Mörtfors

Att vandra i skogen längs Stora Ramm är en härlig upplevelse

Fotograf: Daniel Cluer

Här kan du vandra genom skogar med flera hundra år på nacken. En känsla av vildmark infinner sig i det obrutna skogslandskapet. Att skogen funnits länge skapar förutsättningar för en rad ovanliga arter.

Pensionärer sedan länge

De äldsta ekarna i naturreservatet kan vara hela 600 år gamla! Inte undra på att de är grovväxta och murkna. Svampar och diverse småkryp, som under årens lopp haft ekarna som bostad, har påskyndat trädens åldrande. Visste du att ett ihåligt träd bättre står emot en storm jämfört med ett kompakt träd? Vill du se dessa trädgiganter så finns de längs Marströmmen i naturreservatets östra del.

Gammelskogens arter

I naturreservatet lever en rad ovanliga svampar, lavar och mossor, knutna till gammal skog. Blomkålssvampen växer vid basen av mycket gamla tallar. Gulpudrad spiklav, gul dropplav och gammelekslav växer på grova ekars uppspruckna, skrovliga bark. Fällmossa, grov fjädermossa och blåsflikmossa signalerar alla skog med höga naturvärden.

Värdefulla vatten

Även naturreservatets sjöar och vattendrag har höga naturvärden. I Stora Ramm, som är hela 31 meter djup, lever flera så kallade glacialrelikter. En av dem är sjösyrsa, som hittats i endast ett 20-tal sjöar i landet. Glacialrelikter är arter som levde i havet som täckte delar av Sverige under inlandsisens avsmältning. När havet drog sig tillbaka blev dessa djur kvar, i framför allt kalla och djupa sjöar.

Spår i landskapet

Trots den vilda naturen ser man här och var spår som vittnar om bygdens forna invånare. Den äldsta kända lämningen är en fornborg. Borgen ligger uppe på en klippa och härifrån har du fantastisk utsikt över sjön och milsvida skogar. Exempel på andra lämningar är en milstolpe samt husgrunder efter gamla torp. Lämningarna ligger utmed stigar och vägar, så det är lätt att göra några "historiska" stopp!

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 9. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser eller i medhavd grill eller friluftskök.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 12. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.


Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 211 hektar
Kommuner: Västervik och Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län