Emsfors-Karlshammar

En stilla del av Emån

I naturreservatet skyddas en sträcka av Emån, som slingar sig fram kantad av vidsträckta våtmarker och frodiga svämskogar. Här finns också karga hällmarkstallskogar, rika ädellövskogar och blandskogar med gamla träd. Den omväxlande naturen erbjuder livsrum för en uppsjö av arter och en hel del av dessa är sällsynta.                       

Öppna, blöta marker

Blöta marker – så kan naturreservatets natur sammanfattas. De öppna markerna är en mosaik av kärr, gungflyn, mossar och vassar med öppna vattenytor. Här kläcks mängder av myggor, sländor och andra insekter på sommaren. Myllret av småkryp lockar till sig fåglar och fladdermöss. Förr i tiden slog traktens bönder dessa marker för att få hö till sina kreatur, vilket namn som Flag- och Nerängarna vittnar om. Den traditionella slåttern har sedan länge upphört men för att bevara det historiska landskapet slås och betas delar av reservatet.

Frodig skog

Skogarna utmed Emån tillhör en sällsynt naturtyp kallad svämskogar. När ån svämmar över får träden mycket näring från vattnet men blir också stressade. En del träd dör därför, vilket skapar en stor mängd multnande ved. Veden är mycket värdefull för skalbaggar och andra vedlevande insekter. Som i sin tur blir mat åt hackspettar och andra fåglar med småkryp på menyn.

Ädla träd

Reservatets löv- och blandskogar är endast i liten omfattning påverkade av modernt skogsbruk. Skogarna är rika på ädellövträd, framför allt ek men också lind, ask, lönn och alm. Och så finns det gott om gamla och döda träd. Den äldre, lövrika skogen erbjuder livsmiljöer för många arter av svampar, mossor, lavar och skalbaggar. När biologer undersökt skogarna har de hittat många ovanliga arter.

Tillskott av brandpräglad skog

2016 eldhärjades en tallskog i anslutning till naturreservatet. Skogar som påverkats av brand är värdefulla naturmiljöer. Bland annat eftersom brända, skadade och döda träd är viktiga för många hotade insekter och svampar. Det brandpåverkade området införlivades därför i naturreservatet år 2019.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsens får du:

 • Plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 8. Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 9. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Plocka vedsvampar, mossor eller lavar.
 2. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Beslutsår: 2014, utvidgat 2019
Areal: 595,6 hektar varav 529,5 hektar land
Kommun: Mönsterås och Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket, Oskarshamns kommun samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

För besök vid Emsfors. Från E22, ta av mot Emsfors. Reservatet ligger i anslutning till ån, ingen anlagd parkering finns men det går bra att ställa sig vid informationsskylt vid korsning söder om broarna över ån.

För besök vid Karlshammar. Från Påskallavik, åk Kristdalavägen västerut. Ta av söderut vid korsning mot Karlshammar. Parkering finns öster om vägen ca 200 m norr om bron över Emån vid Karlshammar.

Hur sköts naturreservat?

Karta

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss