Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Toresbo

Lövängen i Toresbo

Foto: Erik Nordlind

Toresbo är en blandlövhage där ek dominerar i trädskiktet. I kanten mot Hagbyån finns trädlösa strandängar och längst i norr ett område av granskog som får utvecklas fritt.

Vegetation

I fältskiktet finns för denna del av landet relativt ovanliga växter som jungfru Marie nycklar, gullviva, vätteros och lungört. Här finns även en mängd arter som trivs på marker som hävdas av slåtter och bete: blåsuga, vårbrodd och gökärt. Vid Hagbyån finns ett område som består av slåttermark med både blockiga partier och stenfria slåtterytor. Terrängen är relativt kuperad. Eken dominerar, men också ask, bok, lind, lönn, björk, rönn och klibbal förekommer. I fältskiktet här trivs arter som slåttergubbe, liten blåklocka, jungfrulin, ängsvädd och darrgräs.

Kulturmark

Området hävdas genom slåtter och efterbete. På våren genom fagning, bränning och räfsning samt slåtter med lie och slåttermaskin. I bondesamhället var slåttern en livförsäkring och trygghet för att möta en osäker vinter. Folket i byn samlades till gemensam slåtter och höbärgning med en avslutande fest. Ner mot Hagbyån tar slåttermaden över. Förutom en al- och björkridå ner mot ån så är detta området i det närmaste träd- och buskfritt. I reservatets södra del hittar du en mindre ädellövskog med lundflora och i norra delen ett mindre område med granskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.
 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).

2.4 Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom området.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. att skada fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. att borttaga växter eller växtdelar,
 3. att tälta eller uppställa husvagnar,
 4. att uppgöra eld,
 5. att på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt,
 6. att framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på därför avsedda vägar och stigar samt
 7. att skada hägnader eller andra anordningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1964
Areal: 3 hektar
Kommun: Nybro
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Området ligger cirka 250 meter öster om byn Toresbo.

Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss