Jordtorpsåsen

Orkidée i våtmarken nedanför Jordtorpsåsen

Fotograf: Malin Miller

I det här naturreservatet skyddas den västligaste delen av Jordtorpsåsen – ett populärt utflyktsmål som bjuder på omväxlande natur och en spännande kulturhistoria. På försommaren står torrängar och kärr i full blom och en intensiv småfågelkör ljuder från hässlen och enbuskar. Uppe på den mäktiga höjdryggen finns flera intressanta fornlämningar.

Betydelsefull ås

Jordtorpsåsen har haft stor betydelse för människor sedan förhistorisk tid, som gravplats, kommunikationsled och sannolikt också som betes- och slåttermark. Hela åsen är ett sammanhängande fornlämningsområde. I reservatet finns bland annat två gravfält från järnåldern och en hålväg som bildats av tusentals år av tramp från människor och djur.

Omväxlande natur

Naturen i reservatet växlar mellan torräng, våtmark och hasselrik skog. Den ljusöppna, sandiga torrängen på åsens krön och mosaiken den bildar med övriga naturtyper gör området till en hot spot för biologisk mångfald. Listan över spännande och sällsynta arter kan göras lång och spänner över många olika organismgrupper.

Torrängens växt- och djurliv

Till torrängens karaktärsväxter hör fältsippa, brudbröd, backtimjan och solvända. I den sandiga jorden bygger flera arter av vilda bin sina bon, bland annat fibblesandbi och blodsandbi. Torrängen är också en utmärkt livsmiljö för skalbaggar, fjärilar och svampar. Månhornsbagge, åkerväddmott och liten diskröksvamp är bara några exempel från listan av sällsyntheter som hittats i området.

Artrika våtmarker

Nedanför åsen breder fuktängar, kärr och hässlen ut sig. Även i dessa miljöer finns ett rikt växt- och djurliv. Långbensgroda, åkergroda och större vattensalamander leker i de grunda vattensamlingarna tidigt om våren. I de blöta markerna trivs majviva, ängsnycklar och slåtterblomma.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål och ytbildningar ävensom växande träd, buskar och örter, blomplockning härunder inbegripen,
 2. avsiktligt störa djurlivet,
 3. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar,
 4. utan markägarens tillstånd tälta eller uppställa husvagn,
 5. uppgöra eld,
 6. på störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1968
Areal: 12 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vid vägkorsningen intill Algutsrums kyrka; ta av mot Jordtorp. Efter en knapp kilometer finns en skylt som visar avtagsvägen mot höger till Jordtorpsåsen. Parkeringsplats finns.

 • Mittlandsleden går genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss