Grytsjön

Gammal låga med kandelaberfingersvamp

Fotograf: Mats Lindeborg

Reservatet med urskogsliknande skogar har ett myllrande och sällsynt insektsliv.

Vegetation

Grytsjöns naturreservat utgörs till största delen av blockrik blandskog med framförallt asp och tall. Området har en i vissa delar en urskogsliknande karaktär med bland annat rik förekomst av grov asp.

Rik insektsfauna

Insektsfaunan är rik med bland annat en unik fjärilsfauna. Drygt 600 fjärilsarter har påträffats, varav 19 arter är sällsynta. I området har även ett stort antal sällsynta skalbaggar påträffats. Området har också ett rikt fågelliv.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på särskilt anvisade vägar,
 2. ställa upp motorfordon eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser,
 3. tälta eller ställa upp husvagn,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 9. gräva upp eller plocka kärlväxter, vedsvampar, mossor eller lavar, 
 10. skada fasta fornlämningar,
 11. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 12. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar,
 13. Ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 14. snitsla spår eller anordna orienteringskontroll,
 15. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 16. bedriva kommersiell verksamhet.


Undersökning eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1995
Areal: 139 hektar
Kommun: Nybro
Markägare: Naturvårdsverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län