Övetorp

Långbensgroda är en av alla arter i Övetorp

Foto: Anders Johansson

Mittlandsskogen är vida känd för sitt rika växt- och djurliv men också för sina många fornlämningar från järnåldern. Här i Övetorp får du ett smakprov på allt detta! Lövskog dominerar i reservatet men det finns också blomsterrika betesmarker och små alvar.

Utomhusmuseum

Ölänningar har levt och verkat i tusentals år på denna plats. Man har brutit åkermark, slagit ängar och haft djur på bete. Stensträngar visar hur järnåldersbönder delade in marken. Här finns också en fägata, på vilken kreaturen vallades mellan hemmet och betesmarkerna. De öppna markernas blommor är faktiskt också ett kulturarv. Anpassade till återkommande slåtter och bete vittnar de om att marken brukats i många generationer.

Värdefull ädellövskog

Mittlandsskogen är en mosaik av ädellövskog, hassellundar, små gläntor och våtmarker. Skogen växte upp när de brukade markerna övergavs på 1900-talet. De äldre lövträd som finns här minner om forna trädklädda ängar och betesmarker.

Skogens röster

På våren är det full aktivitet när halsbandsflugsnappare, svarthätta, stjärtmes och många andra småfåglar ska hitta en partner och bygga bo. Då fylls skogen av fågelsång vart man än vänder sig. Trummande hackspettar och hoande skogsduvor bidrar också till vårkonserten.

Rikt på blommor

I Övetorps öppna marker kan du få se många ovanliga blommor. Flockarun, backtimjan, majviva och orkidéerna brudsporre, krutbrännare och ängsnycklar är bara några exempel. Även i skogen finns det mycket att upptäcka innan krontaket sluter sig framåt sommaren. Här växer tandrot, storrams, ormbär, tvåblad och många fler.

Övetorp ingår i Life-projektet RestoRED. Följ länken här för att läsa mer om projektet och vilka åtgärder som planeras.
Life RestoRED Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Ta loss bitar av berggrunden.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i naturreservatet samt om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Göra upp eld.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Störa djurlivet.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Gräva eller dra upp växter med rötterna.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Ta loss bitar från berggrunden.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 13. Bedriva kommersiell verksamhet.
 14. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Föreskriften under C1 gäller inte vid transport av högvilt i samband med jakt och i samband med djurhållning eller husbehovsavverkning. Föreskrifterna under C5 och C6 gäller inte i samband med jaktutövning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 105 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda samt Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8 km nordost om Färjestaden. Från Algutsrum kör man mot Jordtorp. Framme i byn ta av mot Övetorp. Kör genom Övetorps by och uppför backen till iordningställd parkeringsplats. Därifrån kan man gå tillbaka nedför backen och gå in på brukningsvägen som leder till reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss