Möckleby - Gårdstorp alvar

Sommarsol över Möckleby alvar

Foto: Charlotta Larsson

Ett av de största alvarreservaten på Stora Alvaret. Här växlar öppet betat alvar med tokmarker,fuktstråk och trädridåer. Från höjderna i reservatets norra del kan du blicka ut över det vidsträckta alvaret. De kalkrika markerna har betats i årtusenden, vilket lett till ett särpräglat växt- och djurliv. Så vandra långsamt, här finns mycket att upptäcka!

Fascinerande flora

På alvaret finns en mycket speciell växtlighet. Några av de arter som växer här hör egentligen hemma på tundrorna i fjällen, som masklav, snölav och fjällnejlika. Andra härstammar från varmare breddgrader, som ullranunkel, svavellav och gullborste. Och så finns det de som bara växer på alvaret, som ölandssolvända och alvarmalört.

Rikt fågelliv

För den fågelintresserade rekommenderas ett besök till kärren i reservatets östra del. Här har man chans att se olika vadare under vår och försommar. Till karaktärsarterna hör ljungpipare, enkelbeckasin, tofsvipa och rödbena. Mindre vanlig är rödspoven, en kräsen fågel som bara häckar på fuktängarna om de hålls öppna med slåtter eller bete.

Fornlämningar

I söder finns ett av Ölands bäst bevarade järnålderslandskap. För närmare 2000 år sedan växte en av Stora alvarets största bosättningarna fram här. Lämningar går att se än idag, i form av kilometerlånga stensträngar, ett 30-tal husgrunder och låga gravkullar. Stensträngarna kantar bland annat de små kärren. Dessa hägnader stängde ute betesdjuren, eftersom kärren skördades på starr och örter som användes som vinterfoder till djuren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Använda området för orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturvårdsområdet.

Inom området är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossar och lavar
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1992
Areal: 775,9 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservat ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet ligger nordost om Södra Möckleby. Följ väg 136 söderut mot Ottenby. Cirka 600 meter söder om byn Gettlinge (Cirka 16 km S Mörbylånga) finns en avtagsväg med tillhörande parkering på alvarsidan. Du kan sedan vandra till fots utmed brukningsvägen fram till reservatet och vidare ut på alvaret.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss