Snöfall i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Sjöstorp

Linnea i närbild

Foto: Anders Johansson

Reservatet utgörs av ett agkärr med omgivande barr- och blandskogar. I östra delen är skogen av urskogskaraktär med träd som är över 200 år gamla.

Historik

Reservatets nordöstra delar utgörs av ett agkärr som skyddades redan 1937 på grund av sin storlek och orördhet. Trots det dikades kärret ut några år senare och de största naturvärdena i området finns idag i de omgivande skogarna.

Skogsmarken

Skogen i östra delen utgörs av urskogsartad barrskog med gran och tall. Så gamla granskogar är mycket sällsynta på Öland och även jämfört med övriga länet finns få motsvarigheter till detta område. Skogen har en hög ålder med träd som är över 200 år gamla och här ligger så mycket fallna stammar att det på sina hålla kan vara svårt att ta sig fram. Dessa träd har inte fallit i någon av senaste tidens stormar utan några varje år på grund av hög ålder. I västra delen av området är skogen yngre med större inslag av lövträd. Det finns gott om hassel som ofta är gammal och grov. Här och var i skogen växer den sällsynta idegranen.

Kalkrik berggrund

Berggrunden i området utgörs av kalksten. Gräsen lundskafting och strävlosta liksom orkidéer som svärdsyssla och skogsknipprot växer här och är alla arter som trivs när det finns kalk i marken.

Svartoxen en sällsynt bagge

I vanliga brukade skogar finns ganska lite gamla och döda träd och därför har arter som behöver den typen av levnadsmiljöer blivit sällsynta. Urskogsliknande områden som detta är därför mycket viktiga för att vissa arter ska finnas kvar. I reservatet finns många sällsynta arter bland andra svartoxe som annars inte finns på Öland och som också är mycket ovanlig i resten av landet. Andra nämnvärda insekter är bronshjon och orangevingad kamklobagge.

Ingen bostadsbrist

Det varierade landskapet med våtmarker och skogar med träd av olika arter och ålder har stor betydelse också för fågellivet. I gammelskogen finns arter som livnär sig på insekter som de plockar fram ur bark och ved och träd med hål i är viktiga boplatser för bland annat kattuggla och olika hackspettsarter som större hackspett och spillkråka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Klättra i träd med bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 4 naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:

 1. framföra alla slag av fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.
 11. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 51,6 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 1 km sydväst om Grankullavik. Från Böda kör norrut och ta av mot Grankullavik. I byn Mickelsmad, ta vänster in på en skogsbilväg. Efter 2 km ligger reservatet längs vägen på höger sida.

Inga iordninggjorda stigar eller leder finns och våtmarken gör att det ibland kan vara svårt att ta sig fram i reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet