Neptuni åkrar

Neptuni åkrar och ett ljusblått sommarhav

Fotograf: Anita Heimdahl

Mellan Ölands norra udde och Byxelkrok dominerar vidsträckta klapperstensfält landskapet. Det mest kända området är Neptuni åkrar.                         

Har du tänkt besöka norra Öland? Det är högt tryck på naturreservatens besöksanordningar som parkeringar, soptunnor och toaletter i Kalmar län i år. Särskilt under de mycket välbesökta veckorna 24 – 32.

Läs mer: Besökare i skyddad natur Länk till annan webbplats.

Rik fossilfauna

Namnet "Neptuni åkrar" har Carl von Linné som upphovsman. Han passerade här under sin öländska resa 1741. Detta är ett 200 meter brett strandvallsystem, en formation från den senaste inlandsisen. En strandvall utgörs främst av platta stenar och grus som med vågornas hjälp transporterats upp ovan eller parallellt vattenlinjen. Området är väl undersökt vad det gäller fossilfaunan, som är rik. Här finns många exempel på trilobiter, ett slags leddjur, och brachiopoder eller armfotingar, en slags mussla.

Blåeldsfält

I den karga och vindpinade miljön är det bara torktåliga växter som överlever. Vegetationen vid Neptuni åkrar är därför sparsam. Ändå är det just växtligheten som är en av orsakerna till att Neptuni åkrar är ett av Ölands mest välbesökta områden. På sommaren övergår de grå fälten till ett färgsprakande hav av blommande blåeld. Denna växt är dock inte ursprunglig på Öland utan har införts med människans hjälp. 1934 landades en båtlast med grus från Ven i Byxelkrok. Gruset innehöll blåeldsfrön som spred sig och idag växer blåeld på flera ställen på Öland.

Spår av vikingar

I anslutning till reservatets södra del finns ett gravfält av stort kulturhistoriskt intresse. Det är Ölands nordligaste gravfält och har daterats till vikingatiden, cirka 1000 år efter Kristus. Gravfältet är 150 meter långt, 30 meter brett och består av tolv rösen, 32 runda stensättningar, nio kistgravar, en treudd, en rest sten samt en stor skeppsformig stensättning som kallas Forgalla skepp. Söder om gravfältet finns en 1,7 meter hög rest sten som kallas för Höga flisa. Enligt traditionen är den en rest på en plats som varit kristen böneplats för fiskarbefolkningen i Byxelkrok. 

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen.
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar,
 4. borttaga eller skada ägg eller bon eller annorledes störa djurlivet,
 5. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar,
 6. medföra okopplad hund,
 7. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel med undantag för på för ändamålet särskilt iordningställd väg,
 8. parkera fordon annorstädes än på för ändamålet avsedda platser,
 9. göra upp eld,
 10. tälta eller uppställa husvagn samt
 11. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1975
Areal: 20 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Fossil och berggrund

Det är förbjudet att knacka loss fossiler ur kalkstenshällarna. Det är inte heller tillåtet att plocka fossiler på stranden och ta med sig hem.

Läs gärna mer om den unika berggrunden och alla fossil i vår folder.

Folder Kalksten och fossil på Öland Pdf, 1 MB.

Broschure Limestone and fossil in Öland Pdf, 1010 kB.

Die Broschüre Kalkstein und Fossilien auf Öland. Pdf, 1013.3 kB.