• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Frösslunda sjömark

Frösslundabäcken rinner genom markena

Foto: Brita Fahlström

Sjömark är en gammal öländsk beteckning på de betade marker som ligger mellan landborgen och stranden. Sjömarkerna finns framför allt på östra Öland, men har tidigare funnits även längs södra och mellersta Ölands västkust.

Frösslundabäcken

Frösslunda sjömark är ett av de finaste och mest varierade exemplen på sjömarker. Det beror framför allt på ett betydelsefullt vattendrag, Frösslundabäcken. Bäcken är en viktig lekplats för havsöring och gädda. Vattnet kommer från Möckelmossen på Stora Alvaret. Längs bäckens nedre delar breder stora bestånd av Ölandstok ut sig. Token trivs nämligen med att stå i vattnet, liksom björkdungarna, som också har vuxit upp kring vattendraget. Närmare stranden delar sig bäcken i ett flackt deltalandskap där fuktiga partier avlöses av torra, blomsterrika strandängar. Här växer bland annat solvända, axveronika och brudsporre – en orkidé som jämte nattviolen stortrivs i de öländska sjömarkerna.

Ängshök

Här finns också ett fågelliv som är typiskt för sjömarker där betet håller markerna öppna. Det är bland annat gulärla, sydlig kärrsnäppa och ängspiplärka. I toksnåren häckar gulsparv, gärdsmyg och då och då ängshök, en fågel som har sitt starkaste fäste i Sverige på Öland. Med lite tur kan man få se den komma seglande över sjömarkerna på lätta, för ängshöken typiskt V-ställda vingar.

Hävdat sedan länge

Det är ett landskap av hög ålder man blickar ut över. Sjömarkerna har betats av kreatur oavbrutet i 2000 år och aldrig varit uppodlade. Förr levde en stor del av Ölands befolkning av boskapsskötsel på dessa marker. Frösslunda sjömark har också bevarat spåren från forntidens bönder. I området finns husgrunder, gravar och stensträngar – rester av järnålderns hägnader för boskapsskötseln.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 • Vindsurfa, kitesurfa eller liknande.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Idka vindsurfing, kitesurfing och liknande.
 5. Medvetet störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser).
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 11. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Jakträttsinnehavaren disponerar jakten utan inskränkningar av föreskrifterna under punkterna 6 och 7.

Föreskrifterna under C gäller ej markägare och innehavare av särskild rätt att utföra de åtgärder som behövs för reservatets skötsel och som framgår av den fastställda skötselplanen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 140 hektar varav 114,5 hektar land
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Längs väg 925 på Ölands östra sida, strax norr om Norra Kvinneby finns en vacker gammal stenbro väster om landsvägen. Här finns en parkering och toalett. Ingången till reservatet ligger på motsatta sidan av vägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet