Mörtfors

Att vandra i skogen längs Stora Ramm är en härlig upplevelse

Foto: Daniel Cluer

Här vandrar du genom skogar med flera hundra år på nacken. En fornborg och gamla husgrunder berättar om människor som levt och verkat här. Men det var länge sedan. Nu är det växter och djur som har den vildvuxna skogen som sitt hem. Kanske får du se någon av gammelskogens invånare på din vandring genom naturreservatet!

Pensionärer sedan länge

De äldsta ekarna i naturreservatet kan vara hela 600 år gamla! Inte undra på att de är grovväxta och murkna. Svampar och diverse småkryp, som under årens lopp haft ekarna som bostad, har påskyndat trädens åldrande. Visste du att ett ihåligt träd bättre står emot en storm jämfört med ett kompakt träd? Vill du se dessa trädgiganter så finns de längs Marströmmen i naturreservatets östra del.

Gammelskogens arter

I naturreservatet lever en rad ovanliga svampar, lavar och mossor, knutna till gammal skog. Blomkålssvampen växer vid basen av mycket gamla tallar. Gulpudrad spiklav, gul dropplav och gammelekslav växer på grova ekars uppspruckna, skrovliga bark. Fällmossa, grov fjädermossa och blåsflikmossa signalerar alla skog med höga naturvärden.

Värdefulla vatten

Även naturreservatets sjöar och vattendrag har höga naturvärden. I Stora Ramm, som är hela 31 meter djup, lever flera så kallade glacialrelikter. En av dem är sjösyrsa, som hittats i endast ett 20-tal sjöar i landet. Glacialrelikter är arter som levde i havet som täckte delar av Sverige under inlandsisens avsmältning. När havet drog sig tillbaka blev dessa djur kvar, i framför allt kalla och djupa sjöar.

Spår i landskapet

Trots den vilda naturen ser man här och var spår som vittnar om bygdens forna invånare. Den äldsta kända lämningen är en fornborg. Borgen ligger uppe på en klippa och härifrån har du fantastisk utsikt över sjön och milsvida skogar. Exempel på andra lämningar är en milstolpe samt husgrunder efter gamla torp. Lämningarna ligger utmed stigar och vägar, så det är lätt att göra några "historiska" stopp!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 9. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser eller i medhavd grill eller friluftskök.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 12. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 211 hektar
Kommuner: Västervik och Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från E22, sväng in mot Mörtfors. I den snäva kurvan i början av samhället sväng upp mot vänster mot Ramsnäs. Parkering och vindskydd finns vid nästa vägskäl. Reservatet nås även till fots via Ostkustleden och Tjustleden. Fin utsikt från fornborgen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss