Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vårum

Vacker glänta i skogen

Foto: Anna Lindberg

I Vårum skyddas en värdefull äldre barrskog. Reservatet är en fristad för arter som har svårt att överleva i en modernt brukad skog. Genom området går en gammal brukningsväg som förr band samman torpställen med små åkrar och ängar.

Skogsmarker

Terrängen i naturreservatet är blockrik och kuperad. I skogen dominerar gran, men här växer också tall, asp, ek, björk och al. Från de högsta partierna i sydost, som ligger 130 meter över havet, sluttar marken brant ner mot åkermark i söder och en bäckravin i väster. Bäcken kastar sig fram i små fall och forsar mellan stenar och block.

Värdefull naturmiljö

Skogar som länge varit opåverkade av människan, som den här i Vårum, kallas naturskogar. I en naturskog finns det gott om döda, ihåliga träd och fallna stammar. Så såg en stor del av Sveriges skogar ut för några hundra år sedan. I dag finns endast spillror kvar och de arter som är beroende av den murkna veden och de ihåliga träden för en tynande tillvaro.

Artrikt

Naturreservatets växtlighet är rik. I de mullrika markerna växer trolldruva, en ört som kan bli nästan en meter hög. Talltickans fruktkroppar kan ses på tallar som är minst 150 år gamla. Vid bäcken växer missne och på lövträd invid vattnet trivs lunglaven.

Gamla odlingsmarker

Intill bäcken i sydväst finns gamla kulturmarker. Här låg en äng som enligt kartor från början av 1800-talet kallades Qvarnängen, då det låg två små kvarnar i närheten. I mitten av 1800-talet fanns det också några åkrar vid bäcken. I naturreservatet kan man också se spåren efter tre gamla torpställen, Fridhem, Gärdet och Åkärr. En slingrande brukningsväg som band samman torpställena med åker- och ängslyckor går att vandra på än idag.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Föreskrifterna under punkt C gäller inte markägare eller innehavare av särskild rätt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. uppställa husvagn, husbil eller liknande,
 3. tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. rida annat än på befintliga vägar och stigar,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 6. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,
 11. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 38 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger 25 km nordväst om Gamleby. Från vägen mellan Dalhem och Tyllinge går en mindre skogsbilväg norrut. Efter 2 km på denna väg ta vänster vid skylt "Naturreservat".

Vägen in till reservatet är försedd med vägbom som hålls öppen mellan den 15 april - 1 oktober.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss