Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Neptuni åkrar

Neptuni åkrar och ett ljusblått sommarhav

Foto: Anita Heimdahl

Mellan Ölands norra udde och Byxelkrok dominerar vidsträckta klapperstensfält landskapet. Det mest kända området är Neptuni åkrar. Böljande strandvallsformationer, gravfält från vikingatiden och fantastisk färgprakt då blåelden blommar sommartid bidrar till att Neptuni åkrar är ett av Ölands mest välbesökta områden.

Vågskapade vallar

Namnet Neptuni åkrar kommer från Linné som 1741 gjorde sin Ölandsresa. Trots namnet är denna klapperstensvall en naturformation som avsatts av den senaste inlandsisen. När isen smälte avsattes material som därefter formats av vågorna under tusentals år. Från strandlinjen och in mot land utbreder sig ett 200 meter brett strandvallssystem. En strandvall utgörs främst av platta stenar och grus som med vågornas hjälp transporterats upp ovan eller parallellt vattenlinjen. Strandvallar kan bestå av olika lager som avsatts när vattennivån med tiden sjunkit tillbaka. Det äldsta lagret är därför det som är högst upp från vattenlinjen. Vid Neptuni åkrar finns ett tiotal parallella strandvallar som främst består av kalksten. Längs med stranden syns den underliggande kalkstenen i form av ett så kallat pallplan som sträcker sig ut i vattnet.

Blåeldsfält

I den karga och vindpinade miljön är det endast mycket torktåliga växter som klarar sig. Vegetationen vid Neptuni åkrar är därför mycket sparsam. Ändå är det just växtligheten som är en av orsakerna till att Neptuni åkrar är ett av Ölands mest välbesökta områden. På sommaren övergår de grå fälten till ett färgsprakande, blått hav av blommande blåeld. Blåelden är inte ursprunglig på Öland utan har införts med människans hjälp. 1934 landades en båtlast med grus från Ven i Byxelkrok. Gruset innehöll blåeldsfrön som spred sig och idag växer blåeld på flera ställen på Öland.

Fossilrikt

Området är väl undersökt vad det gäller fossilfaunan som är mycket rik. Här finns många exempel på trilobiter, ett slags leddjur, och brachiopoder eller armfotingar, en slags mussla.

Spår av vikingar

I anslutning till reservatets södra del finns ett gravfält av stort kulturhistoriskt intresse. Det är Ölands nordligaste gravfält och har daterats till vikingatiden, cirka 1000 år efter Kristus. Gravfältet är 150 meter långt och 30 meter brett och omfattar röse, stensättningar, kistgravar, treudd, rest sten samt en skeppsformig stensättning som kallas Forgalla skepp. Ett 10-tal av gravarna är undersökta. Cirka 500 meter söder om gravfältet finns en 1,7 meter hög rest sten som kallas för Höga flisa. Enligt traditionen är den en rest på en plats som varit kristen böneplats för fiskarbefolkningen i Byxelkrok.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Göra upp eld.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 103 naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom naturreservatet.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud för allmänheten att inom området

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen.
 3. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar, borttaga eller skada ägg eller bon eller annorledes störa djurlivet,
 4. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar,
 5. medföra okopplad hund,
 6. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel med undantag för på för ändamålet särskilt iordningsställd väg,
 7. parkera fordon annorstädes än på för ändamålet avsedda platser,
 8. göra upp eld,
 9. tälta eller uppställa husvagn samt
 10. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare ed.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1975
Areal: 20 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger invid väg 136, cirka 2 kilometer norr om Byxelkrok. Det finns fyra större parkeringsfickor längs med reservatet.

Fossil och berggrund

Det är förbjudet att knacka loss fossiler ur kalkstenshällarna. Det är inte heller tillåtet att plocka fossiler på stranden och ta med sig hem.

Läs gärna mer om den unika berggrunden och alla fossil i vår folder.

Folder Kalksten och fossil på Öland Pdf, 1 MB.

Brochure Limestone and fossil in Öland Pdf, 1010 kB.

Die Broschüre Kalkstein und Fossilien auf Öland. Pdf, 1013.3 kB.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss