Borga hage

Borga hage

Fotograf: Johan Teiffel

Borga hage är en del av den tidigare sammanhängande kustlövskog som kallades Strandskogen. Den sträckte sig längs kusten mellan Borgholm och Färjestaden.

Skogsområdet

Skogsområdet består idag främst av äldre, lundartade ekskogar med tydliga inslag av buskvegetation, främst hassel. Även almskog – som är en ovanlig skogstyp med endast några få förekomster i länet – finns här. Så länge Borgholms slott användes som försvarsanläggning låg här öppna hagmarker med några få ekar och bestånd av hassel. När betet upphörde i slutet på 1800-talet började området växa igen till den skog vi ser idag, med inslag av hassellundar och tät buskvegetation.

Rikligt med sällsynta arter

Äldre naturskogsartade ädellövskogar och sumplövskogar som finns här i Borga Hage tillhör de naturtyper som har höga bevarandevärden. Förekomsten av gamla, grova träd är riklig. Många växt- och djurarter är helt beroende av denna naturtyp för sin överlevnad. Ett drygt hundratal sällsynta arter har hittats här, till exempel skogskorn, silverviol, falsk djävulssopp, fjällig gallmusseron, långbensgroda, ribbcylindersnäcka och almblombock.

Natur för alla

För att bevara områdets höga naturvärden ska lövskogen få utvecklas fritt samtidigt som betes- och slåttermarkerna hålls öppna. Närheten till Borgholms slott och Solliden medför ett högt besöksantal under sommaren. Området är också ett uppskattat friluftsområde för Borgholms tätort. Längs reservatets stigar och vägar kan man både promenera, cykla och jogga. Om man tar vägen längs Strandvägen kan man uppleva de riktigt gamla, fina ekarna och ett hav av sippor om våren.

OSTOPPBAR SVAMP

På bara 10 år har den här branten bytt skepnad, från en lummig lövskog till en naken brant med trädskelett. Är det en storm som dragit fram? Nej, det är faktiskt almsjukan som orsakat oredan då den dödat alla almar. Almsjukan orsakas av en svamp som stoppar transporten av vatten och näring i almarna. Man skulle kunna säga att träden långsamt stryps.

EFFEKTIV TRANSPORTÖR

Hur kom svampen hit, till brantens almar? Den åkte snålskjuts med almsplintborren, en knappt halvcentimeter lång skalbagge som oavsiktligt för med sig svampens sporer. När den flyger från träd till träd tar den med sig svampsjukdomen.

FARSOT UTAN SLUT

Det finns inte något botemedel mot almsjukan. Så almens öde, både här och i resten av landet, ser mycket dystert ut. Några av almarna här i Slottsskogen lever fortfarande men risken är stor att även dessa träd drabbas. Nya almar kommer så småningom att spira men almsjukan kommer sannolikt drabba även dem.

FÖRÄNDERLIG VY

Förvandlingen som skett här i branten är dramatisk. Men det är naturen som haft sin gång. Och det kommer den fortsätta att ha. I den soliga branten har redan fläder, rundhagtorn och hassel spirat. För varje år som går kommer nya träd och buskar att dyka upp. Vem som vinner kapplöpningen om plats och ljus i branten får framtiden utvisa.

”DEN ENES DÖD, DEN ANDRES BRÖD”

De döda almarna har lämnats kvar här av en anledning. Högstubbar och liggande stammar är ofta eftertraktade bostäder och skafferi för en rad organismer. Ta en närmare titt på veden. Kanske har den flisats upp av en hungrig hackspett på jakt efter vedlevande skalbaggslarver. Har barken ramlat av uppenbarar sig de vackra mönster som larverna lämnar efter sig. Hittar du små runda hål i veden är det kläckhål där de vuxna skalbaggarna gnagt sig fram ur veden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra alla slag av motorfordon inom landområdet.
 2. Framföra vattenskoter, svävare, hydrokopter eller liknande farkost.
 3. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 4. Tälta.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Utan samråd med Länsstyrelsen sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller
  liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller
  forskning.
 12. Utan Länsstyrelsens tillstånd upplåta eller använda området för
  kommersiellt utnyttjande av allemansrätten.
 13. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller
  övningsändamål.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1932
Areal: 163 hektar varav 108 hektar land
Kommun: Borgholm
Markägare: Borgholms kommun och Statens Fastighetsverk
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län