Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Karås

Skogsbäck genom Karås naturreservat

Foto: Johan Teiffel

Karås ligger i Mittlandskogen, ett lövskogsdominerat mosaiklandskap mitt på Öland med för Sverige och Europa unika natur- och kulturmiljöer. Områdets speciella struktur har gett  upphov till en betydande mångfald inom växt- och djurlivet.

Mittlandsskog

Reservatet Karås är ett stycke Mittlandsskog i miniatyr med högt bevarandevärde. Huvuddelen består av blandädellövskog med företrädesvis ek, lundalm och ask. Tillsammans med smärre områden sumpalskog, avenbokskog, hässlen (hasselskog), kärr, örtrika gräsmarker och betad åker ger ädellövskogen förutsättningar för en rik flora och fauna.

Långbensgrodan - en överlevare

I några mindre kärr, insprängda i skogen, lever långbensgrodan som kom till Öland för cirka 9000 år sedan, och den större vattensalamandern, båda ovanliga och högst skyddsvärda. Landmollusker som tandsnäcka, smalgrynssnäcka och dvärgsnigel har hittats. Ädellövskogen är också hemvist för ett stort antal fågelarter med behov av god tillgång på insekter och lämpliga hålträd för bobygge, som till exempel mindre hackspett.

Brakvedsbark - en medicinalväxt 

Buskskiktet uppvisar ett flertal arter där vi förutom hasseln finner rundhagtorn, brakved, nypon, skogskornell, skogstry och benved. Brakveden är en så kallad medicinalväxt och dess torkade bark har använts som laxermedel. Fältskiktet i ädellövskogen är ofta frodigt och artrikt. Bland karaktärsväxterna kan nämnas buskstjärnblomma, blåsippa, gulsippa, tandrot, ormbär och tvåblad. Korskovall och skugglosta är två kärlväxter i Karås som är sällsynta och hotade. Hotade är även svamparna grönpucklig tråding, hättmurkla, luktvaxskivling, violettfotad puderskivling och lerskivling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra alla slag av fordon.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Göra upp eld.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Gräva upp eller dra upp växter med rötterna.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övnings-ändamål.
 11. Utan samråd med Länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2004
Areal: 65,3 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Följ vägbeskrivningen mot Karum, parkeringen är densamma för besökare till Karås. Inom Karås finns inga andra markerade leder utöver Mittlandsleden som löper genom reservatet. Anslutning sker bäst vid Noaks ark i naturreservatet Karum.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss