Möckleby - Gårdstorp alvar

Sommarsol över Möckleby alvar

Fotograf: Charlotta Larsson

Detta vidsträckta alvarsområde uppdelades på 1800-talet i ett flertal skiften. Tack vare betande djur blir blomsterprakten stor. Områdets våtmarker är rast- och häckningsplatser för vadarfåglar och änder.

Fornlämningar

Området är rikt på fornlämningar, speciellt i de östra delarna. Här finns dels ett antal stensättningar och husgrunder, men även tydliga stensträngar som i vissa fall är flera kilometer långa. Stensträngarna är en- till treradiga och fungerade som grund för gärdesgårdar av trä eller ris. De avgränsade vanligen inägomarken och bildade fägator. Ibland användes gärdesgårdarna även för att hägna ut djuren från våtmarkerna, eftersom dessa användes för slåtter av vinterfoder.

Betet gynnar floran

Boskapens bete gynnar mångfalden av arter genom att ingen växt helt klarar att konkurrera ut någon annan. Exempel på betesgynnade arter i fuktängarna är majviva, ängsvädd och honungsblomster. Motsvarande exempel i torrängarna är backtimjan, solvända och stor fetknopp. Fältvedeln är också vanlig på Stora Alvarets torrängar.

Orkidéer

Orkidéernas blomning förknippas ofta med det öländska alvaret. Sankt Pers nycklar är ett exempel på en ståtlig och färggrann art, som med sina rödvioletta och robusta blommor syns tydligt. Den lilla krutbrännaren representerar motsatsen eftersom den är ganska svår att hitta trots att den växer i öppna lägen.

Rikt fågelliv

I de östra delarna av området finns ett par kärr med ett rikt fågelliv. Ljungpipare, enkelbeckasin, strandskata, tofsvipa och rödbena är exempel på arter som gärna häckar i området. Rödspoven, med sitt gnälliga läte, är mer sällsynt men häckar ändå regelbundet på de öländska fuktängarna.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossor och lavar
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1992
Areal: 775,9 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län