Emsfors-Karlshammar

En stilla del av Emån

I naturreservatet skyddas en sträcka av Emån med omkringliggande våtmarker och skogar. Såväl på land som i vattnet finns en stor mångfald av växter och djur.                        

Omväxlande natur

Reservatet följer Emån där den slingar fram i landskapet, kantad av vidsträckta våtmarker och frodiga sumpskogar. I reservatet ingår också karga hällmarkstallskogar, rika ädellövskogar och blandskogar med gamla träd. Den omväxlande naturen är hem för ett stort antal sällsynta arter av fiskar, fåglar, insekter, lavar, svampar och växter.

Å i toppklass

Emån är ett av Sveriges mest värdefulla vattendrag. I ån lever fiskar som vimma, asp, nissöga, lax och stensimpa. De hotade arterna ål och mal förekommer också. En riktig raritet är tjockskalig målarmussla, en art som är starkt hotad.

Blöta marker

Markerna kring Emån översvämmas årligen. De öppna översvämningsmarkerna är en mosaik av kärr, gungflyn, mossar och vassar med öppna vattenytor. Till de blöta markernas flora hör missne, svalting, igelknopp och safsa. Produktionen av insekter är mycket hög, vilket lockar till sig fiskar, fåglar och fladdermöss.

Svämskog – en värdefull naturtyp

Översvämningar präglar även den strandnära skogen. Den så kallade svämskogen får mycket näring från vattnet, men det varierade vattenståndet innebär också att träden blir stressade. En del träd dör vilket skapar en stor mängd multnande ved som nyttjas av många organismer. Karaktärsarter i svämskogarna är kandelabersvamp, rävticka och rutskinn och till sällsyntheterna hör gråblå skinnlav och hårklomossa.

Ädla träd

I reservatets ädellövskogar växer framför allt ek men också lind, ask, lönn och alm. Här finns gamla träd och död ved, inslag som är livsavgörande för många av reservatets sällsynta mossor, lavar och insekter. 2016 eldhärjades en anslutande tallskog till naturreservatet på drygt 15 ha. Skogar som påverkats av brand är värdefulla naturmiljöer eftersom brända, skadade och döda träd är viktiga för många hotade insekter och svampar. Därför utvidgades reservatet med det brandpåverkade området 2019.

Föreskrifter

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser. 
 3. Framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 8. Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 9. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.


Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Plocka vedsvampar, mossor eller lavar.
Samla in insekter med fällor som dödar. 

 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2014, utvidgat 2019
Areal: 595,6 hektar varav 529,5 hektar land
Kommun: Mönsterås och Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket, Oskarshamns kommun samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län