Karås

Skogsbäck genom Karås naturreservat

Fotograf: Johan Teiffel

Karås ligger i Mittlandskogen, ett lövskogsdominerat mosaiklandskap mitt på Öland med för Sverige och Europa unika natur- och kulturmiljöer. Områdets speciella struktur har gett  upphov till en betydande mångfald inom växt- och djurlivet.

Mittlandsskog

Reservatet Karås är ett stycke Mittlandsskog i miniatyr med högt bevarandevärde. Huvuddelen består av blandädellövskog med företrädesvis ek, lundalm och ask. Tillsammans med smärre områden sumpalskog, avenbokskog, hässlen (hasselskog), kärr, örtrika gräsmarker och betad åker ger ädellövskogen förutsättningar för en rik flora och fauna.

Långbensgrodan - en överlevare

I några mindre kärr, insprängda i skogen, lever långbensgrodan som kom till Öland för cirka 9000 år sedan, och den större vattensalamandern, båda ovanliga och högst skyddsvärda. Landmollusker som tandsnäcka, smalgrynssnäcka och dvärgsnigel har hittats. Ädellövskogen är också hemvist för ett stort antal fågelarter med behov av god tillgång på insekter och lämpliga hålträd för bobygge, som till exempel mindre hackspett.

Brakvedsbark - en medicinalväxt 

Buskskiktet uppvisar ett flertal arter där vi förutom hasseln finner rundhagtorn, brakved, nypon, skogskornell, skogstry och benved. Brakveden är en så kallad medicinalväxt och dess torkade bark har använts som laxermedel. Fältskiktet i ädellövskogen är ofta frodigt och artrikt. Bland karaktärsväxterna kan nämnas buskstjärnblomma, blåsippa, gulsippa, tandrot, ormbär och tvåblad. Korskovall och skugglosta är två kärlväxter i Karås som är sällsynta och hotade. Hotade är även svamparna grönpucklig tråding, hättmurkla, luktvaxskivling, violettfotad puderskivling och lerskivling.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra alla slag av fordon.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Göra upp eld.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Gräva upp eller dra upp växter med rötterna.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övnings-ändamål.
 11. Utan samråd med Länsstyrelsen upplåta eller använda området för
  kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2004
Areal: 65,3 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län