Böda prästgård

Mulmholk

Fotograf: Jonas Hedin

Gamla, grova lövträd är sällsynta i dagens naturlandskap men här i Böda prästgård finns det fortfarande chans att uppleva dessa  jättar.

Gamla ekar

Böda prästgård är ett av de viktigaste gammeleksområdena på Öland och innehåller många ståtliga ekar. Reservatet består av tre delområden, skilda från varandra och det är i den västra och norra delen som de flesta gammelekarna står. Ekhagarna betas årligen för att det inte ska växa igen runt ståtliga ekarna. I gammelekarna lever ett mycket stort antal insekts- och lavarter som är beroende av att sol och värme når fram till stammarna. Med lite tur kanske du får se någon av ekarnas sällsynta invånare, kanske den stora, brunglänsande läderbaggen eller bålgetingen som är vårt lands största geting. Många av ekens insekter letar pollen och nektar på blommande buskar, så titta gärna efter där.

Alskog

I både den norra och södra delen finns gamla alsumpskogar med rik flora och ett stort inslag av riktigt gamla träd. Flera träd är överväxta av murgröna och på marken blommar ramslök och tandrot. Insprängt i alskogarna i söder finns inslag av friskare marker med ek och hassel. På sina ställen är hasseln grov och markerna har här en lundkaraktär med växter som buskstjärnblomma, rödblära och skogsbingel.

Fornlämningar

Flera stensträngar från järnåldern vittnar om en mer än tusenårig markanvändningshistoria. Stensträngarna är rester efter gamla inhägnader för att hålla boskapen borta från grödorna. I reservatets södra delområde ligger resterna av en stjärnformad skansanläggning, Böda skans. Den har troligen ett medeltida ursprung och använts som försvarsanläggning. I de öppna markerna i norr finns också en medeltida kvarngrund.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Rida eller framföra alla slag av fordon inklusive cykel annat än på befintlig
  väg.
 2. Tälta.
 3. Göra upp eld.
 4. Störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Ta loss bitar från berggrunden.
 7. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller
  forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 25,4 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Växjö stift
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län