Jordtorpsåsen

Orkidée i våtmarken nedanför Jordtorpsåsen

Fotograf: Malin Miller

Reservatet är beläget i den sydvästra delen av Mittlandskogen. Här sträcker sig den cirka två kilometer långa Jordtorpsåsen, en markant höjdrygg, i östvästlig riktning genom landskapet.

Flora och fauna

På den öppna betesmarken på åsen finns en artrik, torr gräsmarksflora med arter som brudbröd, knölsmörblomma, fältsippa, gullviva och fårsvingel. Åsens artrika gräsmarksflora i kombination med sandig jord gör att många insekter trivs här. Till exempel bygger vildbin såsom blodsandbi och fibblesandbi bon i sanden.

Kalkrika kärr

Kärren på båda sidor om åsen är kalkrika. Det lite mindre och något torrare kärret norr om åsen har en vegetation som domineras av säv- och starrarter, knippfryle och gåsört. Kärret söder om åsen är mycket blötare och får därför vegetation som domineras av stora tuvor av bunkestarr. Här växer fackelblomster, strandlysing och åkermynta. Flera arter av trollsländor trivs i de fuktiga miljöerna, liksom den sällsynta långbensgrodan. Skogen i reservatet består av betade hässlen med ett varierande inslag av björk.

Den geologiska särarten

Åsen har troligtvis bildats som en strandvall då havsnivån var högre än den är idag. Då kastade havet vid kraftiga stormar upp material på stranden i form av en vall. Havsytans nivå har sedan dess ändrats flera gånger varpå strandvallen i sin tur åter svallats av efterkommande havsnivåer.

Fornlämning

Under järnåldern användes åsen som gravplats. Man har funnit omkring 90 gravar i området. I reservatet finns två gravfält med vardera fem runda stensättningar. Härifrån är det heller inte långt att vandra till Gråborg - Ölands största fornborg. Räkna med cirka 45 minuters promenad i skön lövskogsnatur.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. skada eller borttaga fasta naturföremål och ytbildningar ävensom växande träd, buskar och örter, blomplockning härunder inbegripen,
  2. avsiktligt störa djurlivet,
  3. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar,
  4. utan markägarens tillstånd tälta eller uppställa husvagn,
  5. uppgöra eld,
  6. på störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon eller liknande.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1968
Areal: 12 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län