Böda prästgård

Mulmholk

Foto: Jonas Hedin

Böda prästgård är en av Ölands finaste ekhagar. Här vandrar du bland ståtliga gamla ekar med grova stammar och vida trädkronor. Det finns få miljöer med gamla ekar kvar i Sverige idag. Böda Prästgård är därför en ovärderlig fristad för arter som lever i och på gamla ekar!

Triss i värdefull natur

Naturreservatet är uppdelat i tre delområden. Merparten av jätteekarna står i betesmarken väster om vägen men några finns också i det norra området. I den norra och södra delen växer även löv- och sumpskog, där grova alar omslingras av murgröna. Här kan du få se många spännande blommor, till exempel den väldoftande ramslöken. Detsamma gäller för torrängen innanför den gamla skansens vallar, där det bland annat växer fältsippa.

Artrikt

Hade insekter och lavar kunnat tala hade de lovordat Böda prästgårds gamla ekar! Ekarnas murkna ved och skrovliga bark bjuder på skrymslen och vrår som passar dessa organismer utmärkt. För flera av naturreservatets ovanliga arter måste dessutom ekarna stå öppet så att solen kommer till.

Sällsynt bagge

Läderbaggen är en av naturreservatets rariteter. Känner du doften av torkade plommon vid en gammal ek så finns det läderbagge i närheten, inne i eller på utsidan trädet. Störst chans att få se denna 3 cm stora skalbagge är under soliga sensommardagar, då den kryper runt på barken. Fast man måste ha turen med sig, eftersom den inte visar sig så ofta!

Lämningar från förr

Böda Skans byggdes troligen på 1500-talet, med syftet att skydda den då existerande hamnen i Böda. Skansen var stjärnformad med jordvallar och vattengravar. Med tiden har naturen intagit den gamla försvarsanläggningen. På vallarna och däromkring växer hassel, vildapel och ek vilket delvis döljer den gamla lämningen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Ta loss bitar från berggrunden.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.

Efter samråd med Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsens får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Rida eller framföra alla slag av fordon inklusive cykel annat än på befintlig väg.
 2. Tälta.
 3. Göra upp eld.
 4. Störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Ta loss bitar från berggrunden.
 7. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Föreskrifterna under C4 och C5 gäller inte jakträttsinnehavare i samband med jaktutövning.

Föreskrifterna under C ska inte utgöra hinder för att det som i skötselplanen redovisas som tall-, barr- och blandlövskog i skolans närområde även fortsättningsvis används för lek och undervisningsändamål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 25,4 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Växjö stift
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger i Böda, i omedelbar anslutning till kyrkan. Reservatsområdet ligger huvudsakligen inom Böda prästgårds gamla inägomark.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss