Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bokenäs

Bokenäs

Foto: Malin Miller

Det är något visst med ljuset i en bokskog. Om våren så intensiv grön och sänker du blicken finner du en kompakt matta av vitsippor. På hösten skapar andra färgnyanser nya ljusupplevelser för dig att uppleva här i Bokenäs.

Bokskogen

Bokenäs naturreservat utgör en del av ett större bokbestånd på Värnanäs gods som karaktäriseras av varierande hagmarker där grova träd, främst ek och bok utgör ett tydligt inslag i landskapet. Bokarna i reservatet är relativt jämnåldriga, men närmast vattnet i reservatets östra del finns några grova bokar och en del död ved kvar i form av torrakor (döda, stående träd) och en stor låga (dött, liggande träd). De flesta av bokarna är 70-100 år gamla och några troligtvis uppemot 120 år.

Flera ovanliga vedinsekter beroende av äldre död bokved finns i området, bl a bokblombock. På de gamla träden finns också en intressant lavflora med typiska arter som rosa lundlav, kortskaftad parasitspik och bokvårtlav.

Kulturhistoria – Boken blev såpa

Värnanäs gods har en lång historia som bruksmiljö och det var här som Sveriges första ”såpebruk”, Wärnaby bruk, anlades på 1600-talets senare hälft. Brukets främsta uppgift var att förse Stockholm med såpa. Förutsättningarna för ett såpebruk var mycket goda eftersom såpan vid denna tid tillverkades av talg, kalk och pottaska. Talg tog man från boskapen och pottaskan framställdes genom att bränna lövträ, främst ek och bok. Boken ansågs ge den bästa pottaskan. Framställningen av såpa upphörde i slutet på 1700-talet, men bruket fortsatte med annan inriktning som oljeslageri och bränneri. Även lyckade experiment med att göra matolja av bokollon genomfördes. Enligt karta från 1656 bestod godset av olika typer av beteshagar. Det område som idag är naturreservat beskrevs då som trädklädd betesmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra alla slag av motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Medvetet störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 13. Utan länsstyrelsens tillstånd upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2006
Areal: 1,1 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger strax öster om Värnanäs gård, cirka 4 km öster om Halltorp. Följ grusvägen från gården ut mot havet, fortsätt när den svänger vänster. Efter några hundra meter är du framme. Grusvägen är avstängd för biltrafik, parkering finns vid Värnanäs.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet