Rågö

Rågö by sedd från havet

Fotograf: Anna Lindberg

Rågöreservatet ger en representativ bild av Tjustskärgården. I norr ligger de skogklädda öarna Kalvö och Horsö, i söder det lummiga Rågö. Utspridda i havet omkring ligger myller av kobbar och skär.

Varierad natur

De större öarna Kalvö, Horsö och Rågö domineras av barrskog, men vid bebyggelse och uppodlad mark finns också lövinslag. Lövskog med ek som dominerande trädslag, finns runt byn på Rågö och längs med åkerpartierna. Längs Rågös stränder finns allt från inbjudande badklippor till betade strandängar med hävdgynnad flora som havs- och kärrsälting, bunge, gulkämpar med mera.

På Horsö finns en frodigare och mer artrik vegetation än på övriga öar, tack vare en mer näringsrik bergart.

Både Rågö och Horsö betas vilket ytterligare bidrar till mångfalden. Har man lite tur kan man få se den stora och vackra apollofjärilen. Det finns också gott om fågel i skärgårdens skyddade vikar och i den omväxlande naturen.

Rågö by

I den välbevarade lilla byn på huvudön Rågö finns vandrarhem, servering och en utställning om allmogebåtar och om livet i skärgården förr i tiden. Från byn utgår vandringsleder som tar dig runt ön. Söder om byn finns en gästhamn om du kommer med egen båt.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Vistas eller färdas inom de områden på och kring Flåtarna och Lindholmen som är markerade på beslutskarta, under tiden 1 april till och med 10 juli.
 2. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 3. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisad plats.
 4. Framföra vattenskoter, svävare, hydrokopter eller liknande farkost annat än i mitt av markerad allmän farledssträckning nr 349.
 5. Åka vattenskidor.
 6. Tälta annat än på särskilt anvisade platser.
 7. Förtöja eller ankra båt mer än högst två dygn på samma ställe.
 8. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 9. Framföra cykel annat än på anvisad väg eller stig.
 10. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 11. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 12. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser eller i medhavd grill eller friluftskök.
 13. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 14. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 15. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.


Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:
Utföra undersökning av eller forskning om djur- och växtarter samt mark- och vattenförhållanden.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 870,3 hektar varav 244,3 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län