Hultserum

Skogen i Hultserum

Fotograf: Anna Lindberg

En naturskog, där gamla grova träd sträcker sig långt mot skyn alltmedan döda, fallna stammar sakta men säkert tas tillbaka av naturen, är alltid en spektakulär upplevelse.

Vegetation

I det gamla bondesamhället var det här området en viktig resurskälla för byn Hultserum. Här dominerar barrblandskogen med träd i många olika åldrar. På de högre delarna i reservatet härskar tallen. I de lägre belägna delarna tar granen över. Det förekommer dessutom mindre inslag av lövträd såsom asp, glasbjörk, klibbal och enstaka grov ek.

Viktig levnadsmiljö

Anledningen till att den här naturtypen har så stora naturvärden är den rikliga förekomsten av gamla, senvuxna träd och död ved i form av torrakor, torrträd (stående döda träd) samt lågor (liggande döda träd). Sammanhängande större områden likt Hultserum är mycket ovanliga. Hultserum tillhör en av de tio största arealerna barrnaturskog i länet. Därför blir reservatet en  viktig levnadsmiljö för många hotade arter. För att bibehålla naturkvaliteterna i området lämnas det att utvecklas fritt.

Skog, mossar och göl

Totalt utgörs 30 hektar av reservatet av naturskog. Resterande delar är tallmossar, kärr samt öppet vatten i Haggölen. Viktiga signalarter (art som är utmärkande för en viss naturtyp) som hittats i Hultserum är bland andra garnlav, talltagel, nästlav, gammelgrans- lav, tallticka och platt fjädermossa. I området förekommer dessutom den sällsynta skalbaggen reliktbock. Den är beroende av solexponerad bark på fristående, grova tallar.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster inklusive cykel annat än på befintlig väg.
 2. Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 3. Rida eller framföra hästfordon annat än på befintlig väg.
 4. Störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Ta loss bitar från berggrunden.
 9. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 43,3 hektar varav 41,7 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län