Frösslunda sjömark

Frösslundabäcken rinner genom markena

Fotograf: Brita Fahlström

Sjömark är en gammal öländsk beteckning på de betade marker som ligger mellan landborgen och stranden. Sjömarkerna finns framför allt på östra Öland, men har tidigare funnits även längs södra och mellersta Ölands västkust.

Frösslundabäcken

Frösslunda sjömark är ett av de finaste och mest varierade exemplen på sjömarker. Det beror framför allt på ett betydelsefullt vattendrag, Frösslundabäcken. Bäcken är en viktig lekplats för havsöring och gädda. Vattnet kommer från Möckelmossen på Stora Alvaret. Längs bäckens nedre delar breder stora bestånd av Ölandstok ut sig. Token trivs nämligen med att stå i vattnet, liksom björkdungarna, som också har vuxit upp kring vattendraget. Närmare stranden delar sig bäcken i ett flackt deltalandskap där fuktiga partier avlöses av torra, blomsterrika strandängar. Här växer bland annat solvända, axveronika och brudsporre – en orkidé som jämte nattviolen stortrivs i de öländska sjömarkerna.

Ängshök

Här finns också ett fågelliv som är typiskt för sjömarker där betet håller markerna öppna. Det är bland annat gulärla, sydlig kärrsnäppa och ängspiplärka. I toksnåren häckar gulsparv, gärdsmyg och då och då ängshök, en fågel som har sitt starkaste fäste i Sverige på Öland. Med lite tur kan man få se den komma seglande över sjömarkerna på lätta, för ängshöken typiskt V-ställda vingar.

Hävdat sedan länge

Det är ett landskap av hög ålder man blickar ut över. Sjömarkerna har betats av kreatur oavbrutet i 2000 år och aldrig varit uppodlade. Förr levde en stor del av Ölands befolkning av boskapsskötsel på dessa marker. Frösslunda sjömark har också bevarat spåren från forntidens bönder. I området finns husgrunder, gravar och stensträngar – rester av järnålderns hägnader för boskapsskötseln.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Idka vindsurfing, kitesurfing och liknande.
 5. Medvetet störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser).
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

 Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 140 hektar varav 114,5 hektar land
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län