Karås

Skogsbäck genom Karås naturreservat

Foto: Johan Teiffel

Mittlandsskogen är vida känd för sitt rika växt- och djurliv men också för sina många fornlämningar från järnåldern. Här i Karås får du ett smakprov på allt detta! Vandra på en fägata, där järnåldersbönders kreatur trampat fram för tusentals år sedan. Njut av ädellövskogens många vackra blommor och småfåglarnas vårkonsert. I de små kärren har du chans att få se långbensgroda!

Utomhusmuseum

Vill du känna historiens vingslag? Traska då upp till reservatets nordöstra hörn. För cirka 2000 år sedan bodde järnåldersbönder på denna plats. Grunderna efter deras hus finns fortfarande kvar. Och rader av stenar visar hur de delade in markerna. Det går också att se en fägata, där kreaturen vallades mellan hemmet och betesmarkerna. Naturen har bäddat in den gamla boplatsen med sin grönska, så det krävs lite tålamod för att hitta lämningarna!

Värdefull ädellövskog

På få platser i Europa kan du uppleva ädellövskogar som de i Mittlandsskogen. Men det rör sig inte om någon jungfrulig vildmark. I tusentals år har markerna brukats, det är först under 1900-talet som skogen på allvar brett ut sig. De gamla lövträd som finns i skogen växte upp när markerna fortfarande var öppna. Gläntor och bryn är också kvarlevor från odlingseran. Markens historik är en av ledtrådarna till varför Mittlandsskogen är så artrik. Plus att det finns många olika trädslag och buskar. Och sist, men inte minst, den kalkrika myllan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra alla slag av fordon.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Göra upp eld.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Gräva upp eller dra upp växter med rötterna.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övnings-ändamål.
 11. Utan samråd med Länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2004
Areal: 65,3 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Följ vägbeskrivningen mot Karum, parkeringen är densamma för besökare till Karås. Inom Karås finns inga andra markerade leder utöver Mittlandsleden som löper genom reservatet. Anslutning sker bäst vid Noaks ark i naturreservatet Karum.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss