Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grytsjön

Gammal låga med kandelaberfingersvamp

Foto: Mats Lindeborg

Till Grytsjön vallfärdar fjärilsintresserade från hela landet för att spana efter sällsyntheter som rysk högstjärt och rosenryggat ordensfly. Hela 600 arter av storfjärilar har observerats i området. Det är mer än 60 % av Sveriges kända storfjärilsfauna vilket gör Grytsjön till en av de absolut artrikaste platserna i landet!

Spår av brand

Naturreservatets skog är präglad av brand. Bränderna har blottat den mycket blockrika marken och gynnat föryngring av asp och björk. Senaste gången den brann var i början på 1900-talet och sedan dess har lövträden dominerat, även om barrträden är på frammarsch. Sådana här områden kallas för lövbrännor och fram till 1800-talet var de vanligt förekommande i skogslandskapet.

Baggar och spettar

Det är inte bara fjärilar som trivs i de asprika skogarna. Många skalbaggar uppskattar mjuk aspved och döda träd, som det finns gott om i Grytsjön. Vid en mindre inventering av skalbaggar 1994 fann entomologer 137 olika arter, av vilka ett 20-tal var ovanliga. Och finns det gott om skalbaggar så lockar det till sig hackspettar, som till exempel spillkråka.

Varför så artrikt?

Liten påverkan av modernt skogsbruk, gott om asp och ett gynnsamt mikroklimat är förhållanden som bidrar till naturreservatets artrikedom. Det speciella mikroklimatet kommer sig av att solens strålar hittar ända in till trädstammar och mark i den glesa skogen. Många strålar blir det, i denna del av Sverige är det många soltimmar och lite nederbörd!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Ställa upp husvagn eller liknande.
 • Tälta.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Snitsla spår eller anordna orienteringstävling.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på särskilt anvisade vägar,
 2. ställa upp motorfordon eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser,
 3. tälta eller ställa upp husvagn,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 9. gräva upp eller plocka kärlväxter, vedsvampar, mossor eller lavar,
 10. skada fasta fornlämningar,
 11. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 12. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 13. snitsla spår eller anordna orienteringskontroll,
 14. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 15. bedriva kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1995
Areal: 139 hektar
Kommun: Nybro
Markägare: Naturvårdsverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås via en skogsbilväg med början vid Kättilstorp.

Fram till reservatet går en lång skogsbilväg med flera avstickare. Vägen passerar den gamla järnvägsbanken - KÖR INTE IN på denna utan fortsätt rakt fram. En vändplan finns i slutet av vägen.

Parkering med informationstavla finns invid vilthägnet i den norra delen av reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss