Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hammarby - Smedby alvar

Blommande alvar och stenmur på Hammarby alvar

Foto: Charlotta Larsson

Reservatet uppvisar många av alvarets skiftande miljöer. Närmast landsvägen breder grusalvar ut sig, med torrängar och fuktängar som gräsbevuxna öar på den magra marken.

Storåsen

Tre kilometer ut på alvaret ligger Storåsen, en höjdrygg i nord-sydlig riktning. Storåsen dämmer en del av alvarets vattenflöden, och har på det viset skapat ett pärlband av vätar och fuktängar längs sin västra kant. När man vandrar längs alvarvägen och kommer fram till Storåsen finns husgrunder. Fortsätter man sedan alvarvägen österut passerar man ett stort flyttblock med skålgropar. Vägen fortsätter sedan på andra sidan mittmuren från Skärlövs alvar ända till Skärlöv.

Udda arter

Det är inte alla växter som klarar av att leva på Alvaret. Alvarets speciella förhållanden med tunna jordar, höga sommartemperaturer med torka som följd och att markerna har betats i tusentals år. Resultatet har blivit en förunderlig blandning av växter som annars finns på helt andra håll. Några härstammar från tundrorna i fjällen, andra från Medelhavsländerna, där sol och torka plågar dem i lika hög grad som på Alvaret. Även bland djuren finns udda arter, ett exempel är alvarsnäckan. I hela Nordeuropa finns den bara på Öland. Här på Hammarby-Smedby alvar kan man hitta den i området mellan västra landsvägen och Storåsen. Ett annat märkligt "urtidsdjur" som finns här är hästskoräkan. Lika gammal som dinosaurierna lever den i tillfälliga vattensamlingar på alvaret.

Betesgynnad natur

De betande djuren gör att ingen växtart kan ta överhanden. Det är förklaringen till alvarets blomsterprakt. Det har troligen använts som betesmark i över 5000 år. Tack vare det har mängder av betesgynnade växter hunnit vandra in. Då antalet betande djur minskade på 1950-talet började alvarmarkerna växa igen. Idag är djuren tillbaka på stora delar av alvaret och betet gör att floran återhämtar sig allt mer.

Folktro

I dessa trakter tror man att människor bodde redan på stenåldern. En bit in på alvaret finns ett flyttblock med skålgropar. Ända in i modern tid har ölänningar offrat mynt och pannkakssmet i groparna, för att få hjälp och vägledning i tillvaron. Kanske är det en tradition som är många tusen år gammal.

Hästskoräka på alvaret

Hästskoräka (Triops cancriformis) i vattensamling på alvaret. Fotograf: Charlotta Larsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Anordna orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom området är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta mer än en natt på samma plats,
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 4. göra upp eld,
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar,
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna,
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden,
 9. utnyttja området för orienteringstävling eller liknande,
 10. skada hägnader,
 11. skada fasta fornlämningar.

Föreskrifterna under C gäller inte markägare och innehavare av särskild rätt för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med naturvårdsområdet och som är angivna under B och D eller framgår av fastställd skötselplan för området.

Jakträttsinnehavaren disponerar jakten utan inskränkningar av föreskrifterna under C3 och C5.

Undersökningar eller forskning ska utföras i samråd med länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 595,8 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet är beläget på västra sidan av Stora alvaret, omedelbart öster om byn Smedby, cirka 6 km S Kastlösa. Följ väg 136 söderut mot Ottenby. Passera byarna Kastlösa och Bjärby. Kör in på den lilla vägen som går in till vänster, mitt emot avtagsvägen till Smedby. Parkeringsplats finns vid kvarnen. Härifrån kan man vandra längs en brukningsväg ut på Smedby alvar och fortsätta österut över Hammarby alvar.

Rastbord finns vid parkeringen, invid kvarnen

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet