Klinta - Stora Smedby alvar

Klinta-Stora Smedby alvar med sina vackra kalkstensmurar

Fotograf: Charlotta Larsson

Storåsen var det första som syntes av Öland när Baltiska issjön sjönk tillbaka för cirka 12 000 år sedan. Idag markerar den gränsen mellan olika typer av flora och fauna.

Storåsen

Storåsen är en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Härifrån har man en enastående utsikt över alvaret. Vid klart väder kan man se från kust till kust. Delar av åsen är uppodlad, även om flertalet åkrar idag ligger som vall. I området finns även några mindre våtmarker, vattenhål, brunnar och flera spår efter gamla bosättningar. De äldsta lämningarna är från äldre järnåldern och cirka 2000 år gamla.

Olika naturtyper

Storåsen har en dämmande effekt vilket resulterar i att området öster om höjdryggen är torrt. Här dominerar hällmarker och grusalvar med mycket tunna jordar där bland annat såpört, fetknopp och ölandssolvända trivs. Väster om åsen är det fuktigare och här finns rikligt med kärr och fuktängar med stora tokbuskage.

Intressant flora

Längs Storåsen finns intressanta alvartorrängar. Typiska växter för dessa är brudbröd, jungfrulin, knölsmörblomma, ängshavre och vårbrodd. Axveronikan blommar, liksom många andra alvarblommor, dels på högsommaren men även efter sommartorkan. Den känns igen på den blå blomställningen och de gråludna bladen. Även i de södra delarna av området, i anslutning till Stenkällan, finns en del vackra torrängar. Här blommar Adam och Eva, Sankt Pers nycklar, Johannesnycklar, krutbrännare och andra orkidéer i riklig mängd på försommaren.

Del av världsarvet

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret. Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser
 2. ställa upp motorfordon eller husvagn annat än på särskilt anvisade platser
 3. tälta mer än en natt på samma plats
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 6. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossor och lavar
 8. anordna orienteringstävling eller träning därför
 9. skada hägnader
 10. använda området för militärövningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1994
Areal: 623,2 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län