Pauliströmsåns nedre dalgång

Vattendraget Pauliströmsån

Foto: Tommy Gustafsson

Genom reservatet rinner Pauliströmsån fritt genom skog och öppna våtmarker. Såväl ån som omgivningarna har höga naturvärden. Många olika arter har reservatet som sitt hem, alltifrån små vattenlevande nattsländor till säregna svampar.                   

Värdefull å

Under sin resa ner till Emån skiftar Pauliströmsån karaktär. Från Nedre Svartsjön forsar vattnet fritt i strida strömmar över blockrika bottnar. Vid Lövö förgrenar sig ån i så kallade kvillar. Söderut, där ån omges av flackare marker, rinner vattnet långsamt fram. Pauliströmsån har hög naturlighet med få sträckor som rensats på sten av människan. Vattenkvaliteten är också god – varken övergött eller försurat.

Speciell berggrund

Vid Lövö löper ett smalt stråk med basiska bergarter. När de vittrar frigörs mineraler till marken som därmed får ett förhöjt pH-värde. Mineralerna når också åns vatten, vilket motverkar försurning. De basiska bergarterna präglar reservatets växt- och djurliv. Till exempel trivs försurningskänsliga organismer som flodpärlmussla, öring och flera arter av dag- och nattsländor i ån.

Hotad naturtyp och sällsynta arter

Tack vare de basiska bergarterna finns en av våra mest sällsynta naturtyper i reservatet – kalkbarrskog. Kalkbarrskogarna finns i sluttningarna kring Bjurängen men också längs med ådalen. I kalkbarrskogarna trivs ovanliga svampar. De växer bara i skogar där marken har förhöjt pH-värde. Äldre barrträd är också ett måste eftersom svamparna samarbetar med dessa träd. Flera av reservatets sällsynta marksvampar har ett intimt samarbete med barrträd kallat mykorrhiza. Under sina fruktkroppar, nere i jorden, har svamparna ett nätverk (mycel) av tunna trådar (hyfer). Trådarna underlättar för trädens rötter att ta upp vatten och näring. I gengäld får svampen byggstenar i form av kolhydrater från trädrötterna. Det är därför viktigt med en kontinuitet av barrträd i reservatet. Annars kommer sällsynta mykorrhizasvampar som raggtaggsvamp, spricktaggsvamp, koppartaggsvamp och sammetstaggsvamp att försvinna.

I reservatets omväxlande natur trivs många olika fåglar. Drillsnäppa, forsärla, knipa och strömstare är knutna till vattenmiljöerna. I skogen lever bland annat entita, spillkråka och tjäder.

Flodpärlmussla är en av flera hotade arter som har en fristad i naturreservatet. Den lever på bottnar med sand, grus och stenar och livnär sig på att filtrera vattnet på organiska partiklar. För att den ska trivas måste vattnet vara klart, syrgasrikt, näringsfattigt och ha stabilt pH.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än på anvisad plats.
 • Tälta eller övernatta i bil, husbil eller husvagn mer än ett dygn på samma ställe.
 • Skada eller störa däggdjur och fåglar, klättra i boträd eller vara nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplat.
 • Göra upp eld på annat sätt än i medhavt friluftskök.
 • Bryta kvista, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar.

Om du har tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar. Utan tillstånd får du bara ta enstaka exemplar för artbestämning.
 • plocka upp eller flytta levande musslor i vattendraget.
 • gräva upp eller dra upp växter
 • Sätta upp fällor som dödar för att fånga in insekter.
 • Sätta ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroller, snitsel, markering eller liknande.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Inom reservatet är det förbjudet att:

 1. parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad plats
 2. tälta eller övernatta i motordrivet fordon eller husvagn mer än ett dygn på samma ställe
 3. skada eller störa däggdjur och fåglar, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 4. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. elda annat än i medhavt friluftskök
 6. bryta kvista, fälla eller skada levande träd eller döda träd eller buskar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar förutom enstaka exemplar för artbestämning
 2. plocka upp eller flytta levande musslor i vattendraget
 3. gräva eller dra upp kärlväxter
 4. samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som dödar
 5. placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroller, snitsel, markering eller liknande.

Föreskrifterna, C 2, C 4, C 5, C 11 gäller inte fastighetsägare eller jakträttsinnehavare. Åtgärder får dock inte ske så att det avhåller allmänheten från strandområdet.

Föreskrifterna C 3 gäller inte jakträttsinnehavare vid jakt.

Föreskrifterna C4 gäller inte jordbruksarrendator vid vallning av kreatur.

Föreskrifterna under A och C utgör inte hinder för personal inom polisen, sjukvården, eller räddningstjänsten att vid insatser använda motordrivet fordon, motordriven farkost och hund och vid behov vidta andra åtgärder.

Föreskrifterna under A och C utgör inte hinder för Försvarsmakten och myndigheterna inom totalförsvarets militära del att bedriva verksamhet som syftar till att övervaka det svenska territoriet samt upptäcka eller avvisa kränkningar av detsamma. För uppförande av permanenta övervakningsanläggningar krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2022
Areal: 173 hektar varav 135 hektar land
Kommuner: Hultsfred
Markägare: Staten samt enskilda samt samfälld mark
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger ca 1,5 km nordväst om Järnforsen i Hultsfreds kommun.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss