Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ängsmossen

Ängsmossen i fuktigt morgonväder

Ängsmossen är en av få större myr­marker i östra Småland. På myren finns öppna kärr, tallmossar och skogsklädda myrholmar. Den vidsträckta våtmarken är hem för många växter och djur – doftande skvattram, färggranna fjärilar och dansande tranor.

Mosse, kärr och sumpskog

Ängsmossen är en mosaik av mossar, kärr och sumpskogar. Mossarna får sitt vatten från nederbörd till skillnad från kärren, som får vatten från marken runtomkring. På myrholmarna växer sumpskog. Den största myrholmen, som ligger i söder, skiljer sig från de övriga. Här brann det 1959 och de tallar som växer här är planterade efter branden.

Ängsmossens fågelliv

I slutet på mars och början på april anländer tranorna till sina häckningsplatser. Denna tid på året kan man också få höra pärlugglan hoa på kvällen och natten. Om förhållandena är goda kan lätet höras på flera kilometers avstånd. Under ljusa försommar­nätter hörs ett annat läte över myren. Det är nattskärrans säregna, knarrande läte.

Våtmarksflora

I de mjuka mossmattorna växer en lång rad fukt­älskande växter. Ängsullen färgar myren vit med sina bomullslika ax. Det gör också skvattram, som dessutom bidrar med aromatisk doft. Ytterligare en vitblommande ört är kärrsiljan, som har skira blommor samlade i flock. Kärrspira och orkidén myggblomster bidrar däremot med färg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Elda.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 68 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Staten genom Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Ängsmossen kan nås med bil från flera håll men enklast är att från Ishult (ca 12 km norr om Kristdala) följa skogsbilvägarna via Juxtorp och Nydala.

Parkering och informationstavla finns på vändplanen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss