Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Södra Greda löväng

Länsstyrelsens budget för naturvård och friluftsliv förändras ibland och just nu har vi mindre pengar att fördela. Prioriteringen ligger då på att sköta våra naturvärden i första hand och friluftslivsanordningar i andra hand. Detta får till följd att vi i år stänger ett antal toaletter i reservat och tar bort soptunnor i flera skyddade områden i länet.

I Södra Greda löväng stängs toaletten och all sophantering upphör.

lövängen efter slåtter

Foto: Josefine Östangård

Södra Greda löväng är en av få lövängar som finns kvar på Öland. Ängen slås varje år, till glädje för många av ängens blommor och insekter. Den årliga slåttern innebär också att en flera hundra år gammal tradition bevaras, även om liarna bytts ut mot slåtterbalkar!

Den värdefulla ängen

Lövängen var ett mycket viktigt markslag i det gamla bondesamhället. Det var från lövängen bonden hämtade vinterfoder till kreaturen i form av hö. När jordbruket moderniserades blev andra markslag viktigare och den ena ängen efter den andra försvann. Idag finns endast spillror kvar.

Spår av lövtäkt

Flera askar i lövängen ser lite speciella ut. De har grenar som utgår från samma ställe på stammen. Dessa träd har en gång i tiden hamlats. Vid hamling kapade bönderna trädens grenar och torkade sedan lövverket, för att ge till kreaturen på vintern.

Ett blommande reservat

I Södra Greda löväng kan du få se många olika växter, innan ängen slås. Det beror på att området, trots att det är litet, rymmer flera olika typer av växtplatser – solöppen torräng, kalkrik fuktäng och trädklädd äng. En annan orsak till växtrikedomen är att ängen slås och betas varje år. Utan den här skötseln skulle markerna växa igen, vilket skulle leda till att ängsväxterna försvann.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Tälta.
 • Ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.
 • Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).

C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet.

Det är förbjudet att:

 1. skada fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. borttaga växter eller växtdelar,
 3. tälta eller uppställa husvagnar,
 4. uppgöra eld,
 5. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt,
 6. framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på därför avsedda vägar och stigar,
 7. skada hägnader eller andra anordningar.

Föreskrifterna om vad allmänheten har att iakttaga inom naturreservatet skall även gälla markägaren men icke utgöra hinder mot vidtagande av de vård- och förvaltningsåtgärder, som kan på markägaren ankomma.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1962
Areal: 3,4 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Södra Greda löväng ligger på Ölands östra sida, cirka 20 km NO Borgholm. Från Södra Greda by finns skyltning österut till naturreservatet. Vid naturreservatet finns parkeringsplats med rastbord. OBS! Det är inte möjligt att köra ner till parkeringen med bussar!

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss