Hammarby - Smedby alvar

Blommande alvar och stenmur på Hammarby alvar

Fotograf: Charlotta Larsson

Reservatet uppvisar många av alvarets skiftande miljöer. Närmast landsvägen breder grusalvar ut sig, med torrängar och fuktängar som gräsbevuxna öar på den magra marken.

Storåsen

Tre kilometer ut på alvaret ligger Storåsen, en höjdrygg i nord-sydlig riktning. Storåsen dämmer en del av alvarets vattenflöden, och har på det viset skapat ett pärlband av vätar och fuktängar längs sin västra kant. När man vandrar längs alvarvägen och kommer fram till Storåsen finns husgrunder. Fortsätter man sedan alvarvägen österut passerar man ett stort flyttblock med skålgropar. Vägen fortsätter sedan på andra sidan mittmuren från Skärlövs alvar ända till Skärlöv.

Udda arter

Det är inte alla växter som klarar av att leva på Alvaret. Alvarets speciella förhållanden med tunna jordar, höga sommartemperaturer med torka som följd och att markerna har betats i tusentals år. Resultatet har blivit en förunderlig blandning av växter som annars finns på helt andra håll. Några härstammar från tundrorna i fjällen, andra från Medelhavsländerna, där sol och torka plågar dem i lika hög grad som på Alvaret. Även bland djuren finns udda arter, ett exempel är alvarsnäckan. I hela Nordeuropa finns den bara på Öland. Här på Hammarby-Smedby alvar kan man hitta den i området mellan västra landsvägen och Storåsen. Ett annat märkligt "urtidsdjur" som finns här är hästskoräkan. Lika gammal som dinosaurierna lever den i tillfälliga vattensamlingar på alvaret.

Betesgynnad natur

De betande djuren gör att ingen växtart kan ta överhanden. Det är förklaringen till alvarets blomsterprakt. Det har troligen använts som betesmark i över 5000 år. Tack vare det har mängder av betesgynnade växter hunnit vandra in. Då antalet betande djur minskade på 1950-talet började alvarmarkerna växa igen. Idag är djuren tillbaka på stora delar av alvaret och betet gör att floran återhämtar sig allt mer.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Hästskoräka på alvaret

Hästskoräka (Triops cancriformis) i vattensamling på alvaret. Fotograf: Charlotta Larsson

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta mer än en natt på samma plats,
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 4. göra upp eld,
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar,
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna,
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden,
 9. utnyttja området för orienteringstävling eller liknande,
 10. skada hägnader,
 11. skada fasta fornlämningar.

Undersökningar eller forskning ska utföras i samråd med länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 595,8 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län