Emsfors-Karlshammar

En stilla del av Emån

I naturreservatet skyddas en sträcka av Emån, som slingar sig fram kantad av vidsträckta våtmarker och frodiga svämskogar. Här finns också karga hällmarkstallskogar, rika ädellövskogar och blandskogar med gamla träd. Den omväxlande naturen erbjuder livsrum för en uppsjö av arter och en hel del av dessa är sällsynta.                       

Öppna, blöta marker

Blöta marker – så kan naturreservatets natur sammanfattas. De öppna markerna är en mosaik av kärr, gungflyn, mossar och vassar med öppna vattenytor. Här kläcks mängder av myggor, sländor och andra insekter på sommaren. Myllret av småkryp lockar till sig fåglar och fladdermöss. Förr i tiden slog traktens bönder dessa marker för att få hö till sina kreatur, vilket namn som Flag- och Nerängarna vittnar om. Den traditionella slåttern har sedan länge upphört men för att bevara det historiska landskapet slås och betas delar av reservatet.

Frodig skog

Skogarna utmed Emån tillhör en sällsynt naturtyp kallad svämskogar. När ån svämmar över får träden mycket näring från vattnet men blir också stressade. En del träd dör därför, vilket skapar en stor mängd multnande ved. Veden är mycket värdefull för skalbaggar och andra vedlevande insekter. Som i sin tur blir mat åt hackspettar och andra fåglar med småkryp på menyn.

Ädla träd

Reservatets löv- och blandskogar är endast i liten omfattning påverkade av modernt skogsbruk. Skogarna är rika på ädellövträd, framför allt ek men också lind, ask, lönn och alm. Och så finns det gott om gamla och döda träd. Den äldre, lövrika skogen erbjuder livsmiljöer för många arter av svampar, mossor, lavar och skalbaggar. När biologer undersökt skogarna har de hittat många ovanliga arter.

Tillskott av brandpräglad skog

2016 eldhärjades en tallskog i anslutning till naturreservatet. Skogar som påverkats av brand är värdefulla naturmiljöer. Bland annat eftersom brända, skadade och döda träd är viktiga för många hotade insekter och svampar. Det brandpåverkade området införlivades därför i naturreservatet år 2019.

Föreskrifter

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser. 
 3. Framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 8. Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 9. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.


Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Plocka vedsvampar, mossor eller lavar.
Samla in insekter med fällor som dödar. 

 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2014, utvidgat 2019
Areal: 595,6 hektar varav 529,5 hektar land
Kommun: Mönsterås och Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket, Oskarshamns kommun samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län