Frösslunda sjömark

Frösslundabäcken rinner genom markena

Foto: Brita Fahlström

På Ölands sjömarker har det gått betesdjur sedan äldre järnåldern fram till våra dagar. I de intressanta kulturmiljöerna finns också ett rikt växt- och djurliv. Blommor, fjärilar och fåglar – här finns mycket att upptäcka!

Blommor och fjärilar

I reservatets rikkärr växer majviva, tätört och slåtterblomma tillsammans med orkidéer som honungsblomster, kärrknipprot och flugblomster. Till de öppna gräsmarkernas flora hör jungfrulin, solvända och axveronika. I de blomsterrika markerna trivs många olika fjärilar, som väpplingblåvinge och mindre blåvinge.

Sjömarkernas fågelliv

Rödbena, tofsvipa och ängspiplärka är typiska arter för de betade sjömarkerna. I snåren häckar småfåglar som gulsparv, hämpling och höksångare. På sommaren ses ängshök jaga över de öppna markerna. Strandängarna är mycket värdefulla för häckande och rastande vadare och änder.

Spår i landskapet

Ända sedan äldre järnåldern har ölänningarna haft sina betesdjur på de frodiga sjömarkerna. Än i dag kan vi se rester efter hägnader som avgränsat åkrar, ängar, boskapsfållor och fägator. I Frösslunda sjömark finns även andra lämningar, som husgrunder och gravfält.

Värdefull bäck

Genom reservatet slingrar sig Frösslundabäcken fram. Bäcken är lekplats för såväl öring som gädda. När det är parningsdags på hösten simmar fiskarna från havet upp i bäcken. I väster skuggas vattendraget av sumpskog. Det uppskattas av öringarna som inte trivs om vattnet blir för varmt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 • Vindsurfa, kitesurfa eller liknande.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Idka vindsurfing, kitesurfing och liknande.
 5. Medvetet störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser).
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 11. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Jakträttsinnehavaren disponerar jakten utan inskränkningar av föreskrifterna under punkterna 6 och 7.

Föreskrifterna under C gäller ej markägare och innehavare av särskild rätt att utföra de åtgärder som behövs för reservatets skötsel och som framgår av den fastställda skötselplanen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 140 hektar varav 114,5 hektar land
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Längs väg 925 på Ölands östra sida, strax norr om Norra Kvinneby finns en vacker gammal stenbro väster om landsvägen. Här finns en parkering och toalett. Ingången till reservatet ligger på motsatta sidan av vägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss