Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rågö

Rågö by sedd från havet

Foto: Anna Lindberg

Naturreservatet Rågö är en av Tjustskärgårdens många pärlor. I den vackra innerskärgården finns vikar, fjärdar och ett myller av kobbar och skär. Vandra i djupa tallskogar, ta ett bad från sammetslena klippor eller besök Rågös pittoreska by med sina klassiska skärgårdshus!

Skärgårdsnatur

Reservatets öar domineras av magra hällmarker med tallskog. Öppna marker och strandängar kantas av lövskog med främst ek och björk. Rågö och Kalvö är uppbyggda av Loftahammargranit. På Horsö förekommer också en mer näringsrik bergart, gabbro, vilket gör att vegetationen är frodigare och mer artrik på denna ö.

Blomster och fjärilar

På Rågös strandängar kan du botanisera bland gulkämpar, havs- och kärrsälting, bunge och vildlin. En av Horsös karaktärsarter är tulkört och i ekskogarna på öns norra del växer gulvial, gullviva, tandrot, sårläka samt den hotade korskovallen. Marker som historiskt nyttjats som betes- eller slåttermark har en speciell flora med arter som blåsuga, darrgräs, jungfrulin, kattfot och vildlin. På Rågö och Horsö går betesdjur som ser till att markerna förblir öppna, vilket gynnar kulturmarkernas flora. Färggranna fjärilar fladdrar över de blomsterrika markerna soliga sommardagar. En av de mer sällsynta är den stora och vackra apollofjärilen. Silversmygare, hedpärlemorfjäril och olika arter av bastardsvärmare kan du också få se i de blomrika betesmarkerna.

Övandringar

På Rågö finns två markerade leder – södra och norra Rågöslingan. Den södra slingan passerar flera badplatser och tar dig till en fin utsiktsplats via en mindre stig. Missa inte att besöka Rågö by, med välbevarad bebyggelse från slutet av 1800-talet. Under sommarhalvåret är servering och vandrarhem öppna. I byn finns också en utställning som berättar mer om livet i Tjustskärgården förr i tiden och om båtbyggare och fiskare som levt och verkat på Rågö.

Det finns flera badställen på huvudön Rågö.

På huvudön Rågö finns två vandringsleder; Norra Rågöslingan (blå) 1 km och Södra Rågöslingan (röd) 3 km.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns i anslutning till Rågö by och torrdass finns vid gästhamnen i Alviken och vid tältplatsen.

Det finns en tältplats på huvudön Rågö.

Vandrarhem och stugor för uthyrning finns i Rågö by. Här finns också en sommarservering. Bokningar och kontakt på Rågö.nu Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara på de områden kring Flåtarna och Lindholmen som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra något fordon eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter eller åka vattenskidor.
 • Tälta på annan plats än utpekade platser.
 • Förtöja eller ankra båt mer än två dygn på samma ställe.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Vistas eller färdas inom de områden på och kring Flåtarna och Lindholmen som är markerade på bifogad beslutskarta, bilaga 2, under tiden 1 april till och med 10 juli.
 2. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 3. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisad plats.
 4. Framföra vattenskoter, svävare, hydrokopter eller liknande farkost annat än i mitt av markerad allmän farledssträckning nr 349.
 5. Åka vattenskidor.
 6. Tälta annat än på särskilt anvisade platser.
 7. Förtöja eller ankra båt mer än högst två dygn på samma ställe.
 8. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 9. Framföra cykel annat än på anvisad väg eller stig.
 10. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 11. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 12. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser eller i medhavd grill eller friluftskök.
 13. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 14. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 15. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning av eller forskning om djur- och växtarter samt mark- och vattenförhållanden.

Föreskriften C 1 gäller inte markägare eller arrendator eller deras representanter i samband med yrkesutövning samt vid skötsel eller tillsyn av fastigheten. Förbudet gäller inte heller yrkesfiskare under yrkesutövning.

Föreskriften C 4 gäller, utom i den del som gäller vattenskoter, inte postpersonal eller hemtjänstpersonal under yrkesutövning, färdtjänst, skolskjuts, kollektiv båttrafik eller vid annan nyttotrafik för boende i skärgården.

Föreskrifterna under C 2-4, C 6-7 samt C 11-17 gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Föreskriften C 7 gäller inte när väderförhållandena ej medger fortsatt färd.

Föreskriften C 10 gäller inte vid fiske eller vid utövande av jakt enligt gällande jaktvårdslagstiftning.

Artobservationer av rödlistade arter från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 16 och

C 17 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se alternativt till Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 875 hektar varav 244,3 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Loftahammar och under sommaren går det dagliga turer med skärgårdsbåt till huvudön Rågö.

Gästhamnen ligger i Alviken. Turbåten anlöper Rågö by.

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss