Hultserum

Skogen i Hultserum

Foto: Anna Lindberg

En naturskog, där gamla grova träd sträcker sig långt mot skyn alltmedan döda, fallna stammar sakta men säkert tas tillbaka av naturen, är alltid en spektakulär upplevelse.

Vegetation

I det gamla bondesamhället var det här området en viktig resurskälla för byn Hultserum. Här dominerar barrblandskogen med träd i många olika åldrar. På de högre delarna i reservatet härskar tallen. I de lägre belägna delarna tar granen över. Det förekommer dessutom mindre inslag av lövträd såsom asp, glasbjörk, klibbal och enstaka grov ek.

Viktig levnadsmiljö

Anledningen till att den här naturtypen har så stora naturvärden är den rikliga förekomsten av gamla, senvuxna träd och död ved i form av torrakor, torrträd (stående döda träd) samt lågor (liggande döda träd). Sammanhängande större områden likt Hultserum är mycket ovanliga. Hultserum tillhör en av de tio största arealerna barrnaturskog i länet. Därför blir reservatet en  viktig levnadsmiljö för många hotade arter. För att bibehålla naturkvaliteterna i området lämnas det att utvecklas fritt.

Skog, mossar och göl

Totalt utgörs 30 hektar av reservatet av naturskog. Resterande delar är tallmossar, kärr samt öppet vatten i Haggölen. Viktiga signalarter (art som är utmärkande för en viss naturtyp) som hittats i Hultserum är bland andra garnlav, talltagel, nästlav, gammelgrans- lav, tallticka och platt fjädermossa. I området förekommer dessutom den sällsynta skalbaggen reliktbock. Den är beroende av solexponerad bark på fristående, grova tallar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon, cykel eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster inklusive cykel annat än på befintlig väg.
 2. Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 3. Rida eller framföra hästfordon annat än på befintlig väg.
 4. Störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra
 7. Göra upp eld.
 8. Ta loss bitar från berggrunden.
 9. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 43,3 hektar varav 41,7 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås via en enskild väg som börjar i Hultserums by, nordväst om Ankarsrum.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet