Södra Greda löväng

lövängen efter slåtter

Fotograf: Malin Miller

Reservatet utgörs av en trädbärande äng som årligen slås. Ängen har en rik flora och fauna.

Slåtterängar

I direkt anslutning till sjömarkerna ligger Södra Greda löväng, en av de få slåtterängar på Öland som fortfarande hävdas. Ängen är rik på träd och buskar, främst ek, ask och hassel. Flera av askarna bär spår efter hamling.

Rik flora

Längs den låga strandvallen i väster är gräsmarksfloran torr med arter som fårsvingel, axveronika, backtimjan, solvända och gulmåra. På våren finner man här rikligt av orkidéer, främst Adam och Eva. Öster om strandvallen vidtar friska och fuktiga marker. Här finns en liten, örtrik, fuktig gräsmark med en artrik flora. Exempel på arter är brunört, majviva, krissla och blåtåtel. Ängens östra del är skuggig och övergår successivt i omgivande skog. I Södra Greda löväng finns en hel del växter som tyder på långvarig slåtterhävd.

Svampar

Lövängen har också en intressant svampflora. På flera av ekarna växer sällsynta tickor som blekticka, oxtungssvamp och saffransticka. Andra rödlistade svampar i ängen är kalkrödling, vintråding och brunluddig roting.

Djurliv

Lövängen har en rik häckfågelfauna med bland annat rosenfink och halsbandsflugsnappare. Kortvingen Atheta serrata hittades här ny för Norden 1978. Artens ekologi är dåligt känd och bara ett fåtal exemplar har påträffats sedan dess. Klöverborre, som står som utdöd i Sverige i rödlistan, påträffades i Jordtorpstrakten 2001. Den är funnen i området i slutet på 1970-talet och det är tänkbart att den finns kvar.

Fårhuset

I lövängens norra del ligger en mindre byggnad. Den kallas fårhuset och fanns här redan i början av 1800-talet. Det har främst utnyttjats som förvaringsplats för redskap och seldon. Huset har troligen också använts som skydd vid arbetet ute på åker och äng.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. borttaga växter eller växtdelar,
 3. tälta eller uppställa husvagnar,
 4. uppgöra eld,
 5. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt,
 6. framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på därför avsedda vägar och stigar samt
 7. skada hägnader eller andra anordningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1962
Areal: 3,4 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län