Ängsmossen

Ängsmossen i fuktigt morgonväder

Naturreservatet Ängsmossen utgörs av ett större sammanhängande våtmarksområde, vilket är ett ovanligt inslag i länets natur. Här kan man uppleva vidsträckta myrmarker med ett rikt fågelliv och spännande växter.

Vegetation

Ängsmossens domänreservat består av myrmarker med vidsträckta öppna kärr, tallmossar, och skogsmark på myrholmar. Skogsmarken som kantar myren är näringsfattig med ett tunt jordlager. På många ställen går berggrunden i dagen. Tallskog dominerar men på de ställen där marken är rikare växer också gran och i myrens kantzonerna klibbal och björk. Det mosaikartade landskapet med dess variationsrika naturtyper skapar förutsättningar för en mängd olika djur och växter. Större våtmarker av detta slag är ovanliga i östra Småland.

Mossens fågelliv

På de vidsträckta myrmarkerna trivs många fågelarter. I slutet på mars och början på april anländer tranorna till sina häckningsplatser. Nattskärran är en väl­kamouflerad, skygg fågel. Den ger sig lättast till känna när den flyger ljusa majnätter med ett karakteristiskt knarrande läte. En annan nattaktiv fågel är pärlugglan som är en av våra mindre ugglearter.

Rik flora

Den vanligaste vegetationstypen på våtmarkerna är så kallat mjukmattekärr/lösbottenkärr. Här växer en typisk våtmarksflora med snip, kallgräs, ängsull, trådstarr, vattenklöver, kärrsilja och sjöfräken. Vissa år uppträder en orkidé i stor mängd, särskilt i den västra delen av området. Orkidén tillhör en svåravgränsad artgrupp och det råder en viss osäkerhet om ifall det rör sig om sumpnycklar eller mossnycklar.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg, 
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 68 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Staten genom Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län