Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Övetorp

Långbensgroda är en av alla arter i Övetorp

Foto: Anders Johansson

Reservatet utgörs till största delen av ädellövskog. Dominerande skogstyp är blandädellövskogen som är typisk för Mittlandet.                         

Vegetation

Vanligen dominerar ask eller ek trädskiktet. I övrigt förekommer bland annat avenbokskog, hasselrik ekskog, askskog och sumpalskog. Den sällsynta vresalmen växer i området. Några mindre öppna våtmarker förekommer insprängt i skogen. Vissa av våtmarkerna fungerar som reproduktionslokaler för den sällsynta långbensgrodan.

Blomster

Inom reservatsområdet finns också hävdade naturbetesmarker som till största delen utgörs av örtrika ängshavre- och älväxinggräsmarker. Här förekommer även avsnitt med alvarmark. Bland växterna kan nämnas flockarun samt olika orkidéer som exempelvis krutbrännare.

Fågelliv

Reservatets fågelfauna är rik med bland annat god förekomst av flera lövskogslevande arter. Arter som skogsduva, mindre hackspett, göktyta och bivråk har noterats. Även vadarfåglar förekommer med häckning i öppna, fuktigare områden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Ta loss bitar av berggrunden.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i naturreservatet samt om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Göra upp eld.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Störa djurlivet.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Gräva eller dra upp växter med rötterna.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Ta loss bitar från berggrunden.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 13. Bedriva kommersiell verksamhet.
 14. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Föreskriften under C1 gäller inte vid transport av högvilt i samband med jakt och i samband med djurhållning eller husbehovsavverkning. Föreskrifterna under C5 och C6 gäller inte i samband med jaktutövning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 105 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda samt Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8 km nordost om Färjestaden. Från Algutsrum kör man mot Jordtorp. Framme i byn ta av mot Övetorp. Kör genom Övetorps by och uppför backen till iordningställd parkeringsplats. Därifrån kan man gå tillbaka nedför backen och gå in på brukningsvägen som leder till reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss