Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ängsmossen

Ängsmossen i fuktigt morgonväder

Naturreservatet Ängsmossen utgörs av ett större sammanhängande våtmarksområde, vilket är ett ovanligt inslag i länets natur. Här kan man uppleva vidsträckta myrmarker med ett rikt fågelliv och spännande växter.

Vegetation

Ängsmossens domänreservat består av myrmarker med vidsträckta öppna kärr, tallmossar, och skogsmark på myrholmar. Skogsmarken som kantar myren är näringsfattig med ett tunt jordlager. På många ställen går berggrunden i dagen. Tallskog dominerar men på de ställen där marken är rikare växer också gran och i myrens kantzonerna klibbal och björk. Det mosaikartade landskapet med dess variationsrika naturtyper skapar förutsättningar för en mängd olika djur och växter. Större våtmarker av detta slag är ovanliga i östra Småland.

Mossens fågelliv

På de vidsträckta myrmarkerna trivs många fågelarter. I slutet på mars och början på april anländer tranorna till sina häckningsplatser. Nattskärran är en väl­kamouflerad, skygg fågel. Den ger sig lättast till känna när den flyger ljusa majnätter med ett karakteristiskt knarrande läte. En annan nattaktiv fågel är pärlugglan som är en av våra mindre ugglearter.

Rik flora

Den vanligaste vegetationstypen på våtmarkerna är så kallat mjukmattekärr/lösbottenkärr. Här växer en typisk våtmarksflora med snip, kallgräs, ängsull, trådstarr, vattenklöver, kärrsilja och sjöfräken. Vissa år uppträder en orkidé i stor mängd, särskilt i den västra delen av området. Orkidén tillhör en svåravgränsad artgrupp och det råder en viss osäkerhet om ifall det rör sig om sumpnycklar eller mossnycklar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Elda.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 68 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Staten genom Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Ängsmossen kan nås med bil från flera håll men enklast är att från Ishult (ca 12 km norr om Kristdala) följa skogsbilvägarna via Juxtorp och Nydala.

Parkering och informationstavla finns på vändplanen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss