Björnnäset

Död ved

Fotograf: Anna Lindberg

Björnnäsets naturreservatet ligger på ett näs i Åkebosjön. Här står den gamla tallskogen på mjukt lavinklädda block och höjdryggar. Ibland öppnar sig ett kärr eller en mosse i skogen som en ljus glänta.                         

Gammelskog

Området är starkt kuperat och här infinner sig en känsla av orörd och otämjd natur. Gammal, naturskogsartad tallskog som den här är ovanligt i vår del av landet idag. Här har träden fått växa ifred för det moderna skogsbruket. Åldern på skogen är mellan 100 och 150 år. Enstaka tallar är dock ännu äldre. Markerna är magra och träden har vuxit långsamt. Därför är skogen gles och luckig utan grova träd. De stora stenblocken är överväxta med renlavar. Den döda veden har dessutom ett annat värde än enbart som vackra symboler för gammelskogen - den är hemvist för en mängd djur och växter som för en tynande tillvaro i dagens produktionsskogar där den döda veden rensas bort.

Tjäder

Vår största skogshönsfågel är tjädern. Den är starkt bunden till stora, gamla, orörda skogsområden och har ofta använts som en indikator på naturvärdet i skogen. Finns det tjäder kan man också förvänta sig att finna andra sällsynta och hotade arter i omgivningen. Sådana arter kan vara insekter, mossor och lavar men också andra fåglar. I reservatet kan man träffa på både tjäder och orre och området är också viktigt för flera av våra hackspettar, bland annat den stora, svarta spillkråkan som ibland kan ses mejsla ut hästmyror vid foten av en gammal tall.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda annat än på särskilt anvisad plats,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta
  bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och
  matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande anordning eller
  göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1997
Areal: 89,8 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län