Övetorp

Långbensgroda är en av alla arter i Övetorp

Fotograf: Anders Johansson

Reservatet utgörs till största delen av ädellövskog. Dominerande skogstyp är blandädellövskogen som är typisk för Mittlandet.                         

Vegetation

Vanligen dominerar ask eller ek trädskiktet. I övrigt förekommer bland annat avenbokskog, hasselrik ekskog, askskog och sumpalskog. Den sällsynta vresalmen växer i området. Några mindre öppna våtmarker förekommer insprängt i skogen. Vissa av våtmarkerna fungerar som reproduktionslokaler för den sällsynta långbensgrodan.

Blomster

Inom reservatsområdet finns också hävdade naturbetesmarker som till största delen utgörs av örtrika ängshavre- och älväxinggräsmarker. Här förekommer även avsnitt med alvarmark. Bland växterna kan nämnas flockarun samt olika orkidéer som exempelvis krutbrännare.

Fågelliv

Reservatets fågelfauna är rik med bland annat god förekomst av flera lövskogslevande arter. Arter som skogsduva, mindre hackspett, göktyta och bivråk har noterats. Även vadarfåglar förekommer med häckning i öppna, fuktigare områden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Göra upp eld.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Störa djurlivet.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Gräva eller dra upp växter med rötterna.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Ta loss bitar från berggrunden.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 13. Bedriva kommersiell verksamhet.
 14. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 105 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda samt Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län