Vårum

Vacker glänta i skogen

Fotograf: Anna Lindberg

I Vårum finns en riktigt fin äldre barrskog som är mycket lite påverkad av modernt skogsbruk.

Vegetation

Skogen är gammal med grova träd, högstubbar, lågor och död ved. Området är kuperat och från de högsta partierna i sydost sluttar marken brant ner mot åkermark i söder och en bäckravin i väster. Bäcken är blockrik med små fall och forsar och vattnet rinner bitvis fram under stora stenar och block. Närmast vattendraget växer äldre lövträd som ask, lind, ek, alm och hassel.

Historia

Längs med bäcken finns gammal inägomark, som på kartor från början av 1800-talet benämns Qvarnängen eftersom det då fanns två skvaltkvarnar här. Här låg också flera torpställen (Fridhem, Gärdet och Åkärr) och i mitten av 1800-talet hade en del mindre åkrar odlats upp och dikats ut. En slingrande brukningsväg band samman torpställena med åker- och ängslyckor. Den gamla brukningsvägen finns till stora delar kvar i sin gamla sträckning. De gamla åker- och ängslyckorna utgörs idag av betesmark.

Sällsynta växter

Området har ett rikt växt- och djurliv med många arter som annars inte är så vanliga. På marken växer arter som svart trolldruva och missne. På gamla tallar växer tallticka och på lövträden vid bäcken kan man se lunglav. Strömstare brukar uppehålla sig vid bäcken.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. uppställa husvagn, husbil eller liknande,
 3. tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. rida annat än på befintliga vägar och stigar,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 6. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,
 11. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 38 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län