Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Södra Greda löväng

lövängen efter slåtter

Foto: Josefine Östangård

Reservatet utgörs av en trädbärande äng som årligen slås. Ängen har en rik flora och fauna.

Slåtterängar

I direkt anslutning till sjömarkerna ligger Södra Greda löväng, en av de få slåtterängar på Öland som fortfarande hävdas. Ängen är rik på träd och buskar, främst ek, ask och hassel. Flera av askarna bär spår efter hamling.

Rik flora

Längs den låga strandvallen i väster är gräsmarksfloran torr med arter som fårsvingel, axveronika, backtimjan, solvända och gulmåra. På våren finner man här rikligt av orkidéer, främst Adam och Eva. Öster om strandvallen vidtar friska och fuktiga marker. Här finns en liten, örtrik, fuktig gräsmark med en artrik flora. Exempel på arter är brunört, majviva, krissla och blåtåtel. Ängens östra del är skuggig och övergår successivt i omgivande skog. I Södra Greda löväng finns en hel del växter som tyder på långvarig slåtterhävd.

Svampar

Lövängen har också en intressant svampflora. På flera av ekarna växer sällsynta tickor som blekticka, oxtungssvamp och saffransticka. Andra rödlistade svampar i ängen är kalkrödling, vintråding och brunluddig roting.

Djurliv

Lövängen har en rik häckfågelfauna med bland annat rosenfink och halsbandsflugsnappare. Kortvingen Atheta serrata hittades här ny för Norden 1978. Artens ekologi är dåligt känd och bara ett fåtal exemplar har påträffats sedan dess. Klöverborre, som står som utdöd i Sverige i rödlistan, påträffades i Jordtorpstrakten 2001. Den är funnen i området i slutet på 1970-talet och det är tänkbart att den finns kvar.

Fårhuset

I lövängens norra del ligger en mindre byggnad. Den kallas fårhuset och fanns här redan i början av 1800-talet. Det har främst utnyttjats som förvaringsplats för redskap och seldon. Huset har troligen också använts som skydd vid arbetet ute på åker och äng.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Tälta.
 • Ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.
 • Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).

C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet.

Det är förbjudet att:

 1. skada fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. borttaga växter eller växtdelar,
 3. tälta eller uppställa husvagnar,
 4. uppgöra eld,
 5. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt,
 6. framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på därför avsedda vägar och stigar,
 7. skada hägnader eller andra anordningar.

Föreskrifterna om vad allmänheten har att iakttaga inom naturreservatet skall även gälla markägaren men icke utgöra hinder mot vidtagande av de vård- och förvaltningsåtgärder, som kan på markägaren ankomma.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1962
Areal: 3,4 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Södra Greda löväng ligger på Ölands östra sida, cirka 20 km NO Borgholm. Från Södra Greda by finns skyltning österut till naturreservatet. Vid naturreservatet finns parkeringsplats. OBS! Det är inte möjligt att köra ner till parkeringen med bussar!

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss