränder har bidragit till att det finns gott om död ved och rikligt med lövträd. I naturreservatet finns ett spännande växt-och djurliv med många sällsynta arter.                         

Svedjebruk och kolning

Människan har präglat Lixhultsbrännans natur. Naturreservatet har historiskt sett varit utmark till byn Lixhult. I utmarken gick bybornas djur på sommarbete. För att skapa bättre bete i de magra skogsmarkerna eldade man. Detta så kallade svedjebruk gödslade marken med frodigare och mer smakligt gräs som följd. Äldre kolbottnar vittnar om att det också förekom kolning, vilket sannolikt innebar en påtaglig brandrisk.

Brandpräglad skog

I skogar där det har brunnit gynnas föryngring av asp och björk. Lövträden dominerar sedan skogsbeståndet under många år. Sådana här områden kallas lövbrännor och var en gång i tiden mycket vanligare i vårt skogslandskap. Naturreservatets lövbrännor är koncentrerade till området väster om vägen, där det finns markerade stigar.

Värdefulla aspar

I Sverige finns över 300 olika skalbaggar som lever av asp. Deras larver lever inne i aspens bark och ved, där de förpuppar sig och utvecklas till fullvuxna skalbaggar. I reservatet har ett flertal sällsynta skalbaggar påträffats, exempelvis aspvedträgnagare och asppraktbagge. På framför allt asp men också andra äldre lövträd, finner man också ovanliga lavar som bårdlav, skorpgelélav och skinnlav. Kandelabersvamp växer på asplågor (liggande träd), rävticka och barkticka föredrar döda eller döende aspstammar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 198,7 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från Högsby kör man mot Fågelfors. Strax efter Högmosshult och Ekenäs går en liten skogsbilväg in söder om vägen. Denna väg går sedan rakt igenom reservatet.

Det finns två parkeringsmöjligheter utefter vägen genom reservatet, den första vid Övre Leksjön och den andra ett par hundra meter längre fram.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss