Lilla Dalby och Bjärby alvar

Alvaret vid Lilla Daby-Bjärby

Fotograf: Malin Miller

Lilla Dalby och Bjärbys alvar bjuder på orkidéklädda torrängar, frodiga fuktängar och orangeröda alvarjordar. Den omväxlande naturen är hem för en uppsjö av växter och djur. I reservatet finns också många spännande fornlämningar.

Mångfald av växter

Stora alvaret har betats i tusentals år. Betet på den karga, kalkrika berggrunden har skapat en mycket speciell miljö med säreget växtliv. Till områdets sällsyntheter hör fjällnejlika, stor sandlilja, ölandssolvända och alvarmalört. De två sistnämnda är endemiska arter vilket innebär att Öland är den enda plats i världen där de växer. Ett signum för alvaret är alla orkidéer. På torrängarna växer Adam och Eva, grönkulla, göknycklar, krutbrännare och Sankt Pers nycklar. I rikkärren växer ängsnycklar, blodnycklar, vaxnycklar och honungsblomster.

Rikt fågelliv

Vid Rosamossen, Kvarnkärret och Penåsabäckens våtmarker häckar ljungpipare, enkelbeckasin, tofsvipa och rödbena. Vissa år häckar också den sällsynta ängshöken i reservaten. Tänk på att visa hänsyn till fågellivet under häckningstid,
speciellt kring våtmarksområdena.

Många kulturlämningar

I reservatet finns många sevärdheter. Millerstenen och Tokstenen är två imponerande flyttblock. Vid Lilla Dalbys södra gräns finns ett gravfält med en domarring. Karakteristiskt för hela området är de milslånga stenmurarna, ett
signum för de öländska alvaren. Enkelmuren, som är den vanligaste, består av en enkel rad staplade kalkstenar i jämna skift.

Missa inte att besöka ödebyn Penåsa! De två 1700-talsgårdarna i Penåsa ödeby är värda ett besök. Husgrunderna, fägatan, brunnen och de små inhägnade åkrarna (horvor), vittnar om en tid då människorna livnärde sig på mager jord och med små medel. 

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservaten Lilla Dalby och Bjärby är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. samla in lösa stenar eller ta loss bitar ur berggrunden
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossar och lavar
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: Lilla Dalby NVO 1992, Bjärby alvar NVO 1994
Areal: Lilla Dalby NVO 480,5 hektar och Bjärby alvar NVO 326,5 hektar.
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län