Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grytsjön

Gammal låga med kandelaberfingersvamp

Foto: Mats Lindeborg

Reservatet med urskogsliknande skogar har ett myllrande och sällsynt insektsliv.

Vegetation

Grytsjöns naturreservat utgörs till största delen av blockrik blandskog med framförallt asp och tall. Området har en i vissa delar en urskogsliknande karaktär med bland annat rik förekomst av grov asp.

Rik insektsfauna

Insektsfaunan är rik med bland annat en unik fjärilsfauna. Drygt 600 fjärilsarter har påträffats, varav 19 arter är sällsynta. I området har även ett stort antal sällsynta skalbaggar påträffats. Området har också ett rikt fågelliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Ställa upp husvagn eller liknande.
 • Tälta.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Snitsla spår eller anordna orienteringstävling.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på särskilt anvisade vägar,
 2. ställa upp motorfordon eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser,
 3. tälta eller ställa upp husvagn,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 9. gräva upp eller plocka kärlväxter, vedsvampar, mossor eller lavar,
 10. skada fasta fornlämningar,
 11. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 12. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 13. snitsla spår eller anordna orienteringskontroll,
 14. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 15. bedriva kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1995
Areal: 139 hektar
Kommun: Nybro
Markägare: Naturvårdsverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås via en skogsbilväg med början vid Kättilstorp.

Fram till reservatet går en lång skogsbilväg med flera avstickare. Vägen passerar den gamla järnvägsbanken - KÖR INTE IN på denna utan fortsätt rakt fram. En vändplan finns i slutet av vägen.

Parkering med informationstavla finns invid vilthägnet i den norra delen av reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet