Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björnnäset

Död ved

Fotograf: Anna Lindberg

Björnnäsets naturreservatet ligger på ett näs i Åkebosjön. Här står den gamla tallskogen på mjukt lavinklädda block och höjdryggar. Ibland öppnar sig ett kärr eller en mosse i skogen som en ljus glänta.                         

Gammelskog

Området är starkt kuperat och här infinner sig en känsla av orörd och otämjd natur. Gammal, naturskogsartad tallskog som den här är ovanligt i vår del av landet idag. Här har träden fått växa ifred för det moderna skogsbruket. Åldern på skogen är mellan 100 och 150 år. Enstaka tallar är dock ännu äldre. Markerna är magra och träden har vuxit långsamt. Därför är skogen gles och luckig utan grova träd. De stora stenblocken är överväxta med renlavar. Den döda veden har dessutom ett annat värde än enbart som vackra symboler för gammelskogen - den är hemvist för en mängd djur och växter som för en tynande tillvaro i dagens produktionsskogar där den döda veden rensas bort.

Tjäder

Vår största skogshönsfågel är tjädern. Den är starkt bunden till stora, gamla, orörda skogsområden och har ofta använts som en indikator på naturvärdet i skogen. Finns det tjäder kan man också förvänta sig att finna andra sällsynta och hotade arter i omgivningen. Sådana arter kan vara insekter, mossor och lavar men också andra fåglar. I reservatet kan man träffa på både tjäder och orre och området är också viktigt för flera av våra hackspettar, bland annat den stora, svarta spillkråkan som ibland kan ses mejsla ut hästmyror vid foten av en gammal tall.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida
 • Tälta
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisad plats.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Klättra i träd med bon.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda annat än på särskilt anvisad plats,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Beslutsår: 1997
Areal: 89,8 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från väg 34 mot Hultsfred sväng mot Hammarsebo och Åkebo. Vägen går mellan lilla och stora Åkerbosjöarna och efter att ha passerat avtagsvägen mot Äntsebo kör man söderut mot en T-korsning. Håll till vänster i den. Strax passeras en badplats och efter 300 meter finns en parkeringsplats på vänster sida.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss