Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hammarby - Smedby alvar

Blommande alvar och stenmur på Hammarby alvar

Foto: Charlotta Larsson

Doften av backtimjan, ljungpiparens vemodiga vissling och, om du har tur, rosenskimrande gräshoppors brummande – Stora alvarets sällsamma och karga natur bjuder på många upplevelser!

Alvarlandskap

Naturen på Hammarby och Smedby alvar är en mosaik av alvarets skiftande miljöer. Stora delar utgörs av alvarets typiska grusmarker och hällar. Här och var breder torr- och fuktängar ut sig, likt gröna öar. Väster om Storåsen, en höjdrygg som löper genom reservatet i nord-sydlig riktning, finns ett pärlband av våtmarker och vätar.

Kargt men rikt

Tunna jordar, höga sommartemperaturer med torka som följd och bete – så är förhållandena för alvarets invånare. I denna mycket speciella miljö finner vi växter som härstammar från såväl tundrorna i fjällen som från Medelhavsländerna. Även bland djuren finns udda arter, till exempel alvarsnäckan. Öland är enda platsen i hela Nordeuropa där man hittat denna raritet.

Betespräglad växtlighet

Alvaret är ett kulturlandskap, skapat av människan och hennes betesdjur. Betet har tuktat växtligheten i tusentals år – ingen växt har kunnat ta över och konkurrera ut de övriga. På din vandring genom reservatet har du möjlighet att få se många olika växter. På torrängarna växer backtimjan, bergskrabba, pimpinell och såpört, i kalkfuktängarna slåtterblomma, sumpgentiana och tätört. Till grus- och hällmarksalvarets flora hör ölandssolvända, sandlök, alvarmalört och vit fetknopp. En karaktärsart för området är tok, en lågvuxen buske med gula blommor som i Sverige endast växer vilt på Öland och Gotland.

Storåsen

Tre kilometer ut på alvaret ligger Storåsen, en höjdrygg i nord-sydlig riktning. Storåsen dämmer en del av alvarets vattenflöden, och har på det viset skapat ett pärlband av vätar och fuktängar längs sin västra kant. När man vandrar längs alvarvägen och kommer fram till Storåsen finns husgrunder. Fortsätter man sedan alvarvägen österut passerar man ett stort flyttblock med skålgropar. Vägen fortsätter sedan på andra sidan mittmuren från Skärlövs alvar ända till Skärlöv. Längs hela Storåsen där jordlagret är tjockt växer sig träden höga; främst tall och björk. Enbuskarna blir här flera meter höga och bildar täta ridåer tillsammans med träden.

Folktro

I dessa trakter tror man att människor bodde redan på stenåldern. En bit in på alvaret finns ett stort flyttblock med skålgropar. Ända in i modern tid har ölänningar offrat mynt och pannkakssmet i groparna, för att få hjälp och vägledning i tillvaron. Kanske är det en tradition som är många tusen år gammal.

Hästskoräka på alvaret

Hästskoräka (Triops cancriformis) i vattensamling på alvaret. Fotograf: Charlotta Larsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Anordna orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom området är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta mer än en natt på samma plats,
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 4. göra upp eld,
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar,
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna,
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden,
 9. utnyttja området för orienteringstävling eller liknande,
 10. skada hägnader,
 11. skada fasta fornlämningar.

Föreskrifterna under C gäller inte markägare och innehavare av särskild rätt för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med naturvårdsområdet och som är angivna under B och D eller framgår av fastställd skötselplan för området.

Jakträttsinnehavaren disponerar jakten utan inskränkningar av föreskrifterna under C3 och C5.

Undersökningar eller forskning ska utföras i samråd med länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 595,8 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet är beläget på västra sidan av Stora alvaret, omedelbart öster om byn Smedby, cirka 6 km S Kastlösa. Följ väg 136 söderut mot Ottenby. Passera byarna Kastlösa och Bjärby. Kör in på den lilla vägen som går in till vänster, mitt emot avtagsvägen till Smedby. Parkeringsplats finns vid kvarnen. Härifrån kan man vandra längs en brukningsväg ut på Smedby alvar och fortsätta österut över Hammarby alvar.

Rastbord finns vid parkeringen, invid kvarnen

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss