Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Möckleby - Gårdstorp alvar

Sommarsol över Möckleby alvar

Foto: Charlotta Larsson

Detta vidsträckta alvarsområde uppdelades på 1800-talet i ett flertal skiften. Tack vare betande djur blir blomsterprakten stor. Områdets våtmarker är rast- och häckningsplatser för vadarfåglar och änder.

Fornlämningar

Området är rikt på fornlämningar, speciellt i de östra delarna. Här finns dels ett antal stensättningar och husgrunder, men även tydliga stensträngar som i vissa fall är flera kilometer långa. Stensträngarna är en- till treradiga och fungerade som grund för gärdesgårdar av trä eller ris. De avgränsade vanligen inägomarken och bildade fägator. Ibland användes gärdesgårdarna även för att hägna ut djuren från våtmarkerna, eftersom dessa användes för slåtter av vinterfoder.

Betet gynnar floran

Boskapens bete gynnar mångfalden av arter genom att ingen växt helt klarar att konkurrera ut någon annan. Exempel på betesgynnade arter i fuktängarna är majviva, ängsvädd och honungsblomster. Motsvarande exempel i torrängarna är backtimjan, solvända och stor fetknopp. Fältvedeln är också vanlig på Stora Alvarets torrängar.

Orkidéer

Orkidéernas blomning förknippas ofta med det öländska alvaret. Sankt Pers nycklar är ett exempel på en ståtlig och färggrann art, som med sina rödvioletta och robusta blommor syns tydligt. Den lilla krutbrännaren representerar motsatsen eftersom den är ganska svår att hitta trots att den växer i öppna lägen.

Rikt fågelliv

I de östra delarna av området finns ett par kärr med ett rikt fågelliv. Ljungpipare, enkelbeckasin, strandskata, tofsvipa och rödbena är exempel på arter som gärna häckar i området. Rödspoven, med sitt gnälliga läte, är mer sällsynt men häckar ändå regelbundet på de öländska fuktängarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Använda området för orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturvårdsområdet.

Inom området är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossar och lavar
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1992
Areal: 775,9 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservat ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet ligger nordost om Södra Möckleby. Följ väg 136 söderut mot Ottenby. Cirka 600 meter söder om byn Gettlinge (Cirka 16 km S Mörbylånga) finns en avtagsväg med tillhörande parkering på alvarsidan. Du kan sedan vandra till fots utmed brukningsvägen fram till reservatet och vidare ut på alvaret.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss