Köksmåla

gammal torplämning i Köksmåla

Fotograf: Johan Thorsén

I naturreservatet Köksmåla finns värdefulla löv- och barrskogar. Särskilt skyddsvärda är de gamla ekarna, som ger husrum åt en rad ovanliga arter. Orörda mossar och sjön Trästen bidrar till Köksmålas omväxlande natur. 

Gamla ekar – mångfaldsträd

Från parkeringen går en stig som leder dig till ett område med flera vidkroniga ekar. Ekarna spirade redan på 1700-talet! Gamla, ihåliga och rötade ekar som dessa är livsviktiga för många växter och djur. Hotade arter som blekticka och ekskinn är exempel på arter som funnit en fristad på Köksmålas trädgiganter.

Blöta miljöer

Naturreservatets vatten och våtmarker är också värdefulla miljöer. I sjön Trästen finns ovanliga fiskar som nissöga och stensimpa. Utslängda i de stora våtmarkerna Trästängen och Salkärret finns små öar, med träd som är flera hundra år gamla. Den stiliga växten missne växer i björksumpskogen öster om stigen.

Blommor i skogen

Tandrot, vårärt, myska och lungört – det är bara några exempel på de växter som frodas i lövskogarnas mylla. På trädstammarna slingrar sig murgröna, en vedartad klätterväxt som är grön året om och blommar så sent som i september–oktober. Blomsterrikast är ädellövskogarna mellan vägen i öster och stigen i väst samt ekområdena i naturreservatets östligaste del.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 9. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Gräva eller dra upp kärlväxter. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 47 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län