Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vårum

Vacker glänta i skogen

Foto: Anna Lindberg

I Vårum finns en riktigt fin äldre barrskog som är mycket lite påverkad av modernt skogsbruk.

Vegetation

Skogen är gammal med grova träd, högstubbar, lågor och död ved. Området är kuperat och från de högsta partierna i sydost sluttar marken brant ner mot åkermark i söder och en bäckravin i väster. Bäcken är blockrik med små fall och forsar och vattnet rinner bitvis fram under stora stenar och block. Närmast vattendraget växer äldre lövträd som ask, lind, ek, alm och hassel.

Historia

Längs med bäcken finns gammal inägomark, som på kartor från början av 1800-talet benämns Qvarnängen eftersom det då fanns två skvaltkvarnar här. Här låg också flera torpställen (Fridhem, Gärdet och Åkärr) och i mitten av 1800-talet hade en del mindre åkrar odlats upp och dikats ut. En slingrande brukningsväg band samman torpställena med åker- och ängslyckor. Den gamla brukningsvägen finns till stora delar kvar i sin gamla sträckning. De gamla åker- och ängslyckorna utgörs idag av betesmark.

Sällsynta växter

Området har ett rikt växt- och djurliv med många arter som annars inte är så vanliga. På marken växer arter som svart trolldruva och missne. På gamla tallar växer tallticka och på lövträden vid bäcken kan man se lunglav. Strömstare brukar uppehålla sig vid bäcken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Föreskrifterna under punkt C gäller inte markägare eller innehavare av särskild rätt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. uppställa husvagn, husbil eller liknande,
 3. tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. rida annat än på befintliga vägar och stigar,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 6. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,
 11. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 38 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger 25 km nordväst om Gamleby. Från vägen mellan Dalhem och Tyllinge går en mindre skogsbilväg norrut. Efter 2 km på denna väg ta vänster vid skylt "Naturreservat".

Vägen in till reservatet är försedd med vägbom som hålls öppen mellan den 15 april - 1 oktober.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss