Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Köksmåla

gammal torplämning i Köksmåla

Foto: Johan Thorsén

I naturreservatet Köksmåla finns värdefulla löv- och barrskogar. Särskilt skyddsvärda är de gamla ekarna, som ger husrum åt en rad ovanliga arter. Orörda mossar och sjön Trästen bidrar till Köksmålas omväxlande natur. 

Gamla ekar – mångfaldsträd

Från parkeringen går en stig som leder dig till ett område med flera vidkroniga ekar. Ekarna spirade redan på 1700-talet! Gamla, ihåliga och rötade ekar som dessa är livsviktiga för många växter och djur. Hotade arter som blekticka och ekskinn är exempel på arter som funnit en fristad på Köksmålas trädgiganter.

Blöta miljöer

Naturreservatets vatten och våtmarker är också värdefulla miljöer. I sjön Trästen finns ovanliga fiskar som nissöga och stensimpa. Utslängda i de stora våtmarkerna Trästängen och Salkärret finns små öar, med träd som är flera hundra år gamla. Den stiliga växten missne växer i björksumpskogen öster om stigen.

Blommor i skogen

Tandrot, vårärt, myska och lungört – det är bara några exempel på de växter som frodas i lövskogarnas mylla. På trädstammarna slingrar sig murgröna, en vedartad klätterväxt som är grön året om och blommar så sent som i september–oktober. Blomsterrikast är ädellövskogarna mellan vägen i öster och stigen i väst samt ekområdena i naturreservatets östligaste del.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 9. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 12. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 47 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Söderifrån; kör E22 mot Fårbo. Passera Fårbo. 2 km efter Fårbo i höjd med Stolpen sväng vänster. Efter 30 meter en y-korsning, håll vänster. Passera Grindstugan och kör ca 1 km. Efter andra stickvägen på höger hand kör 30 meter. P- ficka på vänster hand samt reservatskylt. Vandringsled utgår från parkeringen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet