Lilla Dalby och Bjärby alvar

Alvaret vid Lilla Daby-Bjärby

Fotograf: Malin Miller

Stora Alvaret kan vid första intrycket ge ett kargt intryck. Men vid närmare betraktelse visar det sig att här finns både variation och artrika miljöer.

Natur och kultur

Naturreservaten Lilla Dalby och Bjärby är intressanta bland annat genom sin stora variation, med allt från våtmarker och trädbevuxna höjdryggar till ett flackt och öppet hällmarksalvar. Området är även kulturhistoriskt intressant med en domarring samt ett flertal odlingsrösen. Här finns även fina exempel på stenmurar av typisk ölandskaraktär. Enkelmuren, som är den vanligaste, består av en enkel rad staplade kalkstenar i jämna skift.

Rosamossen är framröjd så nu finns inte massor av björk och enbusk kvar där. Men de andra höjdryggarna har täta busk- och trädridåer av enbusk, tall och björk.

Varierad vegetation

Rosamossen är en av flera mindre våtmarker i området. Den är dämd av en höjdrygg där det mesta av träd och enbuskar är bortröjda idag. De andra höjdryggarna i de centrala delarna är däremot fortfarande bevuxna med framför allt tall, björk och enbuskar. Ett omfattande tokbestånd finns i anslutning till Lunda kanal och Penåsabäcken, medan resten av området präglas av magra jordar där det är glest mellan buskarna.

Rik flora

Den tunna jorden har varit betad i tusentals år, vilket skapat förutsättningar för en speciell och artrik flora. Axveronika, brudbröd, fältsippa, humlelusern, jordklöver, knölsmörblomma och stor fetknopp är några arter som förekommer relativt rikligt. Men här finns också möjlighet att hitta mer sällsynta arter som fjällnejlika och nattviol. På en del ställen blommar Adam och Eva, krutbrännare och flera andra orkidéer i stor mängd på försommaren.

Kavalleriets hästar

Ölandsbönderna har genom tiderna varit kända för sin produktion av unghästar, så kallade remonter, vilka såldes till kavalleriet. Betet på de kalkrika alvarjordarna på södra Öland gav erkänt stark benstomme och uppfödningen pågick ända in på 1950-talet.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservaten Lilla Dalby och Bjärby är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. samla in lösa stenar eller ta loss bitar ur berggrunden
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossar och lavar
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: Lilla Dalby NVO 1992, Bjärby alvar NVO 1994
Areal: Lilla Dalby NVO 480,5 hektar och Bjärby alvar NVO 326,5 hektar.
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län