Toresbo

Lövängen i Toresbo

Fotograf: Erik Nordlind

Toresbo är en blandlövhage där ek dominerar i trädskiktet. I kanten mot Hagbyån finns trädlösa strandängar och längst i norr ett område av granskog som får utvecklas fritt.

Vegetation

I fältskiktet finns för denna del av landet relativt ovanliga växter som jungfru Marie nycklar, gullviva, vätteros och lungört. Här finns även en mängd arter som trivs på marker som hävdas av slåtter och bete: blåsuga, vårbrodd och gökärt. Vid Hagbyån finns ett område som består av slåttermark med både blockiga partier och stenfria slåtterytor. Terrängen är relativt kuperad. Eken dominerar, men också ask, bok, lind, lönn, björk, rönn och klibbal förekommer. I fältskiktet här trivs arter som slåttergubbe, liten blåklocka, jungfrulin, ängsvädd och darrgräs.

Kulturmark

Området hävdas genom slåtter och efterbete. På våren genom fagning, bränning och räfsning samt slåtter med lie och slåttermaskin. I bondesamhället var slåttern en livförsäkring och trygghet för att möta en osäker vinter. Folket i byn samlades till gemensam slåtter och höbärgning med en avslutande fest. Ner mot Hagbyån tar slåttermaden över. Förutom en al- och björkridå ner mot ån så är detta området i det närmaste träd- och buskfritt. I reservatets södra del hittar du en mindre ädellövskog med lundflora och i norra delen ett mindre område med granskog.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. att skada fasta naturföremål eller ytbildningar,
  2. att borttaga växter eller växtdelar,
  3. att tälta eller uppställa husvagnar,
  4. att uppgöra eld,
  5. att på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt,
  6. att framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på därför avsedda vägar och stigar samt
  7. att skada hägnader eller andra anordningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1964
Areal: 3 hektar
Kommun: Nybro
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län